Pražské humanitní gymnázium, š. p. o.

Koordinátor
Tereza Bočanová
Vedení školy
Tereza Bočanová
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2017 do roku 2024.

Nejsme velká škola, ale škola, která se snaží měnit přístup ke vzdělávání. Díky velkému počtu zahraničních žáků se nám daří přirozeně bourat často zažité stereotypy. Žákům i jejich rodičům nabízíme klima rodinné školy. Zakládáme si na vzájemné otevřenosti a individuálním přístupu ke každému žákovi, což podporuje jeho všestranný rozvoj. K tomu nám pomáhá i projektová výuka, kterou postupně zavádíme ve všech předmětech a která posiluje odpovědnější vztah žáka k vlastnímu vzdělávání.

Globální témata jsou v ŠVP zařazena do jednotlivých předmětů. Od letošního roku navíc zavádíme i samostatný předmět globální výchova. Jako bývalé EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. klademe velký důraz na udržitelný rozvoj a výchovu žáků v tomto duchu. Globální témata prostupují i další vzdělávací činnost, která je realizována formou rozmanitých projektů, besed či exkurzí. V neposlední řadě je důraz kladen na aktivitu žáků v oblasti dobrovolnictví.

V dnešní době, jsou žáci stále více vtahováni do světového dění, stávají se jeho účastníky, možná příštími projektanty. Věříme, že titul, o který usilujeme, může všechny naše aktivity zastřešit, dát jim nový rozměr a zároveň být projevem a zárukou toho, že svět kolem nás není naší škole, a tedy ani našim žákům, lhostejný.

2016/2017

téma: Jsme si rovni?!

Po celý rok se gymnázium zabývalo problémem z oblasti lidských práv, a to rovnoprávností mužů a žen.  Projektový den se tedy zaměřil na to, zda jsou si holky a kluci ve světě rovni a jaká je situace u nás. Cílem bylo žáky nižšího gymnázia i základní školy zábavnou formou seznámit s tématy, jako jsou stereotypy, feminismus, transgender, platová nerovnost, násilí na ženách či třeba mnohoženství. Krom informací si žáci vyzkoušeli třeba střelbu na terč, vázání kravaty, chůzi na podpatcích, vyplnili spoustu kvízů, na své si přišli i milovníci malování a imaginárně se i vařilo a smažilo. Všichni se mohli zúčastnit všech aktivit, všichni byli stejně odměněni, aneb u nás JSME SI ROVNI!

Nejprve si žáci vybraly jedno z témat GRV. Docela jednoznačně byl vybrán problém z oblasti lidských práv, a to rovnoprávnost mužů a žen. Téma široké, s globálním přesahem, nicméně sami žáci moc nedokázali určit, jak bychom se tomuto tématu mohli věnovat na lokální úrovni. Vždyť přeci „žádný takový problém tady u nás nemáme.“

A jak proběhla hlavní akce?! "Osvětový den“ jsme zorganizovaly i s ohledem na věk členů realizační skupiny pro žáky primy a prvního stupně základní školy.

Tematický den byl rozdělen na 6 stanovišť podle jednotlivých témat: feminismus, transgender, nerovnost ve vzdělávání, platová nerovnost, domácí násilí a polygamie. Každé stanoviště bylo označeno plakátem, který žáci vyrobili a aktivity zde vždy nějak korespondovaly s daným tématem. Někde byly čistě zábavného charakteru, jako např. chození na podpatcích, vaření, vázání kravat, střelba či fyzické testy, jiné měli více vzdělávací smysl, jako např. aktivita, kde žáci pracovali s obrázkovou mapou, kreslili mužské a ženské stromy, vyráběli si panáčky budoucnosti či vyplňovali různé kvízy. Na každém stanovišti žáci měli vždy představit své téma, v reálu tomu tak ale ne vždy bylo. Někteří byli nervózní, jiní na to jednoduše zapomněli. Věřím, že při opakování naší akce zejména tuto část vylepšíme.

Krom závěrečného dne jsme reagovali na „kauzu“ s básničkou Jiřího Žáčka „Maminka“, která je součástí textů ve slabikářích. Tato skutečnost žáky přivedla na další otázku a pokusili jsme se tak navíc zjistit postoj veřejnosti k tomuto problému. Jak průzkum realizovaný pomocí papírového i online dotazníku na survio.cz ukázal, 66 % námi dotázaných kauzu ani nepostřehlo. Po předložení básně pak 74 % uvedlo, že s jejím obsahem souhlasí a o procento méně, tedy 73 % souhlasí i se zařazením takové básně do slabikářů. Na otázku, zda je důležité se zabývat rovnoprávností mužů a žen odpovědělo 64 % respondentů kladně a za největší problémy u nás považují:

  • platovou nerovnost
  • problém zaměstnání žen/mužů s dětmi – často nemožné uzpůsobení pracovní doby ženám/mužům tak, aby se v klidu mohli postarat o své děti

 

Vzorek nebyl velký, jednalo se o 198 respondentů (57 % ženy x 43% muži), věkově od 19 – 69 let, přesto si vážíme všech odpovědí a zejména žáci se potvrdili v tom, že má cenu se tématem zaobírat. Dotazník by samozřejmě šlo pro získání více odpovědí šířit i dál, my jsme ale měli za cíl zjistit bezprostřední reakci na danou kauzu a uvědomujeme si, že s odstupem času by se odpovědi na některé otázky mohly značně lišit.

Viz odkaz na dotazník: https://www.survio.com/survey/d/V1S8T9S8C3S7V6G9J

V neposlední řadě jsme si řekli, že bychom mohli vytvořit i jakousi brožuru, která by mohla být průvodcem k tématu rovnoprávnosti mužů a žen a stereotypnímu vnímání jejich rolí. Obsahovala by vlastně vše, s čím jsme se za ten rok setkali, od teorie až po naše praktické zkušenosti a zážitky. Měla by v sobě i souhrn možných aktivit a kdokoliv by si ji vzal k ruce, mohl by ji přijmout jako jakýsi návod na práci s tímto tématem s dětmi. Brožura stále ještě není hotová, nicméně věříme, že i tuto aktivitu dotáhneme do konce. I díky tomu, že studentka z 2. ročníku si toto téma zvolila pro svou závěrečnou ročníkovou práci, takže věříme, že i textový základ bude kvalitní.

Niki Ř. (sekunda): Zjistila jsem, že i když se zajímám o některé věci, mluvit o tom moc neