Základní škola Měcholupy

Koordinátor
Mgr. Helena Gondeková
Vedení školy
Ing.Bc.Zdeněk Dosedla,Ph.D.
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2017 do roku 2024.

Jsme žáci malé školičky, ale vědí o nás všude. Proč? Protože se zapojujeme do mnoha projektů  celorepublikových, ale i mezinárodních. V těchto projektech často vynikáme a slavíme úspěchy. Pořádáme akce, výlety, dny pro žáky, vedení obce i širokou veřejnost. Díky prožitkovému učení si můžeme vše vyzkoušet a zažít. To je podpořeno aktivním přístupem pedagogů a širokou nabídkou různých kroužků a volnočasových aktivit.  Prioritou školy jsou vzájemné vztahy, proto jsou žáci vedeni k vědomé odpo­vědnosti a důvěře, k toleranci a k reálnému sebehodnocení. U žáků je vzbuzován zá­jem o spoluvytváření prostředí, ve kterém se budou rádi učit. Ve škole budujeme bezpečné prostředí, kde se k sobě všichni chovají s respektem a přistupují k sobě jako k rovnoprávným partnerům, kde si všichni naslouchají. Mezi další pozitiva patří kvalitní materiální vybavení školy a v neposlední řadě i menší počet žáků ve třídě (minigolf, posilovna, botanická a bylinková zahrada, nízkoprahový klub, školní klub).

V ŠVP máme zařazena globální témata v podobě průřezových témat- environmentální výchova, výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech a jiné…. Též organizujeme různé besedy a preventivní programy ( komunitní kruhy, přednášky na téma šikana, lidé bez domova, uprchlická krize, domácí násilí, drogové závislosti- Revolution train). Můžeme se pochlubit titulem Ekoškola. Sbíráme druhotné suroviny, třídíme odpad a chráníme tím životní prostředí. Příklady projektů: Víš co dýcháš, Akustická ekologie, Globe, Unplugged, Školní komunitní biozahrada, Emise, Pokos a jiné.

Rádi bychom udělali něco dobrého pro naši školu, obec a tím i pro celý svět. Víme, že není v našich silách všechno změnit, ale chceme ukázat, že nám situace není lhostejná. A když nás bude víc a spojíme své myšlenky a nápady, tak se posuneme alespoň o krůček dál pro lepší život budoucí generace. Myslíme si, že jsme světoví a chceme, aby se to každý dozvěděl.

2016/2017

téma: Emise a Den Země

Skupinky žáků provedli průzkum občanů obce Měcholupy a zjišťovali, jaké druhy vytápění občané používají a radili jim o nových tipech kotlů. Následně žáci dotazníky vyhodnotili a s výsledky seznámili zástupce spolku Měcholupy 2012, z. s. a vedení Obecního úřadu. V rámci oslavy Dne Země žáci sdělili závěry šetření, připravili prezentaci o škodlivosti jednotlivých materiálů a uspořádali pro mladší různé eko-aktivity, zaměřené na čistotu ovzduší. Během akce proběhlo setkání s kominíkem, který žáky seznámil s tzv. smogovým desaterem. Žáci se zamýšleli nad tím, jak moc je důležité se zajímat o materiál, se kterým se topí a co nešetrné topení způsobuje. Dále vytvořili poučné plakátky a letáčky, které vyvěsili ve výkladních skříních školy a roznesli do výloh obchodů.

O akci se dočtete zde: http://www.vzdelavani-zatecko.cz/clanek-zakladni-skola-mecholupy-oslavila-den-zeme-vypis-clanek-110.html

Mgr. Helena Gondeková: Žáci se při projektu učí přemýšlet a spolupracovat, zorganizovat veřejné akce. Spolupráce s partnery znamenala znásobení naší aktivity v mnoha ohledech.

Zvýšilo se jejich sebevědomí tím, že mohli pracovat na zajímavém mezinárodním projektu, že s nimi všichni jednali rovnocenně. byli s nimi skvělými kamarády na setkáních, pomáhali jim. Žáci tak odstranili trému, dokážou již vyslovit svůj názor k určité problematice, vystupovat a prezentovat se na veřejnosti. Za velmi pozitivní považuji, že se vytvořil žákovský a pedagogický tým.
Mgr. Klára Cíglová: Práce s dětmi- naučit se oslovovat občany, nestydět se, být odborně připraven, mít kuráž. Práce s občany- je velmi těžké aktivně oslovovat občany. Setkali jsme se i s negativními ohlasy, které nás poučily. Výsledná analýza překvapila i paní starostku. Občané obce ve velké většině topí ekologicky, šetrně a snaží se šetřit a zároveň chránit ovzduší. Jsou ovšem jedinci /velmi málo, ale jsou/, kteří jsou nepoučitelní.

Mgr. Eliška Maděrová: Někteří žáci se naučili organizovat, plánovat a vystupovat před veřejností, tyto zkušenosti využijí určitě i ve svém dalším profesním životě.

Mgr. Monika Frýbová: Žáci rozšířili své poznání o  zajímavá, potřebná globální a  rozvojová témata, které skvěle naplňují průřezové téma RVP Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Environmentální výchova a ostatní mezipředmětové vztahy.

Mgr. Iveta Jindřichová: Spolupráce s partnery znamenala znásobení naší aktivity v mnoha ohledech. Jednoduše, více lidí více ví a více dokáže.

Ing. Štěpánka Frýbová: Spojení teorie s praxí je nejúčinnější způsob učení.

Bc. Lenka Barborková: Společná práce na projektu také pomáhá stmelit žáky a učitele. 

Uč. Alena Půtová: Nebáli se žáci vystupovat a prezentovat na veřejnosti. Byli bezvadní.  

Kudrna P, 9. tř.: Zajímavý projekt, který mne nasměroval na další vzdělávání.

Menclová E., 9. tř.: Hodně nás akce stmelila. Pracovali jsme jako tým.

Zwerenz V., 9. tř.: Vlastně jsme se učili netradičními, zajímavými metodami.

Pospíšil V., 8. tř.: Je to něco úplně jiného než jen tak se učit podle učebnice.

2017/2018

téma: Voda

Cílem akce je zvýšit povědomí, jak je voda pro život významná, jak dochází k jejímu znečišťování, jak probíhá získávání a úprava pitné vody a jak čištění odpadních vod.