ZŠ Pacov

Koordinátor
Věra Plášilová
Vedení školy
Jaromír Havel
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2015 do roku 2022.

Naše škola je otevřená všem, vzdělání poskytujeme i žákům se speciálními potřebami. Kolektiv pedagogických pracovníků je otevřen novým metodám výuky, ve kterých se také snažíme zapojit žáky nejen do dění školy a města, ale i do dění evropského.

Globální témata se prolínají nejen v průřezových tématech a projektové výuce, ale i jednotlivých předmětech (dějepis, zeměpis, občanská výchova, cizí jazyky,…). Ve vyučování se setkáváme s otázkami rasismu, globalizace, holocaustu, multikulturalismu, solidarity, životního prostředí a rozebíráme i další globální témata. Zároveň se také snažíme zapojit do nejrůznějších akcí, které prohlubují povědomí žáků o globálních problémech. 

Chceme připravit žáky na reálný život v globalizovaném světě, usilujeme o to, aby naši žáci měli základní vědomosti o hlavních problémech světa a získali motivaci pro vlastní spoluúčast na řešení problému. Rádi bychom využili možnosti se zviditelnit v našem regionu a seznámili žáky s globální problematikou.

2014/2015:

Zelená planeta

Jedním z cílů bylo podnítit u žáků zájem o přírodu, okolní životní prostředí a globální problémy, naučit je nebýt lhostejný ke svému okolí a přírodě. Aktivity, které byly součástí Dne Země, se snažily přivést žáka k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí. Díky zájmu ze strany žáků víme, že aktivity splnily svůj účel. Za hlavní cíl je ale považována změna ve vnímání této problematiky samotnými dětmi. Děti se sami zapojují do této problematiky, mají nápady na zlepšení, chtějí diskutovat o svých potřebách a zapojují se i sami rodiče.

Druhým cílem byl rozvoj zeleně v obci, výsadba ovocných i okrasných stromů, jejich ochrana Tento cíl byl splněn pouze částečně, proběhla změna místa výsadby z důvodu okolností výše uvedených.

Evaluační dotazník pro veřejnost – nebyl nakonec součástí výstavy.

V rámci akce bylo také osloveno několik institucí, se kterými jsme chtěli na našem projektu spolupracovat. Všechny oslovené instituce se s námi do projektu zapojily, tedy tento cíl byl splněn, neboť všechny oslovené instituce buď poskytly materiální zázemí, nebo se podílely na realizaci projektových dnů.

2015/2016:

Den Země – voda

V letošním školním roce byl  v návaznosti na předešlý rok zvolen další globální problém – nedostatek vody. Projekt Voda byl především zaměřen na ochranu životního prostředí. Důraz byl kladen na bezprostřední kontakt s přírodou – vodou v místě bydliště, ale i na poznávání a získávání informací o nedostatku vody v jiných částech světa. Cílem bylo vést žáky k ekologickému myšlení a jednání na základě vlastních prožitků a zkušeností. Akce Den Země nebyla zaměřena pouze na problém nedostatku vody, ale dotkla se i dalších oblastí přírody.

2016/17

Den Země – Odpovědně s odpadem

V letošním školním roce byl v návaznosti na předešlé roky zvolen další globální problém – odpady, třídní, recyklace. Projekt Odpovědně s odpadem byl zaměřen na ochranu životního prostředí. Důraz byl kladen na bezprostřední kontakt s přírodou nejen v místě bydliště, ale i na poznávání a získávání informací o problémech s odpady, jejich tříděním apod. Cílem tohoto projektu bylo vést žáky k ekologickému myšlení a zodpovědného jednání především na základě vlastních prožitků a zkušeností. Akce Den Země nebyla zaměřena pouze na problém nakládání s odpady, ale dotkla se i dalších problémů v oblasti přírody a životního prostředí. Do akce jsme se snažili zapojit nejen žáky ZŠ, ale i rodiče, MŠ a další organizace.

2017/18

Den Země

Letos byl zvolen další globální problém – nakládání s energiemi. Projekt Energie byl zaměřen na obnovitelné zdroje energie a na šetření energie nejen v domácnostech žáků. Důraz byl kladen na poznávání a získávání informací o problémech s energií a na obnovitelné zdroje energie. Cílem tohoto projektu bylo vést žáky k ekologickému myšlení a zodpovědného jednání především na základě vlastních prožitků a zkušeností. Akce Den Země nebyla zaměřena pouze na obnovitelné zdroje energie, ale dotkla se i dalších problémů v oblasti přírody a životního prostředí. Do akce jsme se snažili zapojit nejen žáky ZŠ, ale i  žáky MŠ a další organizace.

2018/19

Den Země

Letos byl v návaznosti na předešlé roky zvolen další globální problém – ohrožená zvířata ve světě. Projekt byl zaměřen na ochranu ohrožených druhů zvířat ve světe a na ochranu životního prostředí. Důraz byl kladen na bezprostřední kontakt s přírodou nejen v místě bydliště, ale i na poznávání a získávání informací o ohrožených zvířatech ve světě. Cílem tohoto projektu bylo vést žáky k zamyšlení a k zodpovědnému jednání především na základě vlastních prožitků a zkušeností. Akce Den Země nebyla zaměřena pouze na problém ohrožených druhů zvířat, ale dotkla se i dalších problémů v oblasti přírody a životního prostředí. Do akce jsme se snažili zapojit nejen žáky ZŠ, ale i rodiče, MŠ a další organizace.