Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, p.o.

Koordinátor
Mgr. Jitka Smejkalová
Vedení školy
Mgr. Liana Greiffeneggová
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2014 do roku 2026.

Naše škola je výjimečná i svou filosofií, se kterou vychovává budoucí zdravotnické pracovníky. Každý student dostane prostor se projevit a meze se nekladou žádné iniciativě, která se ubírá správným směrem. Ve velkém je kladen důraz na morální a životní hodnoty studentů, na uvědomění si, že určité skutečnosti je třeba chápat i srdcem a na pozitivní vztah k vybranému povolání a k člověku jako takovému, což je pro tuto profesi tolik potřebné.

S globálními tématy pracujeme po celou dobu studia našich studentů.  V řadě předmětů např. výchova ke zdraví, veřejné zdravotnictví, komunikace, psychologie, sociologie, ošetřovatelství, multikulturní ošetřovatelství, komunitní a domácí péče atd. studenty vedeme k respektování a přijímání lidí s odlišnými názory, k pohledu na svět s rozdílným kulturním zázemím, k reflexi na ekonomickou, politickou, technickou, kulturní a ekologickou provázanost současného světa, k problémům lidstva na globální i lokální úrovni, jejich vzájemné souvislosti, k uvědomění si trendů v jejich vývoji a také toho, jak je s nimi spojen jejich osobní život.

Snažíme se o nejvyšší kvalitu vzdělávání studentů, spolupráce se zahraničními zdravotnickými školami se stala tradicí a realizuje se formou výměnných stáží. Snažíme se o zvýšení zdravotní gramotnosti celé společnosti. Chceme ukázat, jak je fungující zdravotnictví nezbytné pro dobré fungování každého státu, že i když se na zdravotnictví šetří, nelze to provádět na úkor kvality zdravotní péče.  Chceme předvést, jak důležitá je role zdravotnického pracovníka ve společnosti, a že kladné životní hodnoty mezi lidmi ještě zcela nevymizely.

Školní rok 2022/2023

Znalost zdravotní gramotnosti pro zdravý a kvalitní život

Cílem akce bylo informovat pedagogické pracovníky, studenty, děti a veřejnost o významu orientace se v tématu zdravotní gramotnosti z pohledu péče o vlastní zdraví, s propojením na význam pro společnost jako celek z pohledu zdravotně-ekonomicko-sociálně-společenském. Dále bylo cílem uvědomění si rozdílnosti k možnostem realizace tohoto téma v jednotlivých zemích, kontinentech v celosvětovém měřítku. Vytvořili a distribuovali jsme edukační materiály o zdravotní gramotnosti pro pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ a zároveň pro děti MŠ, ZŠ. Téma jsme následně propojili s naší tradiční akci Nemocnicí zvířátek (konal se již 13. ročník) o kterou je každoročně obrovský zájem. V rámci akce byli umístněny informační panely oboznamující návštevníky s daným tématem. V letošním roce akci navštívilo celkem 621 dětí ze základních a mateřských škol v doprovodu 67 pedagogů. Akci navštívili také zájemci z řad veřejnosti, 11 dětí s rodiči. Téma zdravotní gramotnosti jsme prezentovali také v rámci Brněnských dnů zdraví i široké veřejnosti

Školní rok 2021/2022

Zdravotní gramotnost

Letošní rok jsmezvolili téma zdravotní gramotnosti, které bylo implementováno do výuky u studentů naší školy. Následně byli poznatky o daném tématu přeneseny do naší místní akce ,,Nemocnice zvířátek“, kde jsou studenti v přímém kontaktu s dětmi ve věku 5 – 7 let a hravou formou mohou přenést získané informace. Téma je jistě aktuální a velice důležité a to nejen v naší společnosti, ale celosvětově.

Školní rok 2020/2021

Boj proti celosvětové pandemii Covid 19

Od března 2020 do března 2021 se naši studenti zapojovali do boje s celosvětovou pandemií Covid 19. Pomáhali aktivně ve všech nemocnicích JMK, zejména však ve městě Brně ve Fakultní nemocnici Brno, Vojenské nemocnici, Nemocnici milosrdných bratří, Úrazové nemocnici aj. Celkem 73 studentů plnilo pracovní příkazy vlády ČR a hejtmanů krajů. Dvě studentky pracovaly také v nemocnici ve Španělském městě Malaga v rámci programu Erasmus. A jedna studentka byla na stáži v Nizozemsku. V průběhu školního roku jsme spolupracovali s Českým červeným křížem a vzdělávali dobrovolníky v základní péči o nemocné. Po absolvování kurzu řada z nich nastoupila jako dobrovolníci v potřebných zařízeních. Rozhovor o tomto kurzu bylo možné slyšet s frekventanty kurzu a s lektorkou Mgr. Zinou Stejskalovou na rádiu Český rozhlas Brno. Odložili jsme tedy naši plánovanou akci „ Nemocnice zvířátek“ pro 1.500 dětí a věnovali se činnosti, které byla prioritní pro zdraví obyvatel.

