SZŠ Brno, Jaselská, příspěvková organizace

Koordinátor
Iva Lambová
Vedení školy
PhDr. Zuzana Číková
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2018 do roku 2026.

Naše škola je výjimečná svojí historií, budova školy slouží vzdělávacím  účelům od roku 1897. Jako střední zdravotnická škola oslaví v roce 2018 již 70. let od svého založení. Své jméno si vydobyla odborností a aktivní prezentací školy. Vychovává studenty    ke smysluplné práci, která bude vždy potřeba nezávisle na národnosti, věku a sociálním zařazení.

Globální témata zpracováváme ve formě odborných přednášek, realizujeme výstavy, nástěnky, besedy. Problematiku zařazujeme přímo do vyučovacích jednotek v rámci předmětů biologie, chemie, výchovy ke zdraví, ošetřovatelství, somatologie, psychologie, první pomoci i během odborné praxe v předmětu ošetřování nemocných. Účastníme se projektů pořádaných sdruženími  Duha, Lipka, expozice Vidacentrum. Naši žáci zpracovávají daná témata ve své maturitní práci v oboru Zdravotnické lyceum.

O titul Světová škola se ucházíme proto, abychom  zvýšili povědomí o globálních problémech u našich žáků a u široké veřejnosti našeho města Brna. Rádi bychom aktivizovali žáky k zodpovědnému jednání ve spojitosti s globálními problémy světa. Našim cílem je změnit myšlení žáků naší školy a lidí v Brně a tím i jejich způsob života ve prospěch všech.

Školní rok 2022/2023

Poskytování první pomoci pro seniory a děti

V říjnu 2022 proběhla edukace seniorů v Altesheime ve Vídni, kde byli naši žáci na Erasmu a členové Světové školy zde naplňovali cíle stanovené pro letošní školní rok. Zjišťování znalostí seniorů o poskytování první pomoci, ukázky první pomoci i vhodná komunikace se seniory adekvátní věku. Následně natočené edukativní video členy Světové školy se stalo vyvrcholením celoroční práce věnované tématu rozšíření znalostí o povědomí poskytování první pomoci u dětí a seniorů. Natočené video slouží k informování široké veřejnost o poskytování první pomoci v angličtině a němčině. Poté jsme video poskytli Domovu pro seniory v Berlíně ve Pflegewerku. V prosinci 2022 se konal Den globálního vzdělávání na naší škole organizován členy Světové školy. Akce se účastnili odborníci na PRP/lékaři, záchranáři, hasiči, policie ČR a lektoři z řad vyučujících první pomoci/.

Školní rok 2021/2022

První pomoc 

Cíle lokální akce letošního roku je kvalitní vzdělání a vzdělanost v poskytování první pomoci všem-tedy naučit malé děti i seniory základním úkonům pro záchranu života. Cílová skupina jsou pro nás děti 7 až 10 let a senioři, kteří nemají takové možnosti vzdělání v poskytování první pomoci a nemají možnost praktického nácviku. Veřejná akce proběhla na ZŠ Laštůvkova, kde 20 našich žáků edukovalo 120 zdejších žáků v poskytování první pomoci. Náš tým se účastnil i na akci BESIP, kde žáci taktéž edukovali v poskytování první pomoci veřejnost.

Školní rok 2020/2021

Video na téma Stáří, Workshop v DS Foltýnova

Záměrem bylo seznámit veřejnost s kvalitou života seniorů u nás a ve světě. Upozornit na problémy týkající se této věkové skupiny a ukázat cesty k jejich nápravě u nás i možnosti pomoci ve světě. Prolomení generační bariéry a vzájemné porozumění. Akce byla organizována pro širokou veřejnost všeho věku, tedy pro mládež i starší generaci, kterým jsme umožnili přístup k tomuto tématu prostřednictvím natočeného videa našimi žáky. Počátkem roku 2021 nám bylo umožněno osobní setkání v Domově pro seniory Foltýnova a Nopova. Navštívili nás i členové Klubu seniorů Brno. Dále jsme oslovili ostatní sociální zařízení, nabídli a v případě zájmu zaslali odkaz na edukační video. Celkem jsme zaznamenali 95 zhlédnutí videa širokou veřejností a 20 Domovů pro seniory. Senioři v DS Foltýnova zjistili, že se na ně nezapomíná a že mají mnohem lepší podmínky pro klidné stáří nežli senioři z jiných států světa. Žáci SZŠ Jaselská zjistili, jak jsou senioři zranitelní, ale také kolik mohou od seniorů načerpat zkušeností a informací.

