Genocidy

Žáci se seznámí s problematikou genocid v širším slova
smyslu. Pracují sami s populárně naučným textem, ve
dvojici diskutují o informacích, které text s mapou obsahuje.
Uvědomí si, že genocidy nejsou spojené jen s dvacátým
stoletím, ale existují téměř od počátku lidstva a vznikají z
různých důvodů, jsou různě časově i prostorově ohraničené.