Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52

Koordinátor
Mgr. Jitka Šmehlíková
Vedení školy
Mgr. Radim Weisser
Webové stránky
Certifikát
Škola získala titul Světová škola v roce 2018 do roku 2020. Certifikát Světová škola je prodloužen do roku 2025.

Jsme typická městská panelová škola, přesto se chlubíme tituly jako „Škola udržitelného rozvoje“ a „Zelená škola Olomouckého kraje“. Jak je to možné? Zajímáme se o svět kolem nás, máme aktivní žáky a skvělé učitele. Dlouhodobě se zapojujeme zejména do environmentálních aktivit ve spolupráci s Ekocentrem IRIS v Prostějově, máme výborné zkušenosti ze spolupráce s Okrašlovacím spolkem města Prostějova, s Muzeem Prostějovska. V areálu školy budujeme ekozahradu, v blízkosti školy využíváme k výuce i zábavě biokoridor Hloučela, máme možnost využívat 3 školní hřiště. Ve škole důsledně třídíme odpad (staré baterie, elektrozařízení, plasty, papír, tonery, starý olej), pořádáme plno společných aktivit (sportovních i kulturních). Rádi také jezdíme poznávat svět prostřednictvím exkurzí, vycházek, výletů a škol v přírodě. Také se rádi účastníme nejrůznějších soutěží a projektů („Evropa kolem nás“, „Tajný život města“, „CO2liga“).

ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52 se ve školním roce 2022/2023 přihlásila do Ceny inspirace Světové školy a byla touto cenou také slavnostně oceněna. Podívejte se na školní video, se kterým se žáci do Ceny inspirace přihlásili a přečtěte si Příběh k Ceně inspirace školy v naší Galerii projektů.

Školní rok 2022/2023

Projektový den včel

Cílem bylo seznámit žáky a rodiče se životem včel, objasnit, proč jsou tak důležité a proč je musíme chránit. A jak můžeme s jejich ochranou pomoci. A také co vše, nám včely přináší a jak to můžeme smysluplně využít.

Žáci ze ZŠ Jistota (škola pro žáky s kombinovanými vadami) se hravou formou dozvěděli také mnoho zajímavostí ze života včel. Všemi aktivitami je provedli naši deváťáci. Žáci se vše dozvěděli v průběhu projektového dne, rodiče v odpoledních dílničkách. Kde si současně vyrobili pytlík a sáček napuštěný včelím voskem, svíčku, balzám a vyzkoušeli výtvarnou techniku enkaustiku. Současně jsme se s touto tématikou účastnili veletrhu Ekoplaneta v Kroměříži, kde si vše mohli návštěvníci také vyzkoušet, případně koupit výrobky. A dozvěděli se vše o životě včel z práce našich žáků.

A jak akci hodnotí žáci?

  • „Teď už nebudu nikdy dávat pečivo do plastového pytlíku, protože vím, že ve voskovém pytlíku vydrží déle a lépe a pomáhám tak i přírodě.“
  • „Líbila se mi spolupráce s dětmi ze ZŠ Jistota, užili jsme si krásné dopoledne a už se těším, že se brzy potkáme na společný den dětí.“
  • „Parádní aktivity celý den ve škole. Dopoledne včelky, info, tanec a odpoledne jsem byl s mamkou na dílničkách.“

Školní rok 2021/2022

Gender

V rámci vyučovacích hodin napříč předměty žáci psali a tvořili na téma gender, genderové stereotypy či sexismus. V hodinách českého jazyka psali žáci popis typické Afgánky Češky, Američanky, na základě kterých poté vytvořili komiks. V hodinách výtvarné výchovy neprve tvořili plakáty na téma: Ženy, které změnily svět. Vytvořili se medailonky Fridy Kahlo, Elišky Junkové, Coco Chanel, Milady Horákové, Jane Austen, Boženy Němcové a dalších významných žen. V hodinách informatiky žáci vytvářeli prezentaci na téma gender, která byla využita pro osvětu v 7. ročnících, kde žáci spolužákům předávali své znalosti a poznatky. Vše vyvrcholilo na třídních schůzkách, kde byly vystaveny vybrané práce a byla prezentována i prezentace k tomuto tématu. Rodiče měli připraven i malý dotazník s otázkami na téma sexismus a rovnost pohlaví, které vymysleli a vybrali žáci 8. ročníků. Účast rodičů byla hojná a dotazníkového šetření se zúčastnilo 214 rodičů.

A jak akci hodnotí žáci?

