VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská

Koordinátor
Soňa Pyšňaková
Vedení školy
Michal Pospíšil
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2019 do roku 2021.

VOŠP a SPŠM Kroměříž připravuje jako jediná v ČR odborníky pro oblast mlékárenství a následně i širšího potravinářství již 116 let. Poskytujeme vzdělání v sekundární i terciární oblasti a aktivně se věnujeme celoživotnímu vzdělávání dospělých (možnost získání profesních rekvalifikací či absolvování odborných přednášek apod.). Jsme malou školou rodinného typu, se studenty pracujeme dlouhodobě, ve vstřícném, důvěrném prostředí a tvůrčí atmosféře.

Globální témata tvoří přirozenou součást školních vzdělávacích programů: v hodinách společenských věd a jazyků i v odborných předmětech (technologie nakládání s odpady, základy toxikologie a ekologie, výživa člověka, technologie potravin a technologie mléka). V nadstavbové části se globálním tématům věnujeme formou exkurzí (historické: Osvětim, Vídeň; odborné: ekofarmy, úpravna vody a čistička odpadních vod, jatka apod.), projektů (Erasmus v UK a Holandsku), aktivit (sbírka pro kroměřížský psí útulek Čápka, sbírka pro Světlušku), návštěv (p. generál Vranský – pilot RAF a bývalý student naší školy; studenti z Ruska, Mexika, Indie, Brazílie) a přednášek (Kola pro Afriku, Úřad práce KM, Policie ČR, ochrana zdraví a pomoc potřebným – darování kostní dřeně). 

Uvítáme přesnou a jasně strukturovanou metodiku pro GRV, aby naše aktivity měly viditelný a efektivní dopad. Chceme školu učinit atraktivnější pro uchazeče o studium a současným studentům nabídnout možnost tvořit, vnímat, ovlivňovat, učit se, pomáhat a radovat se z poctivé a společné činnosti. Pedagogům bychom rádi více naplnili potřebu rozšiřovat studentům obzory a trávit s nimi čas nezištnou prací na smysluplných projektech.

 

školní rok 2018/2019

Mise hliník

Cílem akce bylo informovat obyvatele Kroměříže a snažit se do běžného chodu života zavést třídění hliníku, protože se špatně zpracovává, škodí zdraví a plechovky válející se po městě lidem vadí. Studenti vytvořili sběrné boxy, které umístili na veřejná místa ve městě jako je knihovna, mateřské centrum, školy a prodejny. Krabice pravidelně vyprazdňují a ukázalo se, že pokud občané mají možnost hliník třídit, využívají toho. Na Základní škole Zachar realizoval školní tým ekoworkshop pro žákovský parlament, který podpořil význam třídění hliníku.