Základní škola a mateřská škola Ptení

Koordinátor
Mgr. Jakub Ambros
Vedení školy
Mgr. Viera Šmilňáková
Webové stránky
Certifikát
Škola získala titul Světová škola v roce 2016. Certifikát Světová škola je prodloužen do roku 2028.

Snažíme se o komunitní přístup – úzkou spolupráci s rodiči a vedením obce. To je podpořeno aktivním přístupem pedagogů a širokou nabídkou různých kroužků a volnočasových aktivit. Mezi další pozitiva patří kvalitní materiální vybavení školy a v neposlední řadě i menší počet žáků (menší vesnická škola).

Globální témata se snažíme zapojovat do ŠVP nejen v podobě mezipředmětových vazeb, ale také prostřednictvím různých besed a preventivních programů. V současnosti v této oblasti vnímáme určité rezervy. Projekt „Světová škola“ nám pomáhá tato témata zastřešit.

Žijeme v době, ve které se situace a dění ve světě dramaticky mění, a proto považujeme za důležité, aby se naši žáci dokázali v dnešním globalizovaném světě zorientovat a hledat svůj pohled na věc. Naše škola i žáci se již v minulosti zapojovali do aktivit spojených s GRV. A přestože jsme jenom malá vesnická škola, je pro nás titul „Světová škola“ důležitý.

Školní rok 2022/23

Férová snídaně

Během školního roku se ve Světové škole Ptení  věnovali tématu fair trade v rámci více akcí. Poprvé se zapojili do Férové snídaně. Takto akce jim kromě globálního přesahu umožnila i strávit ve škole příjemný čas, jelikož to byl po delší době společný program, který realizovala celá škola. Akce pro širší veřejnost se úplně nedržela konceptu tradiční Férové snídaně. Tým Světové školy si nebyl jistý, zda by si lidí našli čas na společný piknik v parku a proto připravili Férovou snídaní  primárně pro rodiče žáků mateřské školy, která je součástí základní školy ve Ptení. Rodiče tak museli kolem stánku projít.

A jak akci koordinátor Světové školy Jakub Ambros?

 • „Akce překonala všechna očekávání, moc si vážím toho, že jsme více spolupracovali s partnery (Obec Ptení, Fairtrade Česko a Slovensko).“
 • „Program Světová škola pro mne představuje prostor, kde se můžu svobodně realizovat. Rovněž můžu dělat věci, které mě baví i profesně. Každým rokem vidím čím dál více, že to, co v rámci kroužku děláme, má smysl. Činnost kroužku nás taky reprezentuje i navenek.“

Školní rok 2021/22

Palmový olej

Dne 30. 4. 2022 se v rámci odpoledne „Čarodějnice 2022“ uskutečnila akce, která byla zaměřená na informování veřejnosti o problematice palmového oleje, jeho dopadu na biodiverzitu, klimatickou změnu a férový přístup. Žáci připravili stánek s občerstvením a informací (postery) o problematice palmového oleje (potraviny s/bez palmového oleje) a problematice kácení deštných lesů a dopadech na život orangutanů v Indonésii. Výtěžek z prodeje občerstvení spolu s dobrovolnými příspěvky žáci zaslali organizaci Sumatran Orangutan Conservation Programme. Na akci kromě rodičů participovala také Obec Ptení, TJ Sokol Ptení a místní fotbalový oddíl.

A jak akci hodnotí žáci?

 • „Akce byla super. Přišlo hodně lidí, vše jsme prodali. Líbila se mi práce na stanovišti s dětmi.“
 • „Vše jsem si užila. Byla jsem ráda, že se přišli podívat i rodiče. Práce na stánku mě moc bavila.“

Školní rok 2020/21

Plýtvání jídlem ve školní jídelně

Cílem akce, která probíhala od října 2020 do ledna 2021, bylo informovat žáky a širší veřejnost o možnostech školního stravování a dopadech plýtvání jídlem. Akce taky měla poskytnout návod, jak omezit plýtvání jídlem.

Žáci připravili otázky k on-line dotazníkovému šetření a dále se dotazovali spolužáků přímo ve školní jídelně, jak jsou spokojeni se školními obědy. Žáci zjistili množství vyhozeného jídla za 1 týden, ceně a váze porcí od vedoucí jídelny a průběh obědů i sami dokumentovali. Ve spolupráci s učiteli poté získané údaje vyhodnotili a zpracovali do prezentace. Hledali především příklady toho, co by se dalo za “vyhozené peníze” pořídit.

Prezentace byla zaslána všem učitelům a žákům školy. Bonusovou aktivitou bylo další dotazníkové šetření, v rámci kterého měli žáci mapovat svůj týdenní jídelníček. Výsledky byly poskytnuty vedoucí ŠJ na porovnání s jídelníčkem školní jídelny.

