MŠ Kamarád Hradec Králové

Koordinátor
Marie Pražáková
Vedení školy
dtto
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2015 do roku 2022.

Ve vzdělávací program školy je zaměřen na oblast lidských práv, zdravý životní styl, systematicky se ve vzdělávání věnujeme globalizaci a environmentální výchově. Projekt „Zasej si semínko“, provází naší školku na mezinárodní úrovni. V projektu „Příběh jednoho zrnka“ nám upevnil znalosti o zjišťování podmínek pro pěstování obilí, pojmy importu a exportu, spolupráci mezi jednotlivými zeměmi…Vedeme děti ke zvídavosti a vnímavosti světa v širších souvislostech, k harmonii a řádu, k tradicím vlastního národa i jiných kultur (př. Sv. Martin, Májovou veselici, Sv. Lucii, a další), rozvíjení základních lidských hodnot, k pomoci a schopnosti projevovat citlivost, laskavost a schopnost se dělit, k péči o okolní životní prostředí, nebýt lhostejní ve vztahu k přírodě.

Každoročně se v naší MŠ Kamarád věnujeme rozšiřování povědomí o dětech a kultuře z jiných zemí, podpoře vzdělání a humanitě. Program vzdělávání obsahuje téma Slabikář dětských práv, jež ne všude bývá naplňován. Minulý rok MŠ Kamarád se svými dětmi a nadací p. Pergla One More Day for Children uspořádala sbírku školních potřeb pro africké děti, která měla posloužit právě k podpoře vzdělanosti. K tématu děti se svými rodiči vyráběli černošské panenky, jež také posloužily k humanitární pomoci pro dětský domov v Keni.  Rodiny dětí se zapojily do pletení čtverců pro Afriku a vyrobené čtverce již slouží potřebným http://knitasquare.com/sites/default/files/2016%20August.pdf   jsme uvedeni jako Kindergarten friends – Materska skola Hradec Králové. Společně jsme slavili Den Afrického dítěte.

Chtěli bychom ukázat i ostatním, že obsah našeho ŠVP PV odpovídá tématům a standardům Světové školy, námětům globálního rozvoje vzdělanosti. Naše škola chápe cíle komplexně, věnuje se rozvoji lidských hodnot. Získání certifikátu vnímáme jako prestižní ocenění zavazující a motivující k rozvíjení výše uvedených aktivit a jako značku, která nám pomůže získávat ke spolupráci další partnery.

2014/2015:

Udělejme hezčí svět

Cílem akce pro veřejnost bylo zvýšit zájem o problémy civilizace a jejího vztahu k přírodě, informovat účastníky o živočiších a rostlinách, které nás obklopují, a motivovat je ke snaze zlepšovat životní prostředí. Poznávat hodnotu lidské práce. Prostřednictvím boty „Cesťačky Hradečačky“ se děti seznamovaly se světem, zabývaly se problémy civilizace, prioritně v sounáležitosti s přírodou. Při cestování po světě jsme se zajímali i o vztahy mezi živočichy a rostlinstvem, poznávali rozmanité druhy ptactva. Pro nestěhovavé ptáky vyrobili rodiče s dětmi budky, jež společně nainstalovali v městském parku. Toto téma bylo pro nás všechny velmi instruktivní.  Záměrem je aby se v parku začaly usazovat „ptačí rodinky“. Jedním z cílů akce je prohlubovat zodpovědné chování, které vede k zvnitřnění závazku péče o ptactvo a rostliny v našem okolí. Pod záštitou Českého svazu ochránců přírody jsme realizovali kampaň „Ukliďme svět“ (Clean Up the World!). Staré boty osázené květinami zdobí park a dělají radost jeho návštěvníkům.

Děti zpracovávaly také vlastní design bot. Pro studenty VŠ oboru textilní tvorba se návrhy staly námětem na výrobu látek, z ní6 budou do MŠ ušité molitanové kostky.

2015/2016:

Na křídlech ptáků

Cílem místní akce bylo na modelové krajině ukázat v malém měřítku vztahy v živočišné říši, ukázat možnosti ke změnám v prostředí, dle uvážení se na změnách podílet a být jejich součástí. Začít od lokálních změn s přechodem ke světovým, „myslet globálně, jednat lokálně“. Zvýšit zájem o civilizační otázky, motivovat ke snaze o lepší životní prostředí.