  • „Určitě to má velký smysl, mělo by se o tom mluvit víc, protože se o tom skoro vůbec nemluví. Určitě se nás to týká, ale v menší míře. Ale když pojedeš do Egypta, tak se nás to týká úplně.“ 

Školní rok 2020/21

Zábavně vzdělávací odpoledne TŘÍDĚNÍ ODPADU, 17. 6. 2021, 

Cílem projektu bylo seznámit žáky prvního stupně se zásadami třídění odpadu, dopadu třídění a netřídění na životní prostředí a tyto návyky zábavnou formou vnést do běžného života. Žákovský tým sám vymyslel a připravil 9 stanovišť, které si všechny děti z prvního stupně postupně prošly v rámci   . Z naučných aktivit: paměťová hra OBALY, zábavný pracovní list TŘÍDĚNÍ ODPADU, kreslení poslepu, poznávání hmyzu, slalom mezi odpady, osmisměrka. Z těch zábavných: překážková dráha či kruhy. V cíli pak čekala na všechny děti sladká odměna. Odpoledne se velice povedlo a užili si jej jak děti z družiny, tak i členové žákovského týmu na ZŠ E. Valenty v Prostějově.

Výstava MEZI STROMY

V průběhu července pak žáci z pracovních listů a fotek, které pořídili na zábavně vzdělávací akci Třídění odpadu, uspořádali výstavu „MEZI STROMY“. Výstava byla umístěna do malého remízku před školou, takže se všichni kolemjdoucí mohli nejen poučit jak správně třídit odpad, ale také z fotografií zjistit, jak jsou naše děti ze žákovského týmu akční.

A jak akce hodnotí žáci?

  • „Moc nás bavilo vše vymyslet a připravit a měli jsme radost, že se akce líbila všem dětem.“
  • „Děti z družiny byly nadšené, a ptají se, kdy zase něco vymyslíme.“
  • „Jsem spokojená. Povedlo se nám to a těším se na další akci.“

Školní rok 2019/20

Týden s plasty

Cílem bylo vidět množství plastu za týden na vlastní oči v rámci školy a napasovat na rámec města, kraje, republiky, světa, a omezit jejich produkci v rámci školy, domácnosti, města. Žáci zorganizovali sběr plastového odpadu po dobu 1 týdne ve všech třídách s cílem upozornit na množství plastového odpadu. Informovali o akci spolužáky, roznesli pytle na odpad, po týdnu sesbírali, nafotili a vyhodnotili množství. Následně zpracovali prezentaci a výstavu, která musela být kvůli pandemické situaci umístěná do online prostředí, a to na stránky školy.

Školní rok 2018/2019

Hrajeme si společně

Pro letošní rok jsme si vybrali téma klimatické změny – při společné výuce a
v projektovém dnu jsme se věnovali možnému zhoršení životních podmínek
různých organismů, projektová výuka probíhala i na naší školní ekozahradě, kde jsou umístěny plochy s různým rostlinami, hmyzími domečky apod. Druhým tématem je migrace, v obou partnerských školách jsou děti z různého prostředí (Rusko, Vietnam, Slovensko, jiné země EU), jsme zapojeni do programu adopce na dálku – děti jsou v písemném kontaktu s chlapcem z Guiney.

Školní rok 2017/2018

Hrajeme si společně

Naším hlavním cílem bylo umožnit našim žákům získat povědomí i vědomosti o základních charakteristikách inkluzívního vzdělávání – ke vzdělávání mají přístup všichni bez rozdílu, je snadno a bezpečně fyzicky přístupné. Snažili jsme se o vytvoření podmínek různým dětem tak, že mohly pracovat ve společné, výkonově heterogenní sociální skupině. Pro naše žáky bylo důležité si uvědomit, že pro děti s různými hendikepy (zdravotními, sociálními, finančními, …) je zásadní volba vhodného učebního postupu, který odpovídá jejich osobním možnostem i omezením. Žáci se seznámili s jednotlivými speciálními potřebami dětí, připravili si výukové lekce ve vyučovacích hodinách podle jejich výběru, připravili herní a soutěžní aktivity.

Děti ze SŠ, ZŠ a MŠ Jistota, Prostějov přišly k nám do školy se svými pedagogy a asistenty, aby se zúčastnily společné výuky s našimi žáky podle domluveného rozpisu. Členové týmu Světové školy se ujali rolí průvodců, skupinu 9 dětí provázeli během výuky na 1. stupni. Zorganizovali jsme také soutěžní dopoledne na sportovištích u školy, na naší školní ekozahradě a v biokoridoru Hloučela. Všechna soutěžní stanoviště byla uzpůsobena postižením těchto dětí.