ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice

Vedení školy
Mgr. Vlasta Geryková
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2012 do roku 2028.

Naše škola je výjimečná propojením Světové školy, Ekoškoly a Etické školy, jejichž tituly je škola držitelkou.  Tyto jednotlivé projekty se navzájem prolínají nejen ve výuce, ale i v mimoškolní činnosti a celém životě školy, ve spolupráci s rodiči, ve vytváření přitažlivé výuky pro žáky při využití netradičních metod a forem vzdělávání a každoročním zapojením školy do zajímavých projektů nejen s tématikou všech průřezových témat, ale především když je propojena teorie s praxí.

K realizaci globálních témat máme vytvořeny samostatné předměty Multikulturní výchova (9. roč.) a Ochrana životního prostředí (8. roč.). Globální témata jsou však zařazena i do ostatních vyučovacích předmětů a prolínají mnoha akcemi i celým životem školy. Náš pedagogický tým dokáže na poli globální a rozvojové výchovy projektově pracovat se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Chceme být školou respektu, tolerance, školou otevřenou, bezpečnou, etickou, blízkou přírodě, školou pro praktický život. Chceme být školou „s místem pro všechny“, kterou přijmou za svou všechny děti, jejich rodiče i komunita, a které nejsou lhostejné globální problémy, které trápí celou naši Zemi.  Neboť jen taková je škola „světová“.

ZŠ F. Bayera se ve školním roce 2021/2022 přihlásila do Ceny inspirace Světové školy a byla touto cenou také slavnostně oceněna. Podívejte se na školní video, se kterým se žáci do Ceny inspirace přihlásili a přečtěte si Příběh k Ceně inspirace školy v naší Galerii projektů.

Školní rok 2022/2023

Zdravíčko 2023 – Mezinárodní seznamka

Dne 23. 5. 2023 proběhl na naší škole 6. ročník okresní vědomostně dovednostní soutěže zaměřené na oblast globální výchovy, výchovy ke zdraví i etické výchovy. Zúčastnila se čtyřčlenná družstva žáků základních škol města i okresu. Na šesti stanovištích se soutěžilo v tvorbě vlajky z předložených zdravých surovin, v tvorbě zajímavého účesu z vylosovaného světadílu, kultury či etnika světa, v praktických znalostech poskytování 1. pomoci, v péči o dítě, v prevenci rizikového chování a v pohybových hrách dětí celého světa. Součástí akce byla i soutěž „Mezinárodní mňamka“  i blok „Seznamte se s Fair Trade“. Akce přispěla k podpoře tolerance, respektu, k osobnostně sociálnímu a etickému rozvoji žáků, k poznávání života jiných kultur, národů či etnik a tím k prevenci rasismu a xenofobie. Přispěla však také k vzájemnému poznávání žáků škol města i okresu, žáků běžných ZŠ i ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Tato akce je zdařilým příkladem naplnění inkluze nenásilným, přirozeným způsobem, při kterém všichni společně zažívají úspěch.

Školní rok 2021/2022

Fair Trade proti chudobě a dětské práci, Stop válce a násilí

Oblasti Fair Trade se škola věnuje dlouhodobě. Jelikož jedním z principů spravedlivého obchodu je také zákaz dětské práce propojili jsme zaměření akce i s touto problematikou a v květnu jsme uspořádali jsme osvětovou a vzdělávací akci. V úvodu školní tým prezentoval žákům jednotlivých tříd, co je Fair Trade, jeho cíl i principy. Dále probíhala diskuze nad prezentací, promítáním zajímavých osvětových materiálů a dokumentárních filmů o dětské práci v různých částech světa. Součástí akce byl i kvíz a tvořivé rukodělné dílny v bloku „Fair trade tvoření“ a „Krása z odpadů“. Rovněž tématika války a násilí je nejen v historii, ale i v současné době také aktuální, během roku jsme proto uspořádali výtvarnou soutěž „Stop válce a násilí“, do které se zapojili i žáci dalších škol města a kraje. Během akce probíhala vernisáž výtvarných práci dané soutěže. V rámci akce jsme také uspořádali sbírku šatstva a školních potřeb pro ukrajinské matky s dětmi- uprchlíky ve spolupráci s Armádou spásy Kopřivnice.

