ZŠ a MŠ Olomouc-Nemilany, Raisova 1

Koordinátor
Mgr. Roman Kucsa
Vedení školy
Mgr. Renata Pospiechová
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2014. Certifikát Světová škola je prodloužen do roku 2028.

Základní škola v Olomouci – Nemilanech je co do počtu žáků i rozlohy jedna z nejmenších škol v Olomouci. Leží na jejím jižním okraji. Žáci do školy dojíždí jak z města, tak z okolních vesnic. Díky tomu působí škola příjemně, rodinně, všichni se dobře znají, třídy mezi sebou nemají žádné konflikty, žáci spolu vychází, dokáží spolupracovat. Prospolečenský akcent je ve škole patrný už dlouhé roky. Škola se zapojuje do různých charitativních projektů (Vánoční hvězda, Český den proti rakovině, Zasukovaná tkanička, Most pro Tibet…), adoptovala chlapce v rozvojovém státě, podílí se na kulturních akcích při vítání občánků, při oslavách jubilantů, pro místní veřejnost pořádá vánoční koncerty a výstavy. Také učitelé se aktivně zapojovali do studia globálních rozvojových témat, připravují různé projektové dny prohlubující znalosti a postoje dětí v této problematice, pořádají pro žáky různé besedy apod.

Školní rok 2022/2023

V tomto školním roce byl ve škole vytvořen Světový tým, kterému se po delší době podařilo uskutečnit akci Světové školy a navázat tak na tradici Světové školy na nemilanské základní škole.

Žákovský tým se věnoval tématu Dopady nesprávného krmení vrubozobého ptactva. Téma bylo vybráno zejména proto, že se týká každodenního života dětí i dospělých. Zároveň má i globální přesah a odpovídá tak zacílení projektu.
Cílem projektu bylo upozornit, jak svým chováním a jednáním ovlivňujeme život kachen v našem okolí. Případně jak je život kachen naprosto zásadně pod vlivem našeho chování jako lidstva. Projekt proto v praktické a konkrétní rovině směřoval k problematice správného krmení kachen v našem okolí, v širší perspektivě pak k uvědomění, jak se život kachen proměnil pod vlivem globálních změn na planetě (přestaly migrovat apod.).
Cílovou skupinou byly děti ze školky a široká veřejnost. Místní akce se konala ve školce v Nemilanech a u Kaprodromu. Ve školce proběhl dopolední workshop. Zároveň byla vytvořena informační cedule o správném krmení vrubozobých, kterou žákovský tým umístil k rybníku u Kaprodromu.

A co dává Světová škola vyučujícím a žákům?

 • „Svět se velmi dynamicky rozvíjí, bohužel mi přijde, že školství v tomto trendu mírně zaostává, právě proto mi projekt Světové školy vyhovuje, protože můžeme s žáky rozvíjet kompetence, které jsou důležité. Díky projektu můžeme reagovat na aktuální situaci a snažit se připojit do světového dění. Další nespornou výhodou projektu je přenesení komunikace s žáky do méně formální úrovně, kde se ukazují zájmy jedince a můžeme pracovat se silnými, ale i slabými stránkami, který každý z nás má.“
 • „Přináší mi hned několik věcí: 1. možnost se podílet na smysluplné práci, a to jak po stránce tematické (globální témata – důležité aspekty dneška i zítřka), tak i formální (komplexní projekt jako prostor pro spolupráci a uplatnění silných stránek každého zúčastněného – pro zapojené žáky pak vklad pro jejich budoucí život); 2. možnost sledovat své žákyně a žáky v jiném prostředí a v jiném kolektivu – příležitost docílit mnohem většího stmelení žáků napříč ročníky; 3. následné sdílení svých poznatků, postřehů a inspirace s dalšími zapojenými školami a učiteli;…“
 • „Bavilo nás pracovat samostatně.“
 • „Bylo fajn pracovat napříč ročníky, ve skupinkách a vymýšlet, co můžeme dělat.“
 • „Do akce bych šla znovu – bylo to fajn, dávalo mi to smysl.“
 • „Naučili jsme se pracovat v týmech.“
 • „Pomohlo mi to nebát se komunikovat – se spolužáky, s dětmi v MŠ.“
 • „Posílili jsme své prezentační dovednosti.“
 • „Tím, že pracujeme ve Světové škole smysluplně využíváme svůj čas.“

Školní rok 2018/2019

Tým světové školy navázal tento rok kontakt s neziskovou organizací Most pro Tibet. Na besedě pořádané společně s pracovníky organizace  získali spoustu zajímavých informací nejen o samotné zemi a problémech, které ji sužují, ale také o možnosti pomoci tibetským dětem. Rozhodli se v rámci vánočního jarmarku a zahradní slavnosti před koncem školního roku prodávat výrobky a získání finančního obnosu věnovat vybrané škole v oblasti osídlené tibetským obyvatelstvem.

