Střední škola – Waldorfské lyceum, Praha

Koordinátor
Milan Horák
Vedení školy
Ivan Smolka
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2014 do roku 2027.

Snažíme se být školou, která chce podporovat každého studenta na jeho vlastní cestě, vytvářet prostředí pro tvořivost, iniciativu a spolupráci. Základem poznání má byt vlastní zkušenost a vlastní úsudek, základem přístupu ke světu odpovědnost za sebe i za věci okolo. Snažíme se neplnit vědra, ale zapalovat ohně.

Globální témata jsou jednak obsahovou součástí našeho vzdělávacího programu, jednak jsou východiskem řady doprovodných akcí od besed s účastníky rozvojových projektů přes sociální praktika studentů a zapojení do kampaní a festivalů až po výměnné pobyty v zahraničí. Hodláme se více zapojit do podpory Fair Trade.

V projektu Světová škola vidíme především možnost, abychom svou činnost poměřili pohledem zvenčí, ale případně také doplnili a rozšířili svou práci na globálních tématech, inspirováni průvodci projektu i ostatními účastníky.

Školní rok 2022/2023

Člověk jako spolutvůrce krajiny 

Hlavním projektem letošního roku byla údržba Milíčovského lesa. Teoretická příprava probíhala v období 19.-30. září. Praktická část spočívající v lesních pracích na podporu přirozeného zmlazování doubrav v Milíčovském lese se odehrála 3. -7. října. Zapojení žáci kolemjdoucí informovali co v lese dělají a proč je to zapotřebí. Akce se nepřímo dotkla jak všech lidí, kteří rekreačně využívají Milíčovský les, potažmo všech obyvatel okolí, protože funkční les významně spoluutváří místní klima (a svou troškou přispívá i do klimatu globálního). Žáci dále v rámci dobrovolnického týdne vypomáhali v klášteře Porta Coeli 5.–9. září, při němž se zapojili hlavně do péče o obklopující pozemky. Část žáků se zapojila také do rozbíhajícího se projektu #KlimaStáže, v jehož rámci byli studenti v květnu a v červnu na dvou prvních stážích.

Školní rok 2021/2022

Revitalizace stromové výsadby v parku u Chodovské tvrze

Žáci se ve výuce seznamovali s úlohou stromů v krajině a s jejich mnohostrannými ekologickými vazbami a v praktické části, která proběhla 11.-15. října 2021 se pustili do samotné revitalizace. Revitalizace spočívala v odkrytí kořenového systému, odstranění znečištěné a zhutnělé zeminy, opětné zasypání kořenového systému substrátem s biouhlem (pomáhá zadržování vody, zlepšuje přísun kyslíku ke kořenům, váže pod zem uhlík, který by jinak byl vázán do CO2 v atmosféře), nakonec dosypání povrchovou zeminou a začištění. Součástí akce nakonec nebylo kvůli pandemickým opatřením původně zamýšlené  představování revitalizace a jejích cílů (včetně vysvětlování klimatické udržitelnosti) veřejnosti žijící a pracující v okolí.

Školní rok 2020/2021

Sociální praktikum

Naší hlavní akcí mělo být původně pokračování ekologického projektu (navazující na loňské zakládání květnatých luk). Po většinu roku pro nás, stejně jako pro ostatní školy, platili různá vládní omezení. Za hlavní akci proto považujeme sociální praktikum, které se jako jediné nakonec podařilo uskutečnit sice s některými omezeními, ale v plném rozsahu v období 23. 5. – 4. 6. 2021. Při sociálním praktiku studenti třetího ročníku pracují dva týdny ve dvou různých institucích zabývajících se pomocí lidem – v domovech pro seniory nebo pro postižené, v centrech pro lidi bez domova, v léčebnách závislostí, ve školkách nebo školách apod. Prvotním cílem je vzdělávání samotných studentů – ti se seznamují se světem péče o potřebné, ale také se samotným jevem potřebnosti (nejsilněji na ně zpravidla působí setkání s nemohoucností ve stáří) – druhotně ovšem studenti přinášejí něco i do míst, v nichž působí, a co je nezřídka našimi partnerskými institucemi popisováno jako pocit naděje spojený se zážitkem mladé generace, která není „ztracená“, ale které je skutečně možno předat svět, v němž žijeme. Při architektonickém festivalu (5.-6.9. 2020) se nám podařilo také zorganizovat prozatím poslední Férovou kavárničku.

