ZŠ Poznávání

Koordinátor
Markéta Škrbová Frýbova
Vedení školy
Jana Brodská
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2023 do roku 2025.

Jsme laboratorní škola a chceme, aby veškeré učení probíhalo ve vztahu ke světu za zdmi školy – se žáky experimentujeme, spolupracujeme s experty a odborníky, hledáme inovativní způsoby výuky. Snažíme se žákům zprostředkovat znalosti a dovednosti, které budu opravdu v životě potřebovat. Klademe důraz na to, aby uměli informace vyhledávat, prezentovat, argumentovat a rozvíjíme u nich kritické myšlení. Chceme, aby škola byla místem poznávání a setkávání pro všechny generace.

Globální témata jsou součástí školních vzdělávacích plánů a tematických plánů v různých vyučovacích předmětech a jsou nedílnou součást badatelské výuky, kterou se žáky realizujeme. Jsme zastánci tzv. místně zakotveného učení. Zapojili jsme se do mezinárodního programu Erasmus+, díky kterému mají naše děti i pedagogové možnost nabrat zkušenosti v zahraničních školách. Vymýšlíme každoročně aktivity v souvislosti s Dnem Země, vedeme žáky k zodpovědnému chování, podporujeme udržitelnost (způsobem třídění odpadu, způsobem využívání zdrojů, diskusemi o ekonomických a ekologických dopadech využívání rozpočtu školy i každé třídy). 

Chtěli bychom akcentovat globální rozvojové vzdělávání v naší škole a upozornit tak žáky, jejich rodiče i širokou veřejnost na možnost přispět k řešení globálních problémů na lokální úrovni. Myslíme si, že je třeba v dětech pěstovat zodpovědnost vůči planetě, na které žijí. Rádi bychom navázali spolupráci s dalšími institucemi, kterým globální problémy nejsou lhostejné, abychom se mohli navzájem od sebe učit a inspirovat se.  

Školní rok 2022/2023

Záměrem akce s názvem Stop palmovému oleji! bylo informovat děti, rodiče a veřejnost o škodlivosti velkoplošného vysazování plantáží palmy olejné a zvýšit povědomí o tom, jak můžeme přispět k záchraně deštného pralesa a ochraně orangutanů. Žáci provedli dotazníkové šetření, ve kterém se snažili zjistit, co vědí respondenti o palmovém oleji. Podívali se také na film Zelená poušť a k diskusi pozvali režiséra filmu Michala Gálika. Přípravy vyvrcholili 3. května v Riegrových sadech, kde si školní tým připravil informační stánek s letáky, minivýstavou, opičí „orangutaní“ dráhou i propagačními materiály. Během akce škola vybrala celkem cca 4500Kč, část bude použitá na nákup aru pralesa na Kostarice (projekt Green Life od Justice for Nature) a část na adopci orangutana (adopční program WWF). Partnerem veřejné akce byla nezisková organizace Justice for Nature.