A co o akci říkají žáci? 

 • Bavilo mě vyrábět, učit se něco nového a při prodeji výrobků vidět, jakou radost mohou přinést.
 • Mám radost, že jsem užitečná.
 • Přineslo mi to pocit, že mohu ulehčit život dětem, které mají tak těžký osud. Doufám, že věci, které si nakoupí za námi vydělané peníze, jim dobře poslouží.

Školní rok 2017/2018

Projekt Čokoška 

V rámci projektu Čokoška pořádali žáci  zahradní slavnost s filantropickým přesahem. Projekt Čokoška má za cíl seznámit děti s původem kakaa a s procesem výroby čokolády. Zároveň také zodpovědět otázky jako například kde a jak se kakao pěstuje či odkud a jak se čokoláda dostala z kakaových plantáží do Evropy. V rámci projektu se žáci mimo jiné dozvídají, jak pomocí čokolády dělat dobré skutky. Cílem projektu je zvyšovat u dětí finanční gramotnost a probouzet v nich filantropické cítění. Výtěžek z prodeje fairtrade čokoládových balíčků, který činil 7 015 Kč, se žáci rozhodli věnovat TyfloCentrum Olomouc.

Školní rok 2016/2017

„Stolpersteine“, kameny zmizelých

Žáci deváté třídy si za své téma také tento rok vybrali téma „Stolpersteine“, kameny zmizelých. Jsou to kameny, po kterých v Olomouci denně běžně chodíme. Rozhodli se pro své mladší spolužáky, ale i žáky ze ZŠ Horka nad Moravou zorganizovat procházky s jednotlivými zastaveními u těchto kamenů, které můžeme najít na chodnících před domy. Dnu, kdy se tato akce konala, předcházela řada dílčích aktivit. Žáci pracovali v jednotlivých skupinách a samostatně se snažili připravit na průvodcovství po jednotlivých vytipovaných kamenech. Hledali příběhy konkrétních lidí, jejichž jména jsou na kamenech vyryta. Trasy jednotlivých zastavení volili žáci na základě časových možností a také vzdálenosti od centra Olomouce. Jednotlivé informace čerpali např. z internetu, dále také z odborných publikací, ale také z webových stránek Židovské obce Olomouc (www.kehila-olomouc.cz) a z regionálního tisku. Dále si žáci prohlubovali své znalosti z dokumentů o druhé světové válce, rasových zákonech a perzekuci židů, které zhlédli v rámci výuky. Během procházky žáci samostatně v doprovodu pedagoga a spolužáků či žáků z pozvané školy díky nabitým informacím mohli zajímavě a poutavě seznámit zúčastněné o jednotlivých kamenech a upozornit na nepravosti páchané na Židech. Žáci devátého ročníku si tak mohli vyzkoušet roli lektora, průvodce, ale i odborníka. Někteří z nich pak také trasy absolvovali i se svými rodiči.

Tato škola během školního roku aktivně do projektu zapojila žáky devátého ročníku. Žáci rovněž absolvovali výukové lekce se zaměřením na globální rozvojové vzdělávání. Komunikaci se ZŠ Horka nad Moravou zajišťoval pedagog.

Školní rok 2015/2016

„Stolpersteine“, kameny zmizelých

Pro školní rok 2015/2016, jsme s žáky deváté třídy vybrali téma „stolpersteine“, kameny zmizelých. V Olomouci po nich denně chodíme. Jaké osudy se skrývají za jmény vyrytými na dlažebních kostkách? Jak se v lidech mohla probudit tak velká nenávist proti určité skupině obyvatel, jak mohli být svazováni tak silným strachem, který jim nedovoloval pomoc ublíženým, pronásledovaným? Jako první krok jsme uspořádali „živou knihovnu“. Sedm „živých knih“ byli lidé, kteří osobně zakusili, co to je být odlišný, trpět ústrky, zažít odmítání, tito lidé prožili, jaké to je nést na sobě určitou nálepku, předsudek. Pochopili jsme, že téma holokaustu od nás není zas tak vzdálené. A rozhodli jsme se, že zážitek ze setkání zprostředkujeme ostatním třídám naší školy. Z deváťáků jsme vytvořili týmy, sami si vymysleli svoji trasu Olomoucí po stolpersteine. Na stránkách židovské obce a v regionálním tisku hledali co nejvíce informací o osobách na kamenech, z dokumentů prohlubovali své znalosti o druhé světové válce, rasových zákonech a perzekuci židů. V jeden listopadový den jsme mohli ostatní třídy naší školy provést městem po kamenech zmizelých. Moc příjemné byly chvíle, kdy se zastavili kolemjdoucí a poslouchali vyprávění deváťáků o osudu člověka, jehož jméno už dnes nikomu nic neříká. Mnozí lidé povzbudili, poděkovali, nebo přidali nějakou vzpomínku babičky, nebo rodičů, kteří tuto dobu zažili. Všechny vzájemně nás tyto okamžiky naplnily. Deváťáci byli rádi, že oni jsou tím zdrojem informací, zkusili si roli lektora, průvodce, odborníka. Ve škole jsme pak společně vyráběli záložky do knížek s touto tématikou, které nabízíme k prodeji. Výtěžek poputuje na konto Židovské obce Olomouc, která se ochotně stala naším partnerem.