Při virtuálním cestování s „Cesťačkou Hradečačkou“ po světě jsme nacházeli informace o stěhování ptactva na zimu, rozmanitosti v druzích ptáků. Prakticky se děti zapojují do péče o nainstalované ptačí budky. V rámci projektu probíhá několikrát v roce návštěva záchranné stanice v Jaroměři. Před návštěvou shromažďujeme potravu pro handicapovaná zvířata ve stanici. Naše škola adoptovala straku obecnou. V zimním období realizujeme projekt „Naplňme zvířátkům misky“. V areálu školy pečujeme o křepelky a zlaté bažanty, péči soustředíme na handicapovaného bažanta modrého ušatého. Navázali jsme spolupráci s Přírodovědnou fakultou v Praze a v následujícím roce budeme mít možnost reálně sledovat život v ptačí budce:  on-line přenos z budek. Vyvrcholením projektu byla slavnostní vernisáž v městské knihovně s doprovodným kulturním programem a hojnou návštěvností široké veřejnosti.     

2016/2017  

Voda a její podoby

Letos se škola celý rok věnovala tématu vody. Děti se především naučily vnímat vodu jako hodnotu, nikoliv jako samozřejmost. Místní akce se konala v blízkosti řeky Labe. Škola na akci spolupracovala s Jednotkou požární ochrany HK, která nabídla ukázku techniky a vodní hrátky pro děti. Dále měl na akci stánek projekt Cepík (Centrum podpory zdraví), který ukazoval význam vody pro lidské tělo. Akce byla zahájena připraveným tanečním vystoupením dětí. Dále zde s písněmi s vodní tématikou vystoupil pěvecký sbor Mirtili, který funguje pod střední pedagogickou školou v Hradci Králové. Propagační materiály a informace o vodě ve městě dodala Veolie. V prostoru byly rozmístěny plakáty o vodě, na kterých děti pracovaly v průběhu roku. Děti ukázali svému okolí, na čem celý rok pracovaly, a tak demonstrovat, že nejsou na globální témata příliš malé.

2017/18

Nadechnu se a…

Cílem závěrečné akce pro veřejnost bylo seznámit zábavnou formou přátele MŠ Hrubínova s tématem projektu Vzduch. Naše MŠ pojala toto téma tak, aby ho mohly pochopit i ty nejmenší děti předškolního věku. Proto se závěrečná akce zaměřila na to, jak je vzduch pro člověka přínosný a jak ho můžeme chránit, že ho potřebují lidé z celé planety atd. Byla uspořádána koloběžkiáda pro rodiče s dětmi, kde jsme si řekli, jak je pro nás důležitý pohyb na vzduchu a naopak to, že nejedeme autem, ale na koloběžce je přínosné pro čistotu ovzduší. Další cíle jsme naplňovali během celé akce díky několika stanovištím s krátkými zajímavostmi o vzduchu. Těmto tématům se paní učitelky a dětmi věnovaly v MŠ po celý rok a vyzkoušely si tak spousty pokusů k tématu. Projekt Vzduch nám obohatilo environmentální výchovu v MŠ.

 

 

2018/19

TAJEMSTVÍ STROMŮ

Cílem závěrečné akce pro veřejnost bylo seznámit zábavnou formou přátele MŠ Kamarád s tématem projektu Tajemství stromů. Naše MŠ pojala toto téma tak, aby ho mohly pochopit i ty nejmenší děti předškolního věku. Proto se závěrečná akce zaměřila na to, jak jsou stromy pro člověka přínosné a jak je můžeme chránit, že je potřebují lidé z celé planety, co jsou to pomyslné “plíce světa” atd. Byla uspořádána akce v Jiráskových sadech v Hradci Králové pro rodiče s dětmi, kde děti společně s paní učitelkou Danielou Dvořákovou zatančily a zazpívaly. V rámci několika stanovišť se zajímavými úkoly pro děti se návštěvníci akce mohli dozvědět spoustu zajímavostí o stromech zdejších i cizokrajných. Na akci bylo například i velmi oblíbené tvořivé stanoviště, kde děti ekologicky malovaly blátem. Díky spolupráci s LESOŠKOLKAMI Rosice nad Labem, jsme mohli na akci rozdávat mladé stromečky, které si návštěvníci odnesli domů, a děti dostaly za úkol stromky vysadit na svých zahradách. Tématu se paní učitelky a dětmi věnovaly v MŠ po celý rok a vyzkoušely si tak spousty pokusů k tématu. Projekt Tajemství stromů nám obohatilo environmentální výchovu v MŠ.