Školní rok 2018/2019

Nemocnice zvířátek

V improvizované nemocnici zvířátek se děti dozvěděly, jak se chránit před úrazy, jak postupovat při zranění a jak se poskytuje první pomoc. Děti navštívily improvizovanou Nemocnici zvířátek v roli rodičů svých „zraněných“ plyšových zvířátek a zapojily se do jejich ošetřování. Od našich studentů v roli lékařů si poslechly, co je pro jejich plyšová zvířátka nebezpečné a jak je mají chránit před dalším úrazem. V nemocnici byly ambulance, čekárny a centrální příjem, lékárna či rentgen jako ve skutečné nemocnici. Součástí NZ je také ukázka polní nemocnice, kde se dětem přibližuje problematika jejího využití v celosvětovém měřítku v rámci projektu Světová škola. Akci nám pomohla zrealizovat celá řada partnerů, kteří nám přispěli buď finančně či různými reklamními předměty a pomůckami pro děti. Významnou pomocí je také zapůjčení sanitky či hasičského vozu.  Celkem nás navštívilo 1325 dětí z 38 MŠ a 3 ZŠ.

Školní rok 2017/2018

Nemocnice zvířátek s ukázkou polní nemocnice

Stále pokračujeme s „Nemocnicí zvířátek s ukázkou polní nemocnice“. Letos už máme přihlášených 1.200 dětí. Expozici polní nemocnice stále obměňujeme a studenty oboru záchranář to velmi baví. Cílem je seznámení dětí předškolního a mladšího školního věku s poskytováním lékařské a ošetřovatelské péče v podmínkách polní nemocnice v zemích postižených přírodními katastrofami, válečnými konflikty aj. Hlavní cíl „Nemocnice zvířátek“ je přispět ke snížení dětských úrazů a zdůraznit význam prevence úrazů u dětí.

Školní rok 2016/2017

Nemocnice zvířátek s ukázkou polní nemocnice

Cílem akce bylo seznámení dětí předškolního a mladšího školního věku s poskytováním lékařské a ošetřovatelské péče v podmínkách polní nemocnice v zemích postižených přírodními katastrofami, válečnými konflikty aj. Hlavní cíl „Nemocnice zvířátek“ je přispět ke snížení dětských úrazů a zdůraznit význam prevence úrazů u dětí. Ze strany veřejnosti byl o akci  opět tak obrovský zájem, že není možné časově a personálně jejich nároky plně uspokojit. Proto akci každoročně opakujeme.

Školní rok 2015/2016

Nemocnice zvířátek s ukázkou polní nemocnice pro děti a jejich plyšové kamarády

Hlavním cílem je přispět ke snížení dětských úrazů a zdůraznit význam prevence úrazů u dětí a také seznámení dětí předškolního a mladšího školního věku s poskytováním lékařské a ošetřovatelské péče v podmínkách polní nemocnice v zemích postižených přírodními katastrofami, válečnými konflikty aj. Děti tak mohly vidět ukázku vybavení polní nemocnice – jako dětská postýlka, lehátko, vybavení pro ošetřovatelskou a lékařskou péči. Dále jsme ve stanu umístili vhodnou fotodokumentaci z míst, kde byly polní nemocnice potřebné – např. po zemětřesení v Nepálu, na místech uprchlické krize, ve válečných oblastech, kde pomáhají organizace jako Lékaři bez hranic, Člověk v tísni, Unicef, WHO atd. Ve stanu byla také umístěna mapa světa s oblastmi, které potřebovaly polní nemocnice a na plátně byla promítána prezentace o globálních problémech současného světa, kde je třeba pomoci v polních nemocnicích.

Školní rok 2014/2015

Nemocnice zvířátek

Dlouhodobý záměr naší školy je touto akcí i řadou dalších, které realizujeme, přispět ke snížení dětských úrazů a zdůraznit význam prevence úrazů. Počet proškolených dětí v rámci akce – „Nemocnice zvířátek“ bylo letos 832, což je ještě o 332 dětí více než v loňském roce. V modelové nemocnici zvířátek se děti dozvěděly, jak se chránit před úrazy a jak postupovat při zranění. Nemocnici pro plyšová zvířátka navštívily děti z 18 mateřských škol a 6 základních škol v termínu od 20. do 24. dubna 2015.

Školní rok  2013/2014

Nemocnice zvířátek

Cílem preventivního projektu je ochrana dětí před úrazy a podpora Světové zdravotnické organizace v programu Zdraví pro všechny ve 21. století. Cílovou skupinu tvoří děti předškolního věku od 5 do 6 let a děti ZŠ první a druhé třídy. V modelové nemocnici zvířátek se děti dozvěděly, jak se chránit před úrazy a jak postupovat při zranění. Hravou formou se učily, jak je důležité chránit své zdraví, používat ochranné pomůcky, např. helmy, chrániče, reflexní barevné oblečení a také dbát na rady dospělých. Dalším cílem bylo poučit děti o tom, co mají dělat, pokud se stane nehoda nebo úraz. Nemocnici pro plyšová zvířátka navštívily děti z 25 mateřských škol a 4 základních škol v termínu od 7. do 11. dubna 2014.