ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Koordinátor
Mgr. Alena Grossová
Vedení školy
Mgr. Zlata Steuerová
Webové stránky
Certifikát
Škola získala titul Světová škola v roce 2015. Certifikát Světová škola je prodloužen do roku 2028.

Naše Základní a Mateřská škola v Jindřichově je malá venkovská, spádová škola s rodinnou atmosférou, která má v průměru 130 – 140 žáků. Potřebovali jsme se nějakým způsobem zviditelnit, a proto jsme se v roce 2014 zapojili do projektu „Světová škola“. Mnoho jsme o tomto projektu nevěděli a v počátcích jsme se vyloženě spoléhali na naši intuici. Velmi nám pomohla naše garantka z olomoucké organizace ARPOK, která nás v našem konání velmi podporovala a ujišťovala nás v tom, že vše, co děláme, je správné.

Naše komunitní akce se snažíme dělat pokaždé jinak, aby nebyly jednotvárné a stále lákaly návštěvníky z řad rodičů i široké veřejnosti. Jelikož jsem malá obec, spoléháme nejvíc na návštěvu rodičů. Proto se snažíme zapojit co nejvíce dětí do všech aktivit, které probíhají na komunitní akci, protože s nimi přijdou i rodiče. Čím menší děti se zapojí, tím je vyšší počet rodičů, kteří se zapojí.

Komunitní akci rozdělujeme na dvě části. V té první seznamujeme rodiče s tím, co jsme dělali, co jsme zjistili, co nového jsme se naučili. Vyhlašujeme dílčí soutěže, které jsou součástí projektu, vše je doprovázeno zpěvem, dramatizací, projekcí filmu nebo prezentacemi. Máme velmi dobré zkušenosti s workshopem, kdy na jednotlivých stanovištích předávají žáci nové poznatky návštěvníkům. Příprava workshopu je náročnější, je třeba vyrobit plakáty, prezentace, názorné pomůcky apod., ale tato metoda je pak velice efektivní. Jinou formou komunitní akce byla sportovní akce, která přiláká jinou skupinu návštěvníků, je zábavnější, akčnější. Akce je dobré doplnit výstavkou prací, ochutnávkou, tematicky zaměřenou fotografickou výstavou apod. Je také vhodné vyrobit letáčky, samolepky, kuchařky, upomínkové předměty, které se prodávají za symbolické ceny. Výtěžek tohoto prodeje se pak může odeslat na některé z veřejně prospěšných kont a projekt tak může získat další rozměr – charitativní.

ZŠ a MŠ Jindřichov se ve školním roce 2022/2023 přihlásila do Ceny inspirace Světové školy a byla touto cenou také slavnostně oceněna. Podívejte se na školní video, se kterým se žáci do Ceny inspirace přihlásili a přečtěte si Příběh k Ceně inspirace školy v naší Galerii projektů.

Školní rok 2022/2023

Den zdraví

Jindřichovský den zdraví si vytyčil 3 cíle:  (1) Informovat veřejnost o cílech udržitelného rozvoje, (2) Poukázat na nemoci a lékařskou péči doma i ve světě, (3) Zaměřit se na aktivity směřující k posilování zdraví
Projektový den se sestával z několika stanovišť, kdy byly prezentovány aktivity týkající se zdraví a péče o
něj. Jednalo se o stanoviště čištění zubů, výživová pyramida, nemoci ve světě, podvýživa, cvičení jógy, orientační určení krevní skupiny, měření tlaku, kouření, resuscitace, zdravá bojovka (hra s plněním úkolů a získáváním písmenek do tajenky). Návštěvníci získávali na stanovištích razítka, která vyměnili za zdravou odměnu (ovocný špíz).

Co dává vyučujícím a žákům zapojení se do Světové školy?

