SŠ, ZŠ a MŠ Frýdek-Místek

Koordinátor
Markéta Talpová
Vedení školy
Mgr. Jitka Vachtarčíková
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2019 do roku 2026.

Naše škola poskytuje kompletní vzdělání dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami od mateřské po střední školu. Díky angažovanému týmu pedagogů a podpoře vedení školy, se nám daří úspěšně realizovat mnoho projektů s důrazem na aktuální problémy současného světa. V letošním školním roce jsme zapojeni do mezinárodního projektu ERASMUS+, FOG (Festival očima generací), Adoptuj panenku, zachráníš dítě, a do školních projektů zaměřených na badatelství, environmentální výchovu, projekt čtenářské gramotnosti „Rosteme s knihou“ a mnoho dalších.

V loňském školním roce 2017/2018 jsme úspěšně ukončili tříletý projekt Global Schools: svět ve výuce, prostřednictvím kterého jsme se naučili pracovat s tématy a metodami zaměřenými na GRV. Ve výuce také pracujeme s knihou Ester Staré – Největší přání, kterou jsme pilotovali a s dalšími upravenými metodikami GRV. Globální problémy jsou obsahem ŠVP ve všech vzdělávacích oblastech a průřezových tématech. Škola se úzce věnuje a pracuje celoročně na projektech s vybraným zaměřením.

V letech 2015 – 2018 byla naše škola úspěšně zapojena do projektu GS: svět ve výuce. V rámci projektů se žáci společně s pedagogy zaměřili na aktuální globální rozvojová témata. Na tyto aktivity chceme navázat projektem Světová škola a nabyté poznatky dále rozvíjet. Přijetím cílů projektu Světová škola chceme žáky, pedagogy, širokou veřejnost a instituce hlouběji zaangažovat do vzájemné spolupráce a alespoň malou měrou přispět k řešení konkrétních lokálních problémů s globálním přesahem. Přijetím cílů projektu směřujeme naše žáky k autonomii v jejich životě, aby se pomocí nabytých poznatků, dovedností a zkušeností svobodně rozhodovali.

Školní rok 2022/2023

Objevte s námi kouzlo upcyklace

Cílem naší akce bylo seznámit žáky s pojmy recyklace, upcyklace a možnostmi nového využití již nepotřebných věcí v běžném životě. Uspořádáním akce jsme završili naši celoroční práci, kdy jsme průběžně zjišťovali jak ze starého udělat nové a následně zpracovávali různý materiál na nové výrobky. Na začátku akce se konala vernisáž výstavy našich upcyklovaných prací a poté následovala přednáška Ing. Hany Šimkové o svém cestování po světě a praktických zkušenostech s upcyklací. Poté následoval workshop, během něhož jsme jednoduchým způsobem tvořili tašky ze starých triček a z vlny a kartonu jsme vyrobili nápis “Jsme světová škola”, který nám teď zdobí vchod do auly. Někteří žáci v rámci tohoto tématu navštívili Frýdeckou skládku, aby si uvědomili, kolik odpadu produkujeme. Do přípravy, průběhu a realizace akce byli zapojeni všichni pedagogové a žáci, žáci Střední zdravotnické školy, Senioři ČR. Spolupráce spočívala ve společném sdílení zkušeností v oblasti recyklace a upcyklace.

Školní rok 2021/2022

Malými krůčky k lepšímu světu

Cílem místní akce bylo seznámit žáky s problémem klimatických změn a zamyslet se společně nad možnostmi jeho řešení. V první části dopoledne se žáci zúčastnili přednášky lesního pedagoga o změně klimatu a jeho dopadech na život rostlin a zvířat v lese. Po přestávce následovalo několik praktických aktivit. Žáci 2.stupně nám prezentovali výsledky pokusu o skleníkovém efektu. Během workshopu jsme se pak společně se členy partnerské organizace Senioři ČR a studentkami SZŠ Frýdek-Místek pokoušeli o řešení dopadů globálního oteplování. Během výtvarného workshopu žáci, učitelé a partneři tvořili lesní společenství, vizualizovali město, promysleli způsob a strukturu dopravy, výstavbu továren a elektráren s ohledem na šetrné a ekologické chování k přírodě a planetě, třídili a recyklovali odpad. Výsledkem naší společné aktivity jsou návrhy řešení a způsobů chování vzhledem ke změnám klimatu. Jak bychom mohli jako občané města přispět ke zlepšení klimatu a zmírnění globálního oteplování v praxi.

Školní rok 2020/2021

Sníme si planetu-aneb jak naše talíře otáčí světem?

V letošním školním roce jsme navázali na neproběhlou akci z minulého roku. Místní akce se konala dne 4. 6. 2021 v režimu školní akce a projektového vyučování s vyloučením veřejnosti. Žáci řešili problematiku plýtvání potravinami a vodou a snažili se přijít na způsoby, jak plýtvání potravinami a vodou omezit a snížit. Žáci zhlédli dokumenty a webové stránky o formách řešení a strategií, jak vhodně a systematicky nakládat s potravinami a vodou s cílem nově nabyté poznatky a dovednosti aplikovat ve svých domácnostech a svém spotřebitelském chování. Žáci v jednotlivých třídách během projektového dne zpracovávali pracovní listy a tvořili myšlenkové mapy. Následně si výstupy své práce navzájem prezentovali a hodnotili. Součástí projektového vyučování byla praktická část, kdy žáci zpracovávali zbylé potraviny a připravili z nich pokrmy. Následovalo hodnocení stanovených cílů. Toto chování se budou snažit navodit trvale a s dostatečným reálným výsledkem, hovořit o minimalizaci zbytků.

Školní rok 2019/2020

Sníme si planetu – aneb jak naše talíře otáčí světem?

Záměrem letošní místní akce mělo být řešení spotřebitelsky nezodpovědného zacházení se zdroji potravin a vody, omezení plýtvání potravinami a vodou. Akce se měla konat v režimu školní akce a projektového vyučování s vyloučením veřejnosti, ale z důvodu zvýšeného rizika nastupující pandemie a uzavření všech škol se akce nekonala. Pedagogové alespoň v rámci výuky výrazně cílili na udržitelné spotřebitelské chování a v jednotlivých předmětech názorně demonstrovali nesmyslnost plýtvání a možnost udržitelného rozvoje. Tyto možnosti a poznatky žáci také aplikovali ve výuce a ve svých rodinách.

Školní rok 2018/2019

Frýdek-Místek před 100 lety očima seniorů

Cílem celoročního projektu bylo odbourávání mezigeneračních propastí, předsudků a postojů juniorů k seniorům. Cílem místní akce bylo sdílení zkušeností a zážitků o historii, současnosti a budoucnosti města z pohledu mladé a seniorské generace. S programem zaměřeným na téma střetávání generací vystoupili děti a žáci všech typů škol. Následovala panelová diskuse se seniory, kteří odpovídali na otázky žáků na téma vzpomínek na starý Frýdek-Místek. Celé setkání bylo doplněno ukázkami dobových fotografií, výtvarných prací žáků, výstavkou knih lokálních autorů, kalendářů a prezentací všech společných aktivit žáků a seniorů ve školním roce, které vznikly ve spolupráci s Muzeem Beskyd.