Střední škola diplomacie a veřejné správy s. r. o., Most

Koordinátor
Marcela Rudolfová
Vedení školy
Vladimíra Ilievová
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2014 do roku 2021.

Naše škola je výjimečná způsobem provádění výuky, kdy učitelé a žáci intenzivně spolupracují. Neučíme se jen holá fakta, ale využíváme je prakticky v rámci nejrůznějších projektů. Naučené informace ověřujeme mimo školu prostřednictvím odborných exkurzí, poznávacích zájezdů a výletů.

Zapojujeme se do sportovních i vědomostních soutěží a obsazujeme pěkná místa. Škola podporuje náš talent a aktivity všeho druhu – akce pro seniory a děti ohrožené sociálním vyloučením, jazykové a umělecké kurzy apod.

S globálními tématy se setkáváme v rámci výuky různých předmětů (zeměpis, dějepis, ekonomika, ZSV, environmentální etika a další), seznamujeme se s nimi různými metodami. S tématy pracujeme také prakticky – účast na projektech, zvláště pak Active Citizens a nyní také Světová škola; v rámci pravidelných projektových týdnů. Pravidelně absolvujeme environmentální dny, kdy se setkáváme v rámci exkurzí a výletů s globálními problémy – ve smyslu životního prostředí. Sledujeme situaci a navrhujeme vhodná řešení.

Rádi zkoušíme nové věci a zapojujeme se do různých akcí, chceme využít další šanci, kterou nám Světová škola dává – ukázat lidem, s jakými problémy se potýká dnešní svět a společnost. Máme příležitost si jeden z nich vybrat, podrobně o něm informovat a ukázat lidem v blízkém i širokém okolí, kudy by mohla vést cesta a ukázat tak, že se dá žít i lépe. Můžeme naučit sebe i spolužáky i obyvatele našeho města pracovat s globálními tématy a získávat o nich správné informace.

2013/2014:

Novodobé otroctví 

Cílem místní akce bylo upozornit na to, že vedle každodenních problémů naší obce existují ve světě i další palčivé problémy, k jejichž řešení jsme schopni smysluplně přispět, aniž bychom museli vynakládat velké finanční prostředky. Stačí přece jen zájem a snaha pochopit navrhnutá řešení a jejich následná realizace v rámci osobních možností každého jedince.

2014/2015:

Pride festival – pochod proti HOMOFOBIIcílem letošního projektu bylo komplexně zmapovat téma homofobie – nejen jako seznámení s pojmem samotným, ale také jako s problémem dodržování základních lidských práv a problematikou života homosexuálů v jednotlivých státech světa. Každá třída dostala konkrétní úkoly související s tvorbou materiálů pro závěrečnou akci pro veřejnost, transparenty, informační letáčky, pozvánky na Pride festival apod. Místní akce měla podobu průvodu po vzoru pražského Pride festivalu spojeného s osvětovou činností na území města. V průběhu celé trasy i na náměstí a v jeho okolí účastníci informovali o problematice homofobie obyvatele města a předávali letáčky s nejdůležitějšími údaji k tématu.

2015/2016:

I zvířata mají svá práva – Cílem bylo seznámit s právy zvířat, ohroženými druhy a zneužívání zvířat pro bohatnutí člověka. Kromě toho bylo záměrem studentů zjistit o ochraně práv zvířat, co možná nejvíce informace a dojít k hlavnímu cíli přesvědčit žáky základních škol a širokou veřejnost, aby o problému přemýšleli. Sběr informací studentů školy vyvrcholil v projektovém týdnu školy, kdy studenti za pomoci svých informací, v jednotlivých týmech a za pomoci pedagogů převážně odborných předmětů, vytvořili vlastní Listinu základních práv a svobod zvířat (listiny byly vytvářeny po vzoru LZPS pro jednotlivé světadíly nebo oceány), mapu výskytu ohrožených druhů zvířat apod. V neposlední řadě vytvořili také cyklus přednášek a doprovodných aktivit pro spřátelené základní školy, které jejich žáky nejen informovaly, ale měly za cíl také přivést žáky k přemýšlení o problému. Že se žáci nad problémem opravdu zamýšleli, se prokázalo ve výtvarné soutěži s tématem „I zvířata mají svá práva“, ve které vznikla řada zajímavých tematických dílek, které by mohly sloužit také jako varovné letáky pro širokou veřejnost. Ta se s pracemi mohla seznámit v průběhu happeningu, na němž byla rovněž vyhlášena tři nejlepší dílka. Happeningu se nezúčastnili jen žáci spolupracujících základních škol, ale také široká veřejnost.