Školní rok 2019/2020

Zakládání květnatých luk na Jižním Městě

V rámci projektu studenti 2. ročníku nejprve mapovali příklady již zřízených květnatých luk v městském prostředí a kontaktovali příslušné samosprávy a odborníky, seznámili se s místními lokalitami „U Modré školy“ a „Opatovská“, v součinnosti s městskou částí zahájili informování občanů o významu květnatých luk ve městě, během jednoho intenzivního projektového týdne založily samotné louky, ale pokračovali v informování občanů a sledování obou lokalit. Do budoucna počítáme s tím, že se studenti naší školy budou nadále podílet na údržbě louky, budou monitorovat její vývoj a s časovým odstupem zpracují ekologickou studii nově vzniklého lučního ekosystému. Věnovali jsme se i podpoře a propagaci fairtrade jako tomu bylo po minulé roky.

Školní rok 2018/2019

Den poezie, Férová kavárnička, Ekologické praktikum

Zapojeným studentům do Dne poezie se podařilo oslovit a zapříst rozhovory přibližně se stovkou lidí. Při následné reflexi pak z proběhlých rozhovorů vyplynula pochybnost, zda má vůbec ještě něco smysl dělat, nebo zda je svět už nenávratně ztracen. Férová kavárnička navazuje na téma fair trade, se kterým naše škola mezi Světové školy vstoupila. Letos to bylo při Slavnosti příběhů, celodenní kulturní akci v Obci křesťanů v Praze, kde na závěr vystoupila rovněž hudební skupina Špatně temperovaný klavír, tvořená studenty našeho IV. ročníku, a pak při tradičním adventním jarmarku tamtéž. Během obou příležitostí navštívily kavárničku přibližně dvě stovky zákazníků. V rámci ekologického praktika byla vytyčeným  tématem problematika vodních zdrojů a sucha, zarezonovala hlavně středoškoláky nesená globální iniciativa Fridays for Future, do níž se aktivně zapojila přibližně polovina studentů naší školy. Jako klíčové vyvstalo jěště téma zacházení se surovinami, které se částečně snaží podchytit studentská rada („jak naučit spolužáky lépe třídit odpad“), ale které se také stalo podstatnou náplní letošní chemie a zeměpisu – nedostatek prvků, které jsou potřeba k výrobě spotřební elektroniky. Žáci 2. ročníku vyrobili informační tabuli pro celou školu a doplnili ji výzvou k zamyšlení a nádobou na elektronický odpad.

Školní rok 2017/2018

Den poezie, sociální podnikání, ekologické myšlení

Den poezie je akce už tradiční, jejíž podoba se ovšem mění podle zkušeností a podle aktuálních nápadů realizačního týmu. Sociální podnikání je nové téma, kterému jsme se začali věnovat loni. Na letošních prezentacích podnikatelského projektu (IV. ročník) se ukázalo, že loňský blok byl pro studenty skutečně přínosem a změnil jejich přístup – při formulaci cílů i při závěrečné prezentaci jednotlivých projektů výrazně převažovalo hledisko, co dobrého potřebuje svět, zatímco v minulých letech bylo nejsilněji uplatňované hledisko, co autory projektu baví. Studenti prezentovali svou práci na meziškolní akci na Karlínské obchodní akademii. Ekologické myšlení je rovněž téma, jímž jsme se začali zabývat loni. K nově pojaté výuce se letos připojily tři praktické víkendové výjezdy na ekologicky hospodařící statek v I. ročníku a tři jednodenní hospitace na různé statky hospodařící odlišnými metodami ve II. ročníku. Závěrečné ekologické praktikum II. ročníku je pak zaměřeno na konkrétně zvolený výsek lidského hospodaření s přírodou – letošní II. ročník si vybral ekologii včelařství. Díky nasazení některých zaměstnanců školy se podařilo zrealizovat instalaci včelstva na školní zahradu.

