Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12

Koordinátor
Michal Lokaj
Vedení školy
Iva Cichoňová
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2014 do roku 2021.

Náš učitelský sbor je velice rozmanitý (věkovou strukturou, profesionálním zaměřením, národnostně), čímž nabízí žákům výraznou variabilitu a možnost „nalézt svůj vzor“, zároveň učitelé dbají na: maximální přiblížení se ke každému žákovi, vzájemný respekt a efektivitu ve výuce, čemuž i přizpůsobují metody a formy práce. Žáci i učitelé mají prostor pro uplatnění své individuality, celkové klima školy je nakloněno kreativnímu myšlení, nejsme školou strnulou, naopak, jsme školou dynamickou. Žáci i na druhém stupni chodí na devadesát devět procent do školy rády.

Na škole pořádáme projektové dny, např. jsme se věnovali postavení seniorů v různých kulturách, dopisy jsme oslovili domovy pro seniory, věnujeme se problematice cizinců na škole – dny tematicky zaměřené na nějaký stát – zapojuje se i školní jídelna.

Globální výuka je začleněna do různých předmětů, nejvíce pak do samostatného předmětu „My ve světě“, kde tvoří jádro předmětu zejména v osmém a devátém ročníku.

Zapojujeme se úspěšně do projektů přesahujících rámec školy – filmové festivaly Antifetfest, KWN – kde se zaměřujeme na problematiku mezilidské komunikace, nadnárodní projekt Comenius, znovu jsme zapojeni v projektu Extratřída (v letošním ročníku se snažíme zaznamenat pro další generace „Mizející Modřany“)…

Některé aktivity, které vykonáváme, jsou na vysoké úrovni, a proto bychom byli velice neradi, aby „uvízly“ pouze na lokální úrovni. O zkušenostech s nimi bychom se chtěli podělit s ostatními.

Titul Světová škola zavazuje k tomu, že budeme i nadále rozvíjet to, co opravdu umíme a zároveň zkoušet, co ještě můžeme a co je v našich schopnostech.

 

2013/2014:

Vyfoťme čas modřanských krás cílem místní akce bylo vytvořit interaktivní mapu zajímavých míst, která jsou v Praze 12 „ohrožena zánikem“. Mapa vznikla ve spolupráci s počítačovým technikem a je dostupná na www.amda.cz/mapa/index.html Dále jsme pořídili fotografie do soutěže vyhlášené školním parlamentem. Vernisáž výstavy proběhla v komunitním centru školy s krátkým zahajovacím hudebně dramatickým pásmem.

2014/2015:

Cílem bylo vytvořit multifunkční prostor pro volnočasové aktivity, vzdělávání, akce žákovského parlamentu, kurzy komunitního centra pro veřejnost, místo pro prevenci sociálně-patologických jevů, včetně výstavy o životě přírodních národů se zvláštním důrazem na vzdělávání souběžně s rukodělnými výrobky, jež vytvořili žáci sami.

2015/2016:

Kdo to poví Cicerovi aneb Svět se mění nenápadněcílem bylo podnítit v žácích druhého stupně zájem o dění v současném světě, o globální problémy, rozvíjet řečnické dovednosti, prezentovat své názory na veřejnosti, zapojit celý druhý stupeň. Žáci, kteří zvítězili v třídních kolech, postupně vystupovali na jevišti a prezentovali předem připravené proslovy na různé citáty související nějak s globální problematikou. Následovalo závěrečné kolo, před nímž si vytáhli citáty předem neznámé a měli krátký čas na přípravu.

2016/2017

Živoucí legendy

Hlavním cílem bylo natočit filmový dokument vzniklý z rozhovorů se žáky a seniory, přičemž nejmladšímu bylo 82 let a nejstaršímu 103. Prolomit mezigenerační tabu, navázat vztah mezi seniory a nejmladší generací, naučit děti pozitivně komunikovat, posilovat jejich organizační kompetence, kompetence k řešení problému.