Na jaře se chystáme uspořádat tyto procházky po olomouckých stolpersteine pro širokou veřejnost. Na to se moc těšíme. A věříme, že připomínka tohoto náročného období je pro nás pro všechny ponaučením. Dobro i zlo jsou člověku vlastními. My jsme se rozhodli, a to díky Světové škole, pracovat na tom dobrém v nás.

Školní rok 2014/2015

Projektový den Multikulturní výchovy s přesahem do veřejného dění

Příprava a realizace projektového dne otevřeného širší veřejnosti, který proběhl v dubnu v prostorách naší školy (ZŠ Nemilany). Tématem projektového dne byla „emigrace/imigrace“, důležitou složkou vedle práce s textem a videodokumentem byla dramatizace – vžívání se do situace, prožitků a pocitů emigrujících lidí. na závěr projektového dne se ouskutečmilo nilo setkání-diskuse s našimi imigranty. Výsledkem projektového dne byla „charta“, tedy skupinou definovaný postoj, pocit, myšlenka, rada, vztah který nyní zaujímají k imigrantům.

Pedagogové i studenti projektový den hodnotí jako velmi kvalitní, vyvrcholení našich aktivit a snah za celý školní rok. Žáci i pedagogové se shodli na tom, že je projektový den názorově i postojově obohatil a posunul. Velmi příjemné bylo setkání se skutečnými imigranty a sdílení jejich prožitků. Důležitou složkou byla dramatizace, kdy se studenti mohli vžít do situace migrantů a prožít si důležité fáze životního rozhodnutí a pocitů v cizím prostředí. Žáci formulovali svůj postoj k imigrantům i k sobě navzájem. Např. šesťáci těmito slovy: “Budeme otevření = budeme k cizincům „hodní“, přátelští, budeme jim pomáhat, nebudeme se jim posmívat, nebudeme nikoho odsuzovat, budeme se snažit vždy vyslechnout. Všichni jsme uvnitř stejní!“

Školní rok 2013/2014

V roce 2013 dostala naše škola od organizace ARPOK, s kterou dlouhodobě spolupracuje, nabídku zapojit se do projektu Světová škola a „bojovat“ tak o tento titul. Velmi rádi jsme do toho šli. S tehdejší devátou třídou jsme vymýšleli školní projekt, který měl přesáhnout rámec školy. Rozhodli jsme se udělat něco velkého, spolupracovat a podpořit vrstevníky v nějaké rozvojové zemi. Náhoda nám přála. V tu dobu se z půlročního pobytu v Zambii vrátila jedna z členek týmu ARPOKu, Kateřina Štěpničková. Pozvali jsme ji do školy, aby nám povykládala o Africe, africkém školství, ukázala fotografie, představila své přátele ze školy ve městě Masuku, kde pobývala. Deváťáci se rozhodli, že záměr našeho školního projektu bude podpora právě školy v Masuku – dozvěděli jsme se, že odborným učebnám zde chybí pomůcky a učebnice, ty nejzákladnější potřeby k výuce. Rozhodli jsme se, že jim na to, co jim chybí, přispějeme. A protože by se mělo do projektu zapojit co nejvíce lidí ve škole i mimo školu, vymysleli jsme, že na druhém i prvním stupni budeme vyrábět velikonoční dekorativní předměty, které pak za dobrovolný příspěvek budeme nabízet spolužákům, rodičům na třídních schůzkách a veřejnosti, že zajdeme i k našemu zřizovateli Magistrátu města Olomouce, kterému náš projekt představíme a požádáme o podporu.

Díky tomuto projektu jsme ve výuce prohlubovali své znalosti o černém kontinentu, zlepšila se nám komunikační angličtina, protože jsme na facebooku začali komunikovat s masuckými žáky i učiteli, navázali jsme spolupráci s gymnáziem v Olomouci – Hejčíně, které nám odprezentovalo smysl fair-trade.