ZŠ Jílové u Prahy

Koordinátor
Květa Trčková
Vedení školy
Květa Trčková
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2019 do roku 2021.

Podle kolegů je naše škola výjimečná svými žáky – participujícími na chodu školy a učiteli – akčními, nápaditými, všímavými. Dále tradicí zapojování se do spousty projektů, které jsou jak školní, tak i projekty přesahujícími „zdi“ naší školy. Jedinečnost naší škole je i v našem školním areálu, čítajícím 25 000 m², sportoviště, zahrada, školní sad, jezírko, minifarma, odpočinková zóna …..

S GRV tématy pracujeme na úrovni kognitivních i afektivních cílů výuky (irský model), v souladu s mottem Myslete globálně, jednejte lokálně. V našem ŠVP ZV máme z RVP ZV plynoucí průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – a to naplňujeme fakticky, praktickými aktivitami. Dále máme v ŠVP ZV zařazen v 7. ročníků předmět Environmentální výchova a v 9. ročníku předmět Globální výchova, kde jsou témata GRV rozpracována jak obsahově, tak jsou dané i výstupy z těchto témat, dále se tato témata prolínají téměř všemi vzdělávacími předměty.

Titul Světová škola je pro nás důležitý, protože nám to připadá jako logické pokračování našich aktivit – programu Ekoškola, projektu CIVIS …. Chceme pokračovat v rozvoji angažovanosti našich žáků, podporovat jejich smysluplné aktivity, kdy by jim odměnou mimo vnitřní motivace mohl být právě i získaný titul Světová škola. Jednoznačně to vidíme jako další stupeň v budování dobrého jména školy, v prohlubování sounáležitosti žáků se školou.

Školní rok 2018/2019

Happening Za Jílové krásnější

Projekt byl realizován v souladu s Cílem udržitelného rozvoje č. 11 – Udržitelná města a obce, konkrétně s těmito podcíli: Do roku 2030 snížit nepříznivý dopad životního prostředí měst na jejich obyvatele, zejména zaměřením pozornosti na kvalitu ovzduší a nakládání s komunálním i jiným odpadem. A také zajistit všeobecný přístup k bezpečné, inkluzivní a přístupné městské zeleni a veřejnému prostoru, zejména pro ženy a děti, starší osoby a osoby se zdravotním postižením. Žáci analyzovali vybrané prvky (odpadkové koše, lavičky) ve městě, zmapovali jejich počet a rozmístění, zhodnotili jejich stav. Poté navrhli opravu a doplnění mobiliáře, zatraktivnili lavičky a odpadkové koše vtipnými slogany a doplnili je osvětovými plakáty. Také vytvořili propagační materiály, které vybízejí „pejskaře“ k dodržování čistoty v prostorách města po svých pejscích. Nakonec uspořádali propagační akci s koncertem a doprovodným programem na náměstí, na kterou přišly stovky místních občanů.