ZŠ T. G. Masaryka Milovice

Koordinátor
Jana Třetinová
Vedení školy
Lada Flachsová
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2019 do roku 2028.

Základní škola T. G. Masaryka Milovice myslí na svoje žáky. Zlepšuje klima školy pomocí fungujícího dětského parlamentu. Dbá na moderní vybavení učeb, především multimediální technikou, což vede k zatraktivnění výuky.  Nezbytnou součástí vize školy je plně funkční inkluze žáků s poruchami učení a chování.

Témata Globálního rozvojového vzdělávání jsou součástí Školního vzdělávacího plánu „Škola základ života“ Výuka GRV probíhá nejen v rámci průřezových témat daných předmětů (D, VkO, Př, jazyky, ….), ale i v samostatném předmětu Osobnostní a sociální výchova, který je vřazen do pravidelného rozvrhu každého žáka jednou týdně. Dále je na škole běžná projektová výuka, která se těmto tématům taktéž věnuje. Témata GRV jsou také na seznamu plánu a činností dětského parlamentu. Dá se říci, že hledáme  zastřešující pojem pro tyto aktivity, které spojují první i druhý stupeň naší školy. Myslíme si, že titul Světová škola bude tím pravým.

Školní rok 2021/2022

Vysázení ovocné aleje

V letošním školním roce již s Dětským zastupitelstvem aktivně spolupracuje nově vzniklý Ekotým. Po vzájemné dohodě si jako téma projektu ke globálnímu vzdělávání zvolili žáci: Zlepšení životního prostředí v Milovicích – vysázení ovocné aleje, Vytvoření arboreta v okolí školy volně přístupné pro veřejnost. Ve spolupráci s městem Milovice naši žáci sázeli v týdnu 9. – 13. května 2022 ovocnou alej v části našeho města, které se říká „V Zahrádkách“. Po celý týden jim mohli přijít občané Milovic pomoci. Prostřednictvím sázení stromů jsme chtěli zlepšit, co do kvality ovzduší i estetiky, prostředí města Milovice. Také v žácích i zapojených lidech budovat vztah k místu, městu.

Školní rok 2020/2021

I my byli uprchlíky

Navázali jsme na minuloroční téma uprchlictví a projekt „I my byli uprchlíky“. Plánovali jsme zorganizovat odloženou akci, ale  i v tomto školním roce situace nebyla o nic lepší. Vládní nařízení nedovolovala pořádat žádné veřejné akce, besedu jsme přesunuli do online prostoru. Dne 25. října na den výročí nuceného vystěhování se konala online beseda. Naši žáci představili téma nuceného odchodu občanů z Benátecké Vrutice za 2. světové války a také shrnuli výstupy – výpovědi pamětníků.

Školní rok 2019/2020

I my byli uprchlíky

V letošním školním roce jsme se věnovali projektu „I my byli uprchlíky“. Žáci pracovali na online aktivitě: sebevzdělávání v rámci platformy IWittness. Na podzim 2019 uspořádali setkání, povídání s pamětníky, jejich rodinami o jejich nuceném odchodu z obce Benátecká Vrutice za druhé světové války.  Projekt měl být uzavřen veřejnou besedou – místní akcí k této problematice – tedy k tématu uprchlictví. Akce se měla konat na jaře 2020, k akci ale již nedošlo – byla odložena z důvodu covidu na další školní rok.

Školní rok 2018/2019

Stop plastovým obalům

Cílem akce bylo přispět k péči o životní prostředí snížením používání plastových sáčků a tašek při běžném nákupu a zvýšit počet žáků, kteří nebudou využívat jednorázové sáčky k svačinám. Žáci ve spolupráci s Klubem seniorů Milovice a třemi domovy pro seniory – v Lysé nad Labem, v Bechyni a Praze, vyrobili tašky a sáčky např. ze starých záclon nebo uháčkovali. Také navázali spolupráci s místními obchodníky, kteří umožnili zákazníkům nákup do vlastních látkových obalů a s bezobalovým obchodem v Lysé nad Labem. Někteří z nich označili svou prodejnu či firmu logem „Stop plastovým obalům“. V dubnu proběhl Jarní jarmark, kde byla myšlenka představena a propagována a kde se prodávaly látkové sáčky a háčkované tašky. Začali jsme pracovat i na tématu migrace a uprchilictví.