Střední průmyslová škola stavební, Plzeň

Koordinátor
Eliška Boháčová, Petra Pánek
Vedení školy
Jitka Maulová
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2021 do roku 2023.

Naše škola se vyjímá zejména tím, že se velkou měrou věnuje osobnostnímu a sociálnímu rozvoji svých žáků. Ve všech ročnících jsou povinnými předměty občanská nauka a etická výchova, v jejichž rámci se mj. uskutečňují projekty zaměřené na globální témata. Aktuálně probíhá např. projekt „Roztřídíme stavárnu“, jenž si klade za cíl umístit do všech tříd koše na tříděný odpad; další projekty se plánují (v etické výchově např. s pomocí metod Divadla utlačovaných atd.). V naší škole jsou globální témata zahrnována do klasické výuky (zpravidla humanitních předmětů), popř. do projektové výuky s různými mezipředmětovými vazbami. Žactvo často jezdí na exkurze (tradičně jezdíme do Terezína, kde se některých témat GRV dotýkáme). Mimoto se samozřejmě věnujeme tématům GRV ve spojitosti se stavařinou (ekologické bydlení, řešení situace vyloučených lokalit, slumů atd.).

Naše škola se uchází o titul Světová škola, protože věříme v synergii. Budoucnost je podle nás v síťování – podobně jako se síťují neurony v mozku, měly by se síťovat i školy a sdílet vědění. Uvědomovat si svoji pozici v globálním kontextu není jednoduché, ale je to potřebné, a tak bychom žáky rádi cíleně a systematicky vedli k tomu, aby „mysleli globálně a jednali lokálně“.

Školní rok 2020/2021

Jsme ztraceni?!

V našem letošním projektu jsme se věnovali jednomu z Cílů udržitelného rozvoje, konkrétně cíli 4 – Kvalitní vzdělávání. Cílem akce bylo ukázat kladnou stránku distanční výuky z pohledu studentů prostřednictvím filmu a procesu jeho tvorby přes Youtube a Instagram. Z rešerše vyplynulo, že se mezi učiteli, rodiči a obecně v mediálním prostoru často současní žáci označují jako “kovidiálové” či “ztracená generace”. Z rozhovorů a dotazníkového šetření provedeného na celoškolní úrovni vyplynulo, že žáci pociťují nedostatky distanční výuky v porovnání s prezenční, zároveň ale mnozí upozorňovali na přínosy současné situace. Zmiňovali například více času pro osobní rozvoj, vlastní zájmy, prohlubování digitálních kompetencí, zlepšování práce s time managementem apod. Stavárenský divadelně-filmový spolek Duchobinec se v reakci na průzkumy rozhodl zaznamenat rozhovory a zpracovat do filmové podoby, a přiblížit tak širší veřejnosti výše zmiňované výhody distanční výuky. Cílem bylo ukázat, že se žáci nepovažuji za tzv. ztracenou kovidovou generaci a že kvalitní vzdělávání a osobnostní rozvoj nejsou distanční výukou zcela vyloučeny.