Základní škola Litomyšl, Zámecká 496

Koordinátor
Mgr. Stanislav Švejcar
Vedení školy
Mgr. Ondřej Vomočil
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2013 do roku 2025.

„Na první pohled vypadá naše škola jako každá jiná základka. Když se však na ni podíváme blíž, je v některých věcech přeci jen výjimečná. Alespoň z pohledu nás žáků. Nabízí nám nejen výborné vzdělávání, podrobné vysvětlování probíraného učiva, ale také možnost zapojení do celé řady projektů, jako jsou Příběhy bezpráví, projekt Kdo jiný? Věda a technika a některé další. Kromě toho se můžeme zúčastnit zajímavých exkurzí – dějepisných do Kutné Hory, Prahy, Terezína či Osvětimi, ale i fyzikálních do jaderné elektrárny v Dukovanech, přečerpávací přehrady Dlouhé Stráně či papírny ve Velkých Losinách. Připravuje pro nás také soutěže, například sportovní. Každý rok můžeme „otestovat“ svoje znalosti v různých olympiádách. Další plus naší školy vidíme v tom, že její učitelé jsou ochotni nám věnovat svůj volný čas a můžeme za nimi kdykoliv přijít se svými problémy. Nikdy nás neodmítnou.

S globálními problémy se seznamujeme především v hodinách občanky, kde se věnujeme například problémům vzdělání, diskriminace, chudoby, ale i konfliktů ve světě. Vypracováváme různé projekty, které pak před třídou prezentujeme. Pouštíme si rovněž zajímavé výukové filmy a pak debatujeme o jejich obsahu. Učitelé zvou do školy hosty, kteří nám vyprávějí o porušování lidských práv v komunistickém Československu, ale i v současném světě. Nedávno jsme měli skvělou přednášku o sexu a nemoci AIDS. Každý rok škola pořádá projektové dny, které se těmto tématům také věnují.

Titul Světová škola je určitě otázkou prestiže, ale nejen jí. Škola a její učitelé chtějí jiným školám a veřejnosti ukázat, že s globálními rozvojovými tématy pracují a že to považují za důležité z pohledu výchovy mladé generace.“

Těmito slovy charakterizovala naši školu ve školním roce 2012/13 Adéla Šteflová, tehdy žákyně 9. ročníku. Je jisté, že jsme se od té doby významně posunuli – globálnímu rozvojovému vzdělávání se věnujeme intenzivněji, mnohem více prezentujeme své aktivity na veřejnosti. Koneckonců – co všechno jsme od té doby zvládli, si můžete přečíst sami.

Školní rok 2022/2023

Vzdělaná Litomyšl, vzdělaný svět?

Ve školním roce 2022/2023 jsme se věnovali tématu vzdělávání. 15. března 2023 jsme uspořádali panelovou diskuzi s názvem Vzdělaná Litomyšl, vzdělaný svět?, kterou uváděly Ema Novotná a Kateřina Kmošková, žákyně 9. ročníku. Povídali jsme si o vzdělávací strategii 2030+, zkoušení u tabule, známkování, ale i o tom, jak to se vzděláváním vypadá ve světě – v Indii, Číně a Keni. Děkujeme náměstkyni ministra školství Martině Běťákové, paní Janě Mackové, slečně Kláře Kutílkové a panu Mauricu Otungovi za příjemný a podnětný večer. Velké ocenění patří žákovskému týmu, který letošní ročník projektu Světová škola realizoval…. Žáci si téma vzdělávání zvolili sami již na konci loňského školního roku, připravili a vyhodnotili anketu, vytvořili plakát a prezentaci, kterou následně návštěvníkům diskuze profesionálně představili. Zvláštní ocenění zaslouží žákyně Kateřina Kmošková a Ema Novotná za provázení večerem v pozici moderátorek. Všichni přítomní museli říct – klobouk dolů, děvčata! 

Školní rok 2021/2022

Udržitelná Litomyšl, udržitelný svět

Ve školním roce 2021/2022 jsme společně s žáky otevřeli téma udržitelnosti, téma, které je pro Litomyšl tématem velmi blízkým, a to i na nejvyšší úrovni. Starosta města Daniel Brýdl patří k velkým propagátorům omezení osobní automobilové dopravy po městě. Sám jde příkladem – po Litomyšli, kterou nazývá městem krátkých vzdáleností, chodí výhradně pěšky. I proto mu část občanů říká „chodící starosta“. Udržitelnost jsme však probrali také z pozice vědy, a sice s Pavlem Nováčkem z Univerzity Palackého v Olomouci. Naším hostem byl rovně moderátor Zázraků přírody Vladimír Kořen či Jan Edlman ze Škody Auto DigiLab. 

Školní rok 2020/2021

V době covidových opatření jsme uspořádali dva online cestovatelské večery, kterých se zúčastnilo více než 150 zájemců z řad žáků i veřejnosti. 

Školní rok 2019/2020

Kdo, když ne my?

Cíle letošního projektu a závěrečné akce bylo:
– učit žáky přemýšlet nad podstatou lidských práv  žáci připravili na dané téma anketu – s jejím vyhodnocením seznámili návštěvníky akce na jejím začátku, tedy před vlastní panelovou disku
– přiblížit situaci v oblasti porušování LP v naší zemi před rokem 1989 – o porušování lidských práv před rokem 1989 hovořili žáci při vyhodnocení ankety; během panelové diskuze se k otázkám LP v uvedeném období vracela především Olga Sommerová
– diskutovat nad tím, v kterých zemích/oblastech jsou nyní LP porušována  v rámci panelové diskuze na dané téma hovořil zejména Martin Balcar a Vojtěch Boháč
klást si otázky spojené s tím, co můžeme v oblasti LP sami udělat – jedna z otázek ankety; poslední otázka panelové diskuze, na kterou odpověděli všichni pozvaní hosté
uspořádat na dané téma panelovou diskuzi
– fotodokumentace: https://www.litomysl.cz/1zs/fotogalerie/galerie-kdo-kdyz-ne-my/ 

Školní rok 2018/2019

Kam kráčíš, Česká republiko?

Cíle projektu a závěrečné akce bylo:

– učit žáky klást otázky týkající se vývoje naší společnosti; splněno v rámci hodin výchovy k občanství a dějepisu (9. ročník)
– vytvořit žákovský dotazník zaměřený na zhodnocení posledních třiceti let vývoje naší země s pohledem do budoucnosti po stránce politické, ekonomické a ekologické; splněno – otázek žáci navrhli tolik, že se některé z nich do dotazníku nevešly
– uspořádat panelovou diskuzi a vést kultivovanou debatu o problémech, které Českou republiku trápí, stejně jako o pozitivech, které se podařily a daří – to vše v kontextu Evropy a celého světa; splněno, panelová diskuze proběhla 6. března 2019, její doprovodnou součástí byla výstava výtvarných prací žáků ZŠ Zámecká na téma „Kam kráčíš, Česká republiko?“ (vystaveno bylo 25 prací, celkově jich vzniklo téměř 40)
– globální témata, k nimž jsme v letošním roce směřovali: kulturní, sociální a politická globalizace, migrace ve světě, rovné příležitosti a tolerance k jinakosti, demokracie a dobré vládnutí
– lokální problém s globálním přesahem: tolerance k jinakosti, otevřenost komunity vůči novým (cizím a neznámým) podnětům

Školní rok 2017/2018

Jedna země nestačí? (humanitární a rozvojová pomoc)

Cílem projektu bylo pojmenovat hlavní oblasti a cíle humanitární a rozvojové pomoci, prostřednictvím prezentací popsat činnost vybraných humanitárních organizací, vytvořit žákovský dotazník s cílem poznat, jak na dané téma nahlížejí lidé v našem nejbližším okolí, zjistit, jak a v kterých vyučovacích předmětech naší školy naplňuje požadavky globálního rozvojového vzdělávání, prostřednictvím panelové diskuze debatovat o možnostech i úskalích, které současná humanitární a rozvojová pomoc přináší. Dne 1.3. 2018 se uskutečnila pnelová diskuze v Klenutém sále Zámeckého návrší, které se zúčastnili: Markéta Kutilová – novinářka, Petr Kolář – diplomat, Tomáš Šebek – lékař (Lékaři bez hranic), Lukáš Houdek – šéf HateFree, Vladimír Kořen – starosta města Říčany, moderátor diskuze. Zájem ze strany litomyšlské veřejnosti byl opět velký.

Školní rok 2016/2017

Svět na rozcestí (svět a jeho krizové oblasti, kulturní a náboženské křižovatky naší společnosti)

Cílem bylo vypracovat žákovský dotazník – sestavit takové otázky, které ukazují na nejistotu při pohledu do budoucnosti; splněno – skupina žáků 8. a 9. ročníku připravila uvedený dotazník, rozdala jej ve svém nejbližším okolí, vyhodnotila jej a výsledky nakonec prezentovala v den konání panelové diskuze Svět na rozcestí. Dále vybrat z historických událostí takové, které je možné považovat za milníky dějin. Žáci vybrali deset historických událostí, které byly z jejich pohledu zásadní při vytváření současné podoby Evropy/světa. Nakonec jsme si naplánovali uspořádat panelovou diskuzi a vést kultivovaný dialog o problémech, které dnešní svět sužují. Panelová diskuze Svět na rozcestí se uskutečnila 22. 3. 2017.  Hosty byli lektor společnosti ARPOK Olomouc Pavel Žwak, šéfredaktor časopisu Respekt Erik Tabery, ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský a teolog Tomáš Halík.

Školní rok 2015/2016

Čemu svět věří? (mezináboženský a mezikulturní dialog)

cílem letošní místní akce bylo prostřednictvím žákovských prezentací popsat podstatu a symboly abrahámovských náboženství a hledat prvky, které je navzájem propojují, zároveň však nepotírat jejich jedinečnost. Dalším cílem bylo uspořádat panelovou diskuzi a vést kultivovaný dialog o problémech, které souvisejí s hledáním vlastní kulturní či náboženské identity v globalizovaném světě. Současně jsme chtěli přemýšlet nad tím, jak moc naše názory ovlivňují média. Panelové diskuze se v roli panelistů představili herec a překladatel Achab Haidler, redaktor časopisu Respekt Tomáš Lindner, členka Muslimské obce Praha Zuzana Amrani a redaktorka Deníku Referendum Fatima Rahimi. Role moderátora se ujal kazatel Církve bratrské v Litomyšli Daniel Kvasnička.

Školní rok 2014/2015

Církev na hranici?

Cílem veřejné akce tohoto školního roku bylo soustředit se na lokální rozměry tématu náboženství a uchopit téma jako odrazový můstek pro další rok, kdy škola zorganizuje akci s podobným tématem a globálním přesahem.  Vyvrcholením projektu byla panelová diskuze, na kterou byli pozváni zástupci všech místních křesťanských církví. Tomu předcházelo důkladné vyhledávání informací o jednotlivých církvích žáky, stejně jako dotazníkové šetření týkající se postoje veřejnosti k náboženství. Studenti představili výsledky své práce před začátkem panelové debaty. Akce se účastnilo cca 100 lidí z řad široké veřejnosti a byla široce inzerována, mj. prostřednictvím atraktivních letáků i místní televize a zorganizována do nejmenšího detailu, včetně např. výběru připraveného a erudovaného moderátora, který uzpůsoboval těžké téma debaty tak, aby bylo srozumitelné dětem i dospělým.

Školní rok 2013/2014

Úděl ženy?

Cílem akce tohoto školního roku bylo představit veřejnosti problematiku genderu v rozvojových zemích a současně rozvíjet prezentační dovednosti žáků před veřejností (žákovská prezentace). Dále jsme chtěli prostřednictvím výstavy poukázat na konkrétní osudy žen v rozvojovém světě (výstava Úděl ženy – informační část pod panely) a podnítit hlubší debatu o daném problému na půdě školy (propojení s tématem Fair Trade). V rámci projektu vznikla autorská píseň „Svítily hvězdy“, kterou složila a nazpívala žákyně 9. ročníku Kateřina Macková. K písni rovněž vznikl klip točený v prostorách Zámeckého sklepní Státního zámku Litomyšl (sochy Olbrama Zoubka).

Školní rok 2012/2013

Gender jako výzva

Záměrem projektu bylo hlubší a podrobnější začlenění genderové problematiky do vzdělávacího obsahu předmětu výchova k občanství, případně dalších vyučovacích předmětů školy. Cílem akce pro veřejnost, kterou jsme pojmenovali „Gender jako výzva“, bylo ukázat, jak žáci školy pojmu gender rozumí a jak s ním umí pracovat. Během celého projektu jsme žáky vedli k tomu, aby nikdy ve svém životě nebyli lhostejní k tomu, co se kolem nich děje – např. k domácímu násilí – a aby si uvědomovali rovnost mezi pohlavími, stejně jako nutnost vzájemné úcty a respektu.