ZŠ a MŠ Šrámkova, Opava

Koordinátor
Eva Halfarová
Vedení školy
Ivana Chramostová
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2013 do roku 2020.

Příkladem netradiční výuky je projektový den Letem světem, který proběhl ve spolupráci s CPIC a byl vyvrcholením projektu Podpory multikulturní výchovy. Spoustu informací, zajímavých projekcí, příběhů, pohybu ve velkém stylu zažili žáci ve společnosti vzácných hostů z Ukrajiny, Vietnamu a Pobřeží slonoviny.  Proběhlo nejen seznámení, ale především výuka afrických písní, tanců a hry na bubny. Cílem projektu EDISON, který funguje pod záštitou MŠMT, je podpora mezikulturního vzdělávání – oblasti, které se intenzivně věnujeme již dva roky. Naše škola hostila 6 studentů VŠ – praktikantů zahraniční praxe z Kanady, Ruska, Číny, Tchajwanu, Indonésie a Gruzie.   Naše škola se stala adoptivním rodičem malého ugandského chlapce Juliana a také se již mnoho let věnuje charitativní činnosti (tradiční vánoční jarmark a dobročinný bazar). S organizací všech sbírek (např. Život dětem, sbírka pro Psí útulek a Tříkrálová sbírka) zdatně pomáhá Žákovský parlament, který na škole pracuje.

Jedním z předmětů, ve kterém zcela netradičně pracujeme s tématikou globálních problémů lidstva či udržitelného rozvoje, je předmět výtvarná výchova. Do výuky výtvarné výchovy jsou začleňovány hodiny s názvem ekotvorba, kde se např. snažíme pracovat s odpady jako s výtvarnými materiály, či výtvarně zpracováváme nějaké ekologické téma.

Jsme nositeli titulu Zelená škola, a to díky sběru odpadových surovin pro další recyklaci. Jsme rovněž zapojeni do projektu Recyklohraní.

Jelikož jsme sídlištní školou, snažíme se i o zlepšení životního prostředí v okolí školy, a to formou vytvoření školní zahrady jako malého naučného školního arboreta přístupného pro veřejnost.

Jsme zapojeni do několika projektů se zaměřením na konkrétní činnosti (biologie, ČJ, cizí jazyk, ekonomika apod.), ale postrádali jsme projekt, který se zabývá problémy v celosvětovém měřítku, proto jsme se zapojili do programu Světová škola.

2012/2013:

Problematika uprchlictví – cílem akce bylo porozumění problematice uprchlictví, předávání nabytých informací dalším třídám, školám a veřejnosti, vytyčení si konkrétní pomoci.

2013/2014:

Problematika dětské práce, uprchlictví a pomoc africkým dětem – cílem letošní akce bylo seznámit žáky naší školy s konkrétními příběhy lidí z různých částí světa, kteří navštěvují v rámci multikulturních projektů naši školu s životem a problémy uprchlíků, naučit žáky zhodnotit a na příkladech doložit význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádřit své možnosti, jak mohou v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a ohrožení. Navázali jsme spolupráci s keňskou školou a ve workshopech vyrobili pomůcky na výuku angličtiny a napsali dopisy a vzkazy žákům do Afriky.

2014/2015:

Problematika hladomoru a pomoc africkým dětem – cílem letošní místní akce bylo navázání spolupráce s potravinovou bankou, organizacemi zabývajícími se potravinovou pomocí, prohloubení spolupráce se školou v Keni, vytyčení konkrétní pomoci – výroba pomůcek do výuky pro tuto školu. Během workshopů zaměřených na výrobu pomůcek do angličtiny pro keňskou školu, psaní dopisů a vzkazů do Afriky si žáci uvědomují rozdílnou životní úroveň u nás a v Africe.

2015/2016:

Vyrobíme lavičku, pro dědečka a babičkucílem projektu bylo hledat příčiny a důsledky chudoby a migrace v Africe, zamýšlet se nad řešením a hledat rozdíly. Také jsme se snažili porozumět tomu, jak jsou lidé, místa a životní prostředí neodmyslitelně propojeny a skutečnosti, že události mají následky globálních rozměrů. Žáci vyrobili pro konkrétní školu v Keni učební pomůcky, které tam poslali. Žáci předali seniorům zapojeným do projektu lavičku, uspořádali vernisáž.

2016/2017:

Migrace – Žijí mezi námi s námi    

Žáci  se věnovali globálním tématům podle klíčového konceptu  ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ – Migrace ve světě. Během září a října  zpracovali žáci dotazník mapující minority, žijící v Opavě. Na projektových hodinách  diskutovali, přemýšleli a srovnávali život těchto minorit. Zjišťovali, jak se tito lidé začlenili do naší společnosti. Cílem bylo zjištění, že všichni lidé mohou být naší společnosti užiteční, mohou přinést něco nového. Součástí projektu byly také besedy a výtvarné činnosti a  další aktivity.