Školní rok 2019/2020

Den zdraví

Dne 19. 12. 2019 se na naší škole již třetím rokem konal projektový den s názvem Den zdraví, v součinnosti se Světovou školou. V letošním školním roce zaměřený na téma „Problematika stáři“. V první fázi se o problematice učili v různých předmětech a na Den zdraví, potom připravili rozhovory se seniory, natočili krátký film a také připravili prezentace o problematice seniorů nejen v ČR, ale také i ve světě. Akce se účastnila celá škola. Bylo připraveno 12 stanovišť, kde probíhaly workshopy, prezentace studentů, hovory s gerontologem, odborníky na paliativní péči, výživu, cvičitelkami seniorů i zástupci z Klubu seniorů. V prezentacích jsme nebyli zaměřeni jen na problematiku seniorů v České republice, ale školu navštívili zahraniční studenti z Mendelovy univerzity. Studenti byli z Ghany, Nigérie a Zimbabwe. Také oni nám o seniorech a jejich problémech v zemích, odkud pochází, pohovořili. Pozvali jsme i zástupce organizací, které mají v náplni práce prosazovat rovnoprávnost, ale také seniorům zpříjemňovat život.

Školní rok 2018/2019

Rovnoprávnost pohlaví

V první fázi jsme se o problematice učili a na Den zdraví pak připravili komixy, natočili krátký film a také připravili prezentace o problematice rovnoprávnosti ve světě. Protože se akce účastnila celá škola, všechny třídy, obory i ročníky, tak bylo připraveno 11 stanovišť, kde probíhali workshopy, domácí práce, hovory s gynekologem, ale také kosmetická poradna. Na Den zdraví jsme pozvali  i neziskové organizace, které mají v náplni práce prosazovat rovnoprávnost (NORA, DROM, NESEHNUTÍ) a také zahraniční studenty (MENDELOVA UNIVERZITA Brno), kteří nás informovali o situaci v jejich rodné zemi. Taktéž sami žáci, členové skupiny Světové školy,  připravili workshopy, zábavné domácí práce a úkoly pro spolužáky. Vyvrcholením našeho snažení byla veřejná diskuze za přítomnosti médií (TV INFO Brno, Český rozhlas Brno a TV B1). Diskuze se účastnili nejen žáci naší školy, široká veřejnost, ale i odborníci z neziskové organizace DROM. Celá akce byla popsána v časopise Jaselský kurýr a v Regionálním zpravodaji Brno střed v dubnovém čísle.

Školní rok 2017/2018

Všechny cesty ke zdraví

Celoroční projekt vycházel z 3. cíle udržitelného rozvoje – Zdraví a kvalitní život, tj. zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku. Cílem akce bylo změnit nesprávné návyky a podpořit zdravý životní styl dětí i ostatních obyvatel Brna. V parku na Obilním trhu žáci připravili šest stanovišť, která měla veřejnost oslovit v otázkách zdravého životního stylu u nás, ale i v oblasti porovnání dostupnosti zdravotnické péče u nás a v rozvíjejících se zemích. Kromě aktivního kondičního cvičení a relaxace si žáci připravili informativní výstupy k tématům: skladba zdravých  potravin včetně vzorků, nezdravé vlivy na organizmus a dvě  stanoviště byla zaměřena na globální problematiku chudoby a podvýživy, kvality ovzduší, dostupnosti zdrojů vody atd. Veřejnosti žáci přiblížili světové organizace, které se globálním problémům věnují, např. Lékaři bez hranic nebo UNICEF.