Školní rok 2016/2017

Den poezie, Férová kavárnička

Letos se stal naší hlavní veřejnou akcí Den poezie, tradičně nesený 1. ročníkem. Den poezie jsme po loňských zkušenostech chtěli ještě více zaměřit na kontakt s obyvateli okolí školy s výhledem na případné budoucí zapojení do oživování místní komunity, což je jedno z témat, jimiž se chceme v rámci možností zabývat. Souznělo to rovněž s letos zvoleným mottem „žádný člověk není ostrov“. Tento cíl se, stejně jako u minulých akcí, jejichž cílovou skupinou byli obyvatelé okolí školy, podařilo naplnit jen málo. Letos jsme se však rozhodli pro spolupráci s místním komunitním centrem Mezi domy, pročež i těch málo místních, které jsme oslovili, jsou právě ti, kteří už beztak vyhledávají komunitní život, tedy jsou pro naše budoucí plány skupinou perspektivnější než prostě „průměrný obyvatel sídliště“. Pokračovali jsme také ve fairtradové iniciativě z minulých let a zorganizovali jsme dvě Férové kavárničky.

Školní rok 2015/2016

Férová Letná, Fair trade kavárnička, Den poezie

Na festivalu Férová Letná naši žáci nabízeli návštěvníkům cukrářské výrobky, které sami zhotovili za použití surovin ze spravedlivého obchodu nebo z místní zemědělské produkce, a zájemcům vysvětlovali, odkud tyto suroviny pocházejí a jaký je smysl takové snahy. Obdobně probíhala fairtradová kavárnička, kde žáci nabízeli navíc fairtradovou kávu ze sociální pražírny Fair&Bio. Den poezie byl věnován všem problémům světa, které mají žáci na srdci. Základní ideou je, že studenti oslovují veřejnost (shromážděné, kolemjdoucí, čekající) svými poetickými výtvory, jimiž se snaží vyjádřit problémy současného světa, a následně s nimi o tom hovoří. Cílem je podněcovat veřejnost k přemýšlení o problémech dnešního světa, ukázat osloveným, jak vidí svět dnešní mladí lidé („že ta mládež není úplně zkažená“) a k uvědomění, že dnešní mladí lidé se o tyto problémy skutečně zajímají.  Záměrem je také v rozhovorech umožnit studentům, aby pochopili otázky, pochybnosti, naděje atd. lidí, které by jinak sami asi nikdy neoslovili.

Školní rok 2014/2015

Fair trade kavárnička

Za hlavní cíl jsme si vytyčili pokračování činnosti naší školy v oblasti podpory a propagace fair trade, a to způsobem, který by umožnil aktivní praktickou účast žáků a mohl být využíván dlouhodobě. Po zvážení možností jsme společnou poradou dospěli k myšlence fairtradové kavárničky, v níž by studenti nabízeli jednak hotovou kávu z chráněné pražírny Fair&Bio, jednak balené produkty fair trade, jednak vlastní cukrářské výrobky, zhotovené s využitím fairtradových surovin, v níž by zároveň návštěvníci nalezli informace o myšlence fair trade a konkrétně o pražírně Fair&Bio, a v níž by se případně v budoucnu mohl konat také kulturní program zajišťovaný dalšími žáky. Kavárničku jsme letos otevřeli celkem čtyřikrát. Jedna kavárnička se konala v rámci akce Férová letná u příležitosti Světového dne pro fair trade. Ostatní akce se konaly v budově vrátnice Modrého domu, kterou nám pro naši kavárenskou iniciativu bezúplatně poskytla Obec křesťanů v ČR.

Školní rok 2013/2014

„Férový kafe“ – večer se spravedlivou kávou

Cílem naší akce bylo oslovit především obyvatele okolí školy a prostřednictvím přednášky, besedy, promítání, ochutnávky kávy a doprovodného uměleckého programu bylo seznámit s tím, jak jako spotřebitelé můžeme pomáhat producentům kávy a dalších surovin a výrobků v rozvojových zemích.