ZŠ a MŠ Maleč

Koordinátor
Jitka Rutschová
Vedení školy
Mgr. Věra Řípová
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2015 do roku 2022.

Naše škola se se svými 124 žáky řadí k těm početně menším, což pozitivně ovlivňuje komunikaci a vztahy mezi žáky a učiteli i celkové klima školy. Zapojujeme se do mnoha projektů, každý má tedy možnost se realizovat v tom, co ho osloví. Před dvěma lety jsme získali titul Ekoškola.

Globální témata jsou zapracována do našeho ŠVP, stávají se součástí výuky, každoročně jsou posílena školními projekty, projektovými dny. Neodmyslitelnou součástí GRV na škole je spolupráce se společností Člověk v tísni, s programem Jeden svět na školách. Využíváme jeho audiovizuálního vzdělávacího portálu, zapojujeme se do studentských týmových projektů.

Zajímáme se o dění ve světě a Světová škola nám nabízí možnost věnovat se konkrétním globálním problémům v našem okolí. Očekáváme nové poznatky a dovednosti. Myslíme si, že získat širší pohled na svět, a tedy i tento projekt, má smysl.

 

2014/2015:

Ahoj, jak je? aneb Jak neznáme (tamty) děti? 

Cílem naší místní akce bylo, že na základě našich závěrů veřejnost (rodiče, žáci a učitelé, příp. širší veřejnost) odhalí omyly plynoucí ze stereotypů a pozná možnosti, jak pomoci dětem z dětského domova lépe se zaklimatizovat v novém prostředí a zapojit do nového školního kolektivu.

Naše cíle jsme splňovali postupně. Nejprve jsme si zmapovali situaci u nás ve škole. Připravili jsme dotazníky pro děti z DD, pro ostatní žáky naší školy, pro rodiče, pro učitele. Navštívili jsme DD a měli schůzku s pí ředitelkou. Stejně tak jsme oslovili kurátora pro mládež a věnovali se problémům mladistvých v regionu s důrazem na možnosti dětí z neúplných rodin. Sjednali jsme schůzku našich učitelů v DD, kteří se zde setkali s vedením DD a vychovateli. Své poznatky o ústavní výchově, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – ZDVOPu, činnosti OSPODu a výsledky dotazníkového šetření jsme prezentovali na společném setkání zástupců DD Nová Ves u Chotěboře, OSPODu, Kriminální policie Havlíčkův Brod a vedení naší školy s veřejností – rodiči. Po prezentaci následovala panelová diskuze.

2015/2016

Alej života

V roce 2015 se náš tým zcela obměnil, odešli deváťáci, přišli šesťáci a sedmáci. V práci jsme ale nijak zvlášť nepolevili. Máme za sebou mnoho aktivit, které tematiku GRV rozvíjí. Vedle již těch tradičních, tzv. zajetých, se nebojíme i těch nových, tedy svým způsobem riskantních. Soustředili jsme se na vliv člověka na krajinu a její tvorbu, význam vody v krajině, rozmanitost živočišných i rostlinných druhů v souvislosti s proměnou krajiny a jejich důsledcích pro člověka. Upozornili jsme na možnost zvýšení počtu stromů v místě naší školy a prostřednictvím starosty obce přesvědčili zastupitele k zahájení výsadby Aleje života. Na podzim jsme zasadili první strom, nyní je řada na rodičích nově narozených občánků v obci, aby alej rozšířili. Obec je v tom podpoří a my se na společnou akci moc těšíme. Ještě musíme zmínit naše aktivity věnované šíření povědomí o fair trade. Nabízíme kávu, když se konají rodičovská sdružení, každý rok máme ve škole oběd z FT potravin („Dneska jíme fér.“) a jsme pyšni na to, že se nám podařilo oslovit několik spolků v okolních obcích, a tak FT výrobky ochutnali např. prostřednictvím pikniku i jiní než Malečtí. Zdůrazňujeme význam regionálních potravin a organizujeme zdravé svačinky. My se v Malči zkrátka nenudíme.

2016/2017

Jíme, pijeme a rozkládáme fér!

