Vlakem po Evropě

Aktivita vede k podnícení diskuze o předsudcích, stereotypech a limitech naší
tolerance. Vede žáky k uvědomění si toho, jak „první dojem“ nebo zkušenost
poznamená naše chování.