Co dýcháme

Žáci samostatně změří tmavost kouře z komínů lokálních topenišť.
Výsledky zapíší a porovnají. Prekoncepty žáků jsou vysledovány
jednoduchými otázkami týkající se problematiky spalování paliv.
Při skupinové práci formou badatelského vyučování si doplní a utřídí
své poznatky v problematice spalování paliv. Informace a fakta jsou
doplněny jednoduchými pokusy.