Školní rok 2020/2021

Myslíme i na druhé – potravinová sbírka u nás ve škole

Stejně jako každý rok se naše škola i v této nelehké době zapojila do Potravinové sbírky, konané u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby, který se každoročně slaví 17. října. Smyslem tohoto dne je celosvětově šířit povědomí o problému chudoby a upozornit na těžkosti, se kterými se potýkají chudí lidé v celém globálním měřítku. Tuto sbírku pořádá Potravinová banka v Ostravě ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a Armádou spásy Kopřivnice. Cílem této akce je sběr potravin, které budou předány lidem v nouzi. V době od 1. 10. do 19. 10. 2020 žáci, rodiče i pedagogové nosili do školy různé trvanlivé potraviny. Celkem se nám podařilo nasbírat 93, 385 kg. 

Školní rok 2019/2020

Myslíme i na druhé – potravinová sbírka u nás ve škole

Každý rok se naše škola zapojuje do Potravinové sbírky, konané u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby, který se každoročně slaví 17. října. Smyslem tohoto dne je celosvětově šířit povědomí o problému chudoby a upozornit na těžkosti, se kterými se potýkají chudí lidé v celém globálním měřítku. Tuto sbírku pořádá Potravinová banka v Ostravě ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a Armádou spásy Kopřivnice. Cílem této akce je sběr potravin, které budou předány lidem v nouzi. V letošním roce se nám pomocí žáků, rodičů a učitelů podařilo nasbírat 129, 908 kg, což je nejvíce za všechny roky, po které se škola do sbírek zapojuje. Zdařilá akce byla vhodně propojena s Etickou výchovou, která je ve škole vyučována ve  4. – 9. ročníku a vede žáky k prosociálnosti a pomoci druhým bez ohledu na vlastní prospěch

Školní rok 2018/2019

Zdravíčko – Mezinárodní seznamka 2019

Letošní rok jsme opět zorganizovali vědomostně dovednostní soutěže Zdravíčko, které cílem bylo  prezentovat zapojeným žákům i pedagogům ze škol města i okresu tématiku Fair Trade (Spravedlivý obchod), které se naše škola v rámci Světové školy dlouhodobě věnuje. V rámci akce byla uspořádána vzdělávací část „Seznamte se s fair trade“ s prezentací žáků o tématice Fair Trade, seznámení s historií a principy Fair Trade, s ochutnávkami fairtradových potravin, nápojů, s výstavkami rukodělných fairtradových výrobků, fairtradových potravin a následným testem pro účastníky o fairtradové balíčky. Akce byla doplněna o některá související témata především z multikulturní oblasti (tvorba vlajky vybraného státu z připravených surovin, tvorba účesů jiných kultur, hry dětí celého světa). Tradičně nechyběla ani doprovodná soutěž „Mezinárodní mňamka“. Součástí akce bylo i další společné „světové seznamování“- společná zahrání si 2 mezinárodních her a společný tanec všech přítomných.

Školní rok 2017/2018

Zdravíčko 2018 – Mezinárodní seznamka

Cílem akce bylo prostřednictvím vědomostně dovednostní soutěže prezentovat návštevníkům ze škol 3 krajů (Moravskoslezského, Olomouckého a Jihomoravského) tématiku Fair Trade. Hosté s seznámili s historií a principy Fair Trade, ochutnali fairtradové potraviny a nápoje, zhlédli výstavky rukodělných fairtradových výrobků a v kvíze si otestovali své znalosti a zasoutěžili o fairtradové balíčky. Součástí akce byla i doprovodná soutěž:  „Mezinárodní mňamka“ z některého světadílu, kterou školy přivezly hotovou s sebou. Družstva si také připravila zajímavou prezentaci o zemi, ze které pokrm pochází (zvyky, tradice, kultura, odlišnosti stolování atd.). Součástí akce bylo i další společné „světové seznamování“ (kultura, zvyky, tance), kulturní vystoupení žáků naší školy, ukázky mezinárodních tanců a společný tanec všech přítomných.