2016/2017

Vzdělání je důležité – podpora dětí v africké Zimbabwe

V letošním školním roce jsme si vybrali téma, které reflektuje problematiku vzdělávání. Z globálního hlediska problému se zaměříme na Afriku – konkrétně Zimbabwe a oblast Tengenenge – písemný styk s tamními studenty a dětmi, podpora vzdělávání v této vesnici. Regionální přesah vidíme ve vzdělávání dětí v sociálně vyloučených lokalitách – spolupráce se ZŠ Chánov.

Projekt Světové školy volně prolínáme s dalšími projekty zaměřenými na sociální problematiku a prevenci kriminality. Mimoškolní aktivity tohoto druhu podporujeme v rámci spolupráce s mosteckými základními školami, Dětským domovem Most, zařízeními typu domovů a penzionů pro seniory a kluby seniorů. Své znalosti studenti využívají také v rámci spolupráce s Oblastním muzeem v Mostě.

 

 

2017/18

„Vodní zdroje a jejich ekosystémy“ – ochrana a obnova vodních zdrojů a jejich ekosystémů   

Letos pokračujeme v naší podpoře Nicol Phiri z Tengenenge. Proto jsme uskutečnili dvě tematicky odlišné akce – vánoční bazárek a „Měsíc vody na základních školách“. Prostředky, které se podařilo získat během vánočního bazárku jsou využívány pro další studium výše jmenované dívky.

Hlavním cílem naší stěžejní letošní akce bylo informovat o stále větším nebezpečí sucha a nutnosti ochrany vody, vodních zdrojů a jejich ekostystémů a to nejen v globálním, ale také regionálním měřítku. Žáci základních škol si tak měli uvědomit, jak je život v Evropě a v ČR ovlivňován celkovou situací v mořích a oceánech. Dále měli dostat informace o problematice znečišťování vodních zdrojů v souvislosti se zemědělstvím a průmyslem, k tomu byly použity jak poznatky z vyspělých, tak rozvojových států světa. Následně měli získat informace o vodním hospodářství a využívání vodních zdrojů v Evropě a ČR. Nedílnou součástí problematiky vodních zdrojů jsou i jejich ekosystémy, proto měli být žáci seznámeni i s touto problematikou.

K tomu, aby si žáci základních škol uvědomili, že je nutné se danou problematikou zabývat, byly voleny metody prezentace tématu spojené se vzájemnou interakcí za použití vlastních zkušeností a znalostí. Součástí těchto setkání bylo například i sestavení a vyhodnocení ankety spotřeby vody u jednotlivců a jejich rodin a její následné vyhodnocení a srovnání se zveřejněnými výzkumy, které byly realizovány v ostatních vyspělých i rozvojových státech světa.

Podle závěrečného evaluačního dotazníku, lze konstatovat, že především žáci osmých a devátých tříd, začali o problematice uvažovat a většina z nich by chtěla začít snižovat svou spotřebu vody a chránit vodní zdroje ve svém okolí.

 

2018/19

„I senioři si zaslouží pocit bezpečí“ – mezigenerační spolupráce a odstranění stereotypů

Mezigenerační olympiáda – v listopadu 2018 proběhla mezigenerační olympiáda, kdy se ve speciálních disciplínách utkaly týmy seniorů jednotlivých zařízení ve správě Městské správy sociálních služeb v Mostě doplněné o studenty SŠDVS a vzájemnou spoluprací se snažily dosáhnout, co nejlepších výsledků. Disciplíny připravili a hodnotili samotní studenti a byly zaměřeny na ergoterapii, první pomoc, postřeh či vědomosti.

Vánoční bazárek – 20. prosince 2018 – v návaznosti na předešlé školní, kdy jsme se v projektu věnovali problematice vzdělávání v africké Zimbabwe a převzali patronát nad jednou z tamějších dívek. Pokračoval projekt Světové škole i tímto směrem. Prostředky z tohoto bazárku byly určeny pro úhradu školného této dívky.

Výstava společných prací seniorů a studentů školy – v rámci plnění a dosahování vytčeného cíle se studenti věnovali také dalším aktivitám, zejména pak práci v jednotlivých zařízeních pro seniory. Při této činnosti se zúčastnili tzv. tvořivých dílniček, kdy se seniory smysluplně vyplňovali jejich volný čas. Kromě tvoření z papíru, přírodnin a dalších materiálů se tato odpoledne nesla také ve smyslu vzájemné komunikace a vyprávění. Ve druhém pololetí školního roku pak byla ve vstupních prostorách školy veřejnosti přístupná výstava výrobků z těchto aktivit.