SŠ, ZŠ a MŠ Frýdek-Místek

Koordinátor
Zdeňka Tylečková
Vedení školy
Ilja Maloušková
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2019 do roku 2021.

Naše škola poskytuje kompletní vzdělání dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami od mateřské po střední školu. Díky angažovanému týmu pedagogů a podpoře vedení školy, se nám daří úspěšně realizovat mnoho projektů s důrazem na aktuální problémy současného světa. V letošním školním roce jsme zapojeni do mezinárodního projektu ERASMUS+, FOG (Festival očima generací), Adoptuj panenku, zachráníš dítě, a do školních projektů zaměřených na badatelství, environmentální výchovu, projekt čtenářské gramotnosti „Rosteme s knihou“ a mnoho dalších.  

V loňském školním roce 2017/2018 jsme úspěšně ukončili tříletý projekt Global Schools: svět ve výuce, prostřednictvím kterého jsme se naučili pracovat s tématy a metodami zaměřenými na GRV. Ve výuce také pracujeme s knihou Ester Staré – Největší přání, kterou jsme pilotovali a s dalšími upravenými metodikami GRV. Globální problémy jsou obsahem ŠVP ve všech vzdělávacích oblastech a průřezových tématech. Škola se úzce věnuje a pracuje celoročně na projektech s vybraným zaměřením.

V letech 2015 – 2018 byla naše škola úspěšně zapojena do projektu GS: svět ve výuce. V rámci projektů se žáci společně s pedagogy zaměřili na aktuální globální rozvojová témata. Na tyto aktivity chceme navázat projektem Světová škola a nabyté poznatky dále rozvíjet. Přijetím cílů projektu Světová škola chceme žáky, pedagogy, širokou veřejnost a instituce hlouběji zaangažovat do vzájemné spolupráce a alespoň malou měrou přispět k řešení konkrétních lokálních problémů s globálním přesahem. Přijetím cílů projektu směřujeme naše žáky k autonomii v jejich životě, aby se pomocí nabytých poznatků, dovedností a zkušeností svobodně rozhodovali.

 

školní rok 2018/2019

 Frýdek-Místek před 100 lety očima seniorů

Cílem celoročního projektu bylo odbourávání mezigeneračních propastí, předsudků a postojů juniorů k seniorům. Cílem místní akce bylo sdílení zkušeností a zážitků o historii, současnosti a budoucnosti města z pohledu mladé a seniorské generace. S programem zaměřeným na téma střetávání generací vystoupili děti a žáci všech typů škol. Následovala panelová diskuse se seniory, kteří odpovídali na otázky žáků na téma vzpomínek na starý Frýdek-Místek. Celé setkání bylo doplněno ukázkami dobových fotografií, výtvarných prací žáků, výstavkou knih lokálních autorů, kalendářů a prezentací všech společných aktivit žáků a seniorů ve školním roce, které vznikly ve spolupráci s Muzeem Beskyd.