ZŠ Šumperk, Šumavská

Koordinátor
Zdeňka Zatloukalová
Vedení školy
Viktor Verner
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2013 do roku 2020.

Naše škola je výjimečná především aktivním kolektivem žáků, kteří se podílejí na spoustě akcí, příjemným seskupením učitelů, moderními učebnami, novým hřištěm a kvalitní výukou žáků. Je výjimečná také velikostí a počtem žáků (přes 600 dětí).

Globálním a rozvojovým tématům se věnujeme nejen ve vyučovacích hodinách, ale pořádáme různé výstavy, projektové dny (např. Škola v Evropě – Evropa ve škole), akce (např. Adopce na dálku), učitelé nám pouštějí prezentace, filmy a diskutujeme o problémech.

Titul Světová škola je pro nás důležitý, chceme být v něčem výjimeční a v našem okolí není žádná škola s tímto titulem, a také získáváme nové informace, prestiž a děláme něco pro své spolužáky.

2012/2013:

Plíce planety aneb Poznej les a prales  

cílem akce bylo prohloubit poznatky žáků o ekosystému lesa a pralesa, o jejich významu a vlivu na život planety, zdůraznit negativní dopady lidské činnosti v těchto ekosystémech a zvýšit povědomí veřejnosti o problematice ekosystémů lesa a pralesa.

2013/2014:

Šestka třídí aneb Nechceme žít na smetišti 

Cílem akce bylo zvýšit povědomí žáků i veřejnosti o třídění odpadů, šetření energií a neobnovitelných zdrojích přírodních surovin a vést žáky k zodpovědnosti za prostředí, ve kterém žijeme. Součástí akce byly přednášky na téma třídění a recyklace odpadů, tvorba třídních projektů, aktivní účast na úklidu města Šumperka a komunikace žáků s veřejností.

2014/2015:

Jídla málo, jídla moc, lidé prosí o pomoc! 

Cílem letošního ročníku bylo věnovat se problematice hladu a bídy a zároveň praktické charitativní pomoci. Součástí projektu bylo uspořádání školní potravinové sbírky. Během projektového dne žáci tvořili v návaznosti na předchozí výuku plakáty na téma hladu. Plakáty byly poté rozvěšeny na chodbách školy a rodiče hlasovali o nejlepší plakát. Doprovodnými akcemi byla beseda s představitelem Armády spásy a projekce tematického dokumentárního filmu. Samotné akci také předcházelo osobní dotazníkové šetření u veřejnosti, zaměřené na stravování a plýtvání potravinami. Žáci se také věnovali praktické charitativní činnosti – účastnili se brigád (sázení stromků a úklidu černých skládek) a vydělané peníze věnovali na charitu. Za tyto brigády jsme obdrželi finanční odměnu ve výši 5500 Kč, kterou se žáci rozhodli podpořit Dětský domov Pavučinka v Šumperku (nákupem hraček a hygienických potřeb).

Tyto aktivity žáci provedli ve spolupráci s místními partnery – Lesy ČR a Městským úřadem města Šumperk. V nepřímé souvislosti se zmíněnými aktivitami také žáci spontánně zareagovali na potřeby, které se v průběhu roku objevily, a pomohli místnímu útulku a postarali se o bezprostřední okolí školy. Využili jsme přitom organizační zkušenosti z projektu Světová škola.

2015/2016:

Žirafa pomáhá 

Cílem sbírky trvanlivých potravin pro Národní potravinovou banku bylo nasbírat potraviny pro pomoc lidem v nouzi, seniorům, dětem v dětských domovech či lidem postižených přírodní pohromou. Proběhl také charitativní jarmark pro žáky, učitele a veřejnost na podporu těžce nemocným dětem. Své ručně vyrobené předměty zasílali rodiče, babičky, tety a přátelé školy.  Před Vánoci jsme předali šek spolu s dortem ve tvaru žirafy a několika drobnými hračkami přímo Dětskému hematoonkologickému oddělení FN v Olomouci. Učitelé ještě navíc přispěli koupí Vánoční hvězdy, z níž šedesát korun putoval na podporu Šance na život pořádané Hematoonkologickým oddělením FN Olomouc.  

Zapojujeme se do programu „Adresné sponzorství vzdělávání“ v rámci BanglaKids, který organizuje organizace ADRA. Podporujeme třináctiletou dívku Soren Champa z Bangladéše. Zaplatili jsme školné pro Soren na celý rok.

2016/2017

Žirafa pomáhá

 Naše základní škola se v letošním roce opět zapojila do projektu Světová škola vedeného organizací Člověk v tísni, o.p.s. Cílem již zmiňovaného projektu je měnit svět k lepšímu – zamýšlet se nad problémy celého světa, aktivně se podílet na dobročinných akcích, vést žáky k tomu, aby nebyli lhostejní k životnímu prostředí a k lidem, kteří se z jakéhokoli důvodu ocitli v těžké životní situaci, aby si uvědomili, jak důležité je chránit přírodu kolem

2017/18

Žirafa pomáhá. (Život, Radost, Fantazie – náš ŠVP)

Také v letošním školním roce byl náš projekt zaměřen charitativním směrem – snažili jsme se aktivně pomáhat potřebným. Globálními problémy se zabýváme zejména ve výuce přírodopisu v devátých třídách.

Během celého roku jsme uskutečnili několik akcí: vánoční charitativní jarmark, prodej vánoční hvězdy, Adopce na dálku.  V říjnu jsme uspořádali „Kabelkový veletrh“ – ve spolupráci se Šumperským a Jesenickým deníkem probíhal sběr kabelek, které byly následně draženy a prodány v Divadle Šumperk, výtěžek byl určen na léčbu cystické fibrózy.