Slezské gymnázium Opava

Koordinátor
Roman Kollár
Vedení školy
Milada Pazderníková
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2021 do roku 2023.

Výjimečnost školy je vyjádřena naplňováním „Vize školy“: Učíme rádi. Jsme průvodci otevření novým trendům, respektující rozvoj a individualitu, partnerství a soulad. Velikost školy umožňuje osobní poznání a blízký vztah prakticky mezi všemi vyučujícími a žáky.

Globální rozvojová témata jsou zapracována do „Školního vzdělávacího programu“ jako průřezová témata a jsou vyučována ve všech čtyřech ročnících. Témata jsou v jednotlivých vyučovacích předmětech realizována následujícími formami: skupinová práce, týmová spolupráce, výzkum, interview, anketa, debata, soutěž, prezentace, projekt, práce s informacemi apod. Hledáme nové možnosti rozvoje. Světová škola je přínosem pro žáky, pedagogy i okolí školy. Nabízí se tak možnost pro všechny.

Školní rok 2020/2021

Veřejná prezentace projektu Emise – světelné znečištění na Magistrátu města Opavy

Chtěli jsme šířit osvětu o světelném znečištění a zasadit se o vytvoření  pozitivní legislativy v této oblasti. Náš tým se scházel po setmění a pomocí luxmetru a spektrometru měřil lampy veřejného osvětlení v konkrétních oblastech. Ze zpracovaných údajů jsme vytvořili mapu světelného znečištění Opavy. Tyto poznatky a výsledky prezentujeme v akcích pořádaných městem, jako například Den čisté dopravy nebo Den Země. Dále k nám na SGO docházeli žáci ZŠ na pravidelná školení z chemie, fyziky a legislativy. Jejich úkolem bylo pak na svých školách šířit myšlenky projektu světelného znečištění. Cílem lokální akce byla prezentace výsledků našeho projektu orgánům místní správy a samosprávy, zástupci MŽP ČR. Ve čtvrtek 1. 4. 2021 proběhlo na magistrátu setkání zástupců MŽP, města Opava, TS Opava a projektu Emise – světelné znečištění.  Byl zde také prezentován návrh nové obytné zóny Stromovka a domlouvala se další spolupráce s MMO a MŽP s ohledem na danou problematiku světelného znečištění. Studenti svým projektem poukázali na další negativní jev ovlivňující naše životní prostředí a řekli, že jim není lhostejné prostředí, ve kterém žijí.