Cílem místní akce bylo šíření povědomí o principech fair trade. Před školou žáci vytvořili z pet lahví nápis fair trade, každá třída se zhostila jednoho písmene. Děti z MŠ si vytvořily vlastní nápis z pet víček a pracovaly s tématem férové chování. Odpoledne proběhla vernisáž výstavy Plné ruce práce, kterou využili ve výuce i žáci, a prodej FT produktů. Dalším cílem bylo uspořádat akci, která veřejnosti ukáže globální souvislosti na konkrétních příkladech. V obci žáci vytvořili ministezku „Jak to vlastně je?“, naistalovali 7 tabulí. Na každé je otázka týkající se globálního tématu, odpověď pak na následné tabuli. Tak se účastníci dostanou až do školní zahrady, kde je na stromech výstava Plné ruce práce. Žáci také představili spolužákům a veřejnosti, jak fungují a k čemu slouží vermikompostéry. 

2017/18

Pro školní zahradu, pro knihovnu v Meja. Jsme fér!

Cílem akce byla úprava školní zahrady, vytvoření bylinkového záhonu (využití ve školní jídelně) a odpočinkových míst využitelných ve výuce i mimo ni. Rodiče v rámci akce vytvořili bylinkový záhon, prostor pro relaxační pohyb po odlišném povrchu, zapustili dlaždice označené čísly pro různé hry. Další cílem bylo finančně přispět na vybudování knihovny v Meja – zapojení se do akce Běh pro Afriku, což je charitativní projekt společnosti Člověk v tísni. V neposlední řadě jsme opět chtěli podpořit myšlenku fair trade – instalace Výstavy na stromech – Příběh banánu – v prostorách školního sadu, nabídka FT kávy, regionálních výrobků účastníkům akce.

V době konání akce samotné panovala velmi příjemná a neformální atmosféra. Žáci, kteří se na hodinách TV běhu vyhýbají, si Běh pro Afriku užívali. Běhali bosí, hecovali se. Přišli i prarodiče, kteří se okruh kolem školy prošli a zavzpomínali na doby, kdy byli žáci, jak se vše změnilo, krajina i škola. Úpravy školní zahrady se zúčastnilo opravdu hodně rodičů. Neměli problém oběhnout vyznačenou trať třeba i s pracovním nářadím v ruce. Hodně jich pak zamířilo k občerstvení a naprosto nenuceně se zapojili do úpravy zahrady. Zkrátka konečně se povedla akce tak, aby se ve větší míře zapojila veřejnost. Vybrali jsme  celkem 4 717,- Kč, bylo oběhnuto 471 koleček, což představuje cca 211 km. Mnozí přišli na to, že zvládnou oběhnout školu i sad. Žáci díky prezentaci získali informace, které určitě předtím neměli (krátká anketa po hodině). Zase více lidí vyslechlo, co znamená fair trade. Po skončení akce jsme provedli krátké a jednoduché hodnocení mezi veřejností, která vyzněla pozitivně. Největším přínosem bylo vydařené vzájemné neformální setkání učitelů, žáků, rodičů.

2018/19

Pomáhám Klárce (Běh pro Klárku, Férová snídaně, prodej látkových sáčků na pečivo)

Cílem bylo upozornit na negativní dopad nadměrného používání mikrotenových sáčků, nabídnutí alternativy, dále upozornit na množství spotřebované vody na výrobu různých produktů, vyvolat solidaritu s nemocnou dívkou (uvědomit si nejen finanční náročnost, ale i vliv na změnu běžného života).

V rámci projektu Pomáhám Klárce (15letá dívka, které se vrátila leukémie) proběhly 2 lokální akce:

  1. Férová snídaně v Libici nad Doubravou. Zde jsme se spojili s mladými hasiči SDH Libice n/D, kteří akci uspořádali. Komunitní setkání přineslo zviditelnění lokálních a FT potravin, prodávaly se látkové sáčky na pečivo (celkem prodáno 150 ks), které děti a jejich maminky našily. Děti vysvětlovaly, proč sáčky používat a nahradit sáčky mikrotenové.
  2. Běh pro Klárku – pořádal realizační tým ZŠ a MŠ Maleč. Charitativní akce na podporu Klárky – prodej látkových sáčků na pečivo, nabídka lokálních a FT potravin, stezka vody na školní zahradě.