A jak akci hodnotí žáci?

 • „Byla to pro mě první akce se Světovou školou. Jsem ráda, že paní vedoucí jídelny si našla čas a vše nám vysvětlila.“
 • „Rozhovory byly moc dobré. Naučila jsem se klást otázky. Snažila jsem se sníst celý oběd.“

Školní rok 2019/20

Potravinová sbírka pro Charitu Konice

Tým zorganizoval v rámci vánoční besídky dobročinnou sbírku pro Charitu Konice. Žáci nachystali stanoviště (vouchery, pokladna, atd.), kde návštěvníci vánoční besídky mohli odevzdat jejich příspěvek do potravinové sbírky a připravili formace (informační tabule) o základních druzích potravin. Veřejnost mohla věnovat hmotné dary ve formě trvanlivých potravin, případně si mohli zakoupit voucher. Vybrané i za věnovaný finanční obnos zakoupené potraviny, pochutiny a sladkosti jsme odevzdali potřebným.

A jak akci hodnotí žáci?

 • „Líbilo se mi to, učil jsem se psát emaily. Asi bych nic neměnil.“
 • „Bylo to super, mohla jsem být na stánku a povedlo se nám vybrat hodně peněz.“

Školní rok 2018/2019

Čarodejnice 2019: Dětská práce

Žáci  nachystali stánek s občerstvením společně s vedoucími kroužku Světová škola. Přípravili informační tabule o SDGs a o dětské práci  – formou her (stanovišť) přiblížiili život dětí ohrožených dětskou prací. Nakonec odeslali finanční prostředky na účet vzdělávacího centra Čalantika v Bangladéši. Celkem se podařilo vybrat tímto způsobem  10 312 Kč.

A jak akci hodnotí žáci?

 • Akce se mi líbila. Naučil jsem se psát příspěvky na facebook.“
 • Akce byla super, dlouho jsme ji chystali během kroužku. Líbilo se mi taky počítání peněz po akci.
 • Bylo to super, mohla jsem být na stánku a povedlo se nám vybrat hodně peněz.“

 

Školní rok 2017/2018

Čarodejnice 2018

Žáci už tradičně připravili stánek s občerstvením, věnovali se také přípravě informací (postery) o životě lidí se zdravotním znevýhodněním, o projektu Světová škola a také o sbírce Běh pro Afriku, kam odeslali finanční prostředky získané prodejem občerstvení. Měli z toho obrovskou radost. Snažíme se takto u nich budovat solidaritu a sociální cítění a odpovědnost.

Školní rok 2016/2017

Charitativní občerstvení „na Čarodějnicích“

Žáci připravili stánek s občerstvením a plně za něj převzali odpovědnost. Měli obrovskou radost z finančního výtěžku akce. Žákovský tým v rámci stánku poskytoval i informace o projektech Světová škola a Skutečný dárek. Poté ve spolupráci s vedoucím pedagogem zakoupili devět skutečných dárků (celkově se jedná o čtyři kozy a pět ovcí).

Školní rok 2015/2016

Chudoba napříč planetou

Téma (CHUDOBA) bylo identifikováno samotnými žáky, kteří si všimli, že ne každý spolužák mohl jet na lyžařský kurz (absolutní vs. relativní chudoba). Záměrem projektu v naší škole je nejen zvýšit povědomí žáků o chudobě ve světě, ale také zapojit i samotné žáky a jejich rodiče do „akce“ – zakoupení dalších skutečných dárků.

Krajíc chleba pro druhé

V předvánočním období jsme se opět rozhodli zpříjemnit tyto svátky lidem bez domova. Tentokrát jsme uspořádali sbírku trvanlivých potravin 🙂 Lidé nám mohli potraviny nosit přímo do našeho stánku během Mikulášské besídky dne 10. 12. 2016 nebo si mohli koupit poukaz. Za vysbírané peníze jsme pak nakoupili další potraviny a odvezli je pak do Charity Olomouc.

Čarodějnice 2016

Sedmáci za podpory svých rodičů připravili bohaté občerstvení pro účastníky akce Čarodějnice 2016, která proběhla 13. 5. 2016. Za vybrané peníze pak koupili čtyři kozy a čtyřicet kuřat pro potřebné v Africe. Projekt ukázal, že našim žákům není lhostejné dění kolem nás ani chudí lidé, kterým se rozhodli pomoci.

Banány v čokoládě pro Charitu Olomouc

V předvánočním období se žáci 7. třídy rozhodli zpříjemnit tyto svátky lidem bez domova. Ukuchtili výborné banány v čokoládě, které pak prostřednictvím pana učitele předali Charitě Olomouc. Dále pak ze svého kapesného zakoupili „skutečný dárek“ – kozu do Afriky.