 • Možnost realizovat aktivity mimo školní lavice a pro různé věkové skupiny dětí. Umožňuje mi to vést žáky k samostatnosti, kreativitě a k budování vztah ve skupině a vzájemné spolupráce.
 • Osobní setkání s rodiči na jiné vztahové úrovni, týmovou spolupráci všech pedagogických pracovníků a rozvinutí spolupráce na úrovni žák – učitel v odlišném rozměru než ve vyučování. Dobrá atmosféra rozvíjí dobré klima školy.
 • Přináší mi nové poznatky a vědomosti, které mne samotnou obohacují, a samozřejmě obohacují i děti a další návštěvníky. Jsou to věci, se kterými se normálně nesetkají.
 • Přináší mi to povědomí o problémech ve světě a teď díky Dni zdraví vím, že nemám kouřit.
 • Naučím se nové věci, vím, co se děje i mimo naši zemi.
 • Strašně  mě bavilo to, že jsem mohl úzce spolupracovat s učiteli a ukázat přede všemi, co umíme.

Školní rok 2020/21

Od nás ze srdce do Chrudimi

Během května a června 2021 byla uspořádána 7 týdenní sbírka pro děti z Dětského domova v Přestavlkách. Účast byla dobrovolná a do akce se zapojili rodiny našich žáků, učitelé i veřejnost z blízkého i širšího okolí. Akce se připojila k výzvě organizace Řidiči pomáhají dětem https://ridicipomahajidetem.eu/ a sesbírané hračky, hry, školní a výtvarné potřeby pro děti byly předány na akci Kamion Fest víkend s dětmi 2021.

A jak akci hodnotí žáci?

 • „Líbilo se mi, že můžeme někomu pomoct, s rodiči jsme se domluvili, že společně pro děti něco nakoupíme.“
 • „Celá akce byla super, protože jsme mohli pomoct dětem z dětského domova a mohli jsme udělat dobrý skutek. Tím, že jsme jim něco poslali, jsme trošku zmírnili to, že nemají rodiče.“
 • „Zapojil jsem se proto, že mi jich bylo líto, chtěl jsem jim pomoc, aby se třeba nenudili, takže jsem jim rád daroval nějaké hry a hračky, které jsem už nepotřeboval.“

Školní rok 2018/2019

Plast je past

Žáci poznali původ plastů z neobnovitelných surovin. Díky aktivitě „Kampak plaveš, pískací kačenko“ zkoumali vlastnosti plastů, skládali příběh kačenky z obrázků, vymýšleli ukončení příběhu.  Uvědomili si množství používaného plastu, které pak končí v odpadu. Díky aktivitě „ Moře plastu“ vytřídili a zvážili denní množství plastu z odpadu ve třídě, provedli plastový audit v domácnostech, řešili plastový kvíz, debatovali nad způsoby nakládaní s plastovým odpadem, viděli dokument Platový oceán.

Žáci se orientují ve druzích plastů a znají jejich možnosti recyklace. Sebírali plastový odpad, roztřídili podle označení, vytvořili plakáty s příklady odpadů, zjistili možnosti jejich recyklace a jaké výrobky se z nich po recyklaci vyrábí

A jak akci hodnotí žáci?

 • Akce byla dobře připravena, ale mrzí mě, že přišlo tak málo lidí, to se ještě nestalo.
 • Akce se mi moc líbila, oceňuji spolupráci menších dětí a jejich přípravu na akci.
 • Myslím si, že tak malá návštěvnost byla kvůli velkému vedru, bylo to škoda, protože ta akce byla zábavná i poučná.
 • Líbilo se mi, že všichni účinkující přišli a skvěle předvedli, co se naučili
 • Akce byla velmi úspěšná, mrzela mě, že tam bylo málo lidí, bylo vedro.

Školní rok 2017/2018

Voda nad zlato

Cílem této akce bylo, aby žáci pochopili a zdůvodnili, proč je pro některé lidi voda luxusem a jak její nedostatek ovlivňuje a ohrožuje život člověka. Na životních příbězích dětí, děvčat ze suchých oblastí Afriky poznali, jak je voda vzácná. Starší žáci se učili o dehydrataci, a jaké následky má nedostatek vody na lidský organismus.

Dalším cílem bylo, aby žáci šetrně hospodařili s vodou. Na praktických činnostech, z filmu a videí se žáci naučili, jakým způsobem lze v běžné domácnosti šetřit vodou, zaznamenávali, při kterých činnostech se snažili vodu šetřit.

Žáci také pochopili díky projektové hodině, že existuje virtuální voda, že vše co vyrobíme, je závislé na vodě a kolik vody se skrývá v každém výrobku.

Školní rok 2016/2017

Stop palmovému oleji

Ve čtvrtek 6. dubna 2017 se naší základní škole konala komunitní akce s názvem Stop palmovému oleji, která byla jakýmsi vyvrcholením měsíčního projektu se stejnojmenným názvem. Žáci napříč téměř všemi ročníky se o téma zajímali celý měsíc, absolvovali různé výukové jednotky a každá třída se pak zaměřila na určitou stránku problematiky. Děti se v tomto projektu dověděly informace o tom, jak produkce palmového oleje ovlivňuje přírodní společenství převážně v Indonésii a Malajsii, jak a proč se kácí deštné pralesy, které pak nahrazují palmové plantáže, proč díky pěstování palmy olejné hrozí vymření některých živočišných druhů, např. orangutana bornejského, tygra malajského nebo slona trpasličího a dalších. Hlavně osudy těchto krásných zvířat děti přiměly k aktivní a zodpovědné práci při vytváření plakátů, informačních tabulí, komiksů, ze kterých pak vytvořily výstavu, která byla připravena pro návštěvníky komunitní akce. Sešlo se velké množství rodičů, kteří byli nadšeni z toho, jak jejich děti umí o problému zasvěceně hovořit a předávat informace dále. Zhlédli dokument o palmovém oleji, scénku orangutana a zákazníka supermarketu, poslechli si písničku o pralese a zatleskali vlastní básnické tvorbě jedné ze žaček 6. ročníku. Také auditorka projektu Světová škola, jejíž titul letos naše škola obhajuje, byla s naší prací nadmíru spokojena a byla velice mile překvapena, jak jsou členové žákovského projektového týmu schopni o problému hovořit, jak umí formulovat své myšlenky a názory a jak jsou zapáleni pro věc. Tento projekt také naplňoval kritéria dalšího projektu o globálních tématech, a to projektu Global school, který má mezinárodní přesah.

Školní rok 2015/2016

Vyběhej školu v Africe 

Ve druhém roce účasti v projektu Světová škola bylo naším tématem vzdělávání. Vyšli jsme ze základního dětského práva na vzdělání, které je v různých částech světa dětem odpíráno. Pro nás je vzdělání něco naprosto samozřejmého, často je pro děti chození do školy nutné zlo a otrava a neuvědomují si, co dobrým vzděláním vlastně získávají. Zjišťovali jsme tedy, kolik lidí je na světě negramotných a ve kterých zemích je to nejhorší a sestavili jsme mapu gramotnosti. Hledali jsme důvody, proč děti nemohou chodit do školy, proč je někde vzdělání odpíráno dívkám, a ujišťovali jsme se v názoru, že takto bychom asi žít nemohli.  Také jsme pátrali po tom, co s tím lze udělat, aby bylo vzdělání dostupné opravdu všem dětem.

Tématem komunitní akce pak byl charitativní Běh pro Afriku, který společně se školami organizuje nadace Člověk v tísni. Akce spočívala v tom, že si děti samy našly sponzory, kteří jim přislíbili určitou finanční částku za 1 uběhnuté kolečko. Na samotném běhu se děti překonávaly, aby uběhly co nejvíce kol, až se někteří rodiče začali bát o obsah svých peněženek. Do běhu se spontánně zapojili i někteří přítomní rodiče, učitelé, běžel dokonce i jeden pes. Jedno kolečko měřilo 400 m a minimálně 10 běžců různého věku uběhlo celých 10 kol, tedy 4 km. Po běhu mají děti další úkol: vyinkasovat slíbené sponzorské peníze tak, abychom pak celou částku mohli zaslat na konto nadace Člověk v tísni, která je využije na stavbu dalších škol v Etiopii. Takových škol již stojí 12, jsou pěkně vybavené, děti mají dostatek školních pomůcek, pitnou vodu a čisté záchody. Pro nás tak samozřejmé, obyčejné věci. Bohužel bude ještě chvilku trvat, než budeme znát celkovou částku, kterou jsme společně vyběhali. Ale jsme si jisti, že výnos z běhu asi 65 dětí bude přesahovat 10 000, což vůbec není zanedbatelná částka. Těšíme se na to, že uvidíme, že naše běhání mělo smysl a přispělo na dobrou věc.