ZŠ T. G. Masaryka Rokycany

Koordinátor
Kateřina Laštovková
Vedení školy
Alena Halířová
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2014, prodloužen v roce 2016

ZŠ T. G. Masaryka Rokycany se od roku 1991 zaměřuje na rozšířenou výuku cizích jazyků.
Za němčinou, ruštinou nebo francouzštinou, které se u nás učí již od šesté třídy, dojíždějí žáci téměř z celého okresu. Naši žáci pravidelně obsazují přední příčky jazykových soutěží.

GRV se věnujeme především v zeměpise, přírodopise a občanské výchově, ale ani kolegové z prvního stupně se globálním tématům nevyhýbají. Součástí výuky jsou především projekty z oblasti ochrany životního prostředí, na kterých spolupracujeme s místními organizacemi. V budoucnu bychom rádi rozšířili naši nabídku o samostatný volitelný předmět globální výchova.

Titul Světová škola pro nás znamená zastřešení stávajících aktivit. Získali jsme mnoho nových zkušeností, žáci se aktivněji zapojují do péče o své okolí a učí se chápat a přijímat globální návaznost regionálních aktivit. Našim cílem je probudit v žácích přirozený zájem o celosvětová témata, jejichž jsou součástí. Podstatným přínosem je také rozvíjení kooperace mezi žáky (učiteli) a zlepšení celkového klimatu školy.

2013/2014:

Nevyhazuj peníze do koše – naším cílem bylo naučit žáky nejenom správně třídit odpad do kontejnerů připravených ve třídách, ale chtěli jsme, aby si tento návyk odnesli domů a přesvědčili rodiče, že třídit odpad má smysl. Chtěli jsme, aby si žáci uvědomili, že odpad, který vznikne jejich činností, se dá hodnotně využít. Například, že plechovku od kompotu můžou přetvořit do podoby stojanu na tužky nebo PET lahev v krmítka a truhlíky.

Žáci uspořádali soutěž v třídění odpadu. Dále se žáci účastnili kurzů výtvarných technik, kde pracovali s recyklovaným materiálem. Výrobky byly vystaveny v informačním stánku a návštěvníci si je mohli odnést za malý příspěvek do sbírky. V informačním stánku děti komunikovaly s kolemjdoucími, rozdávaly informační letáky vlastní výroby a zvaly je i na didaktické hry a workshop připravený u stánku. Výtěžek této sbírky podpořil místní útulek pro psy.

2014/2015:

Den s bio výživoucílem  akce bylo zaměřit se na bio výživu, Fair trade a téma samozásobování. Žáci v hodinách navazovali na celoroční projekt, kdy informace k tématu získávali v hodinách formou přednášek a diskuzí. Žáci během roku připravovali studené pokrmy z nakoupených surovin, v den akce tvořili již ze surovin, které buď sami vypěstovali v truhlících na oknech školy, nebo donesli ze zahrádek rodičů či prarodičů. Hotové pokrmy následně ochutnávali žáci i zaměstnanci školy. Jiní se věnovali tvorbě slohových útvarů k tématu a to nejen esejí, ale i básní. Při hodinách zeměpisu vyhledávali původ různých plodů.

2015/2016:

Světová škola – projektový dencílem pro mladší žáky bylo seznámit se s chovem zvířat a pěstováním rostlin kolem nás – dělo se tak formou exkurzí do biofarem, prodejny se zdravou výživou, účastí v soutěži Zdravá 5, dalšími drobnějšími projekty, naučnou stezkou při projektovém dni. Starší žáci se zabývali podobnou problematikou, ale v širších globálních souvislostech. Vytvářeli různé projekty o obnovitelných zdrojích, největších globálních problémech lidstva, vytvářeli mapy rozšíření rostlin a zvířat světa, zkoumali kvalitu vody u nás – cílem bylo seznámit se s danou problematikou a pochopit souvislosti globálních problémů lidstva a jejich dopad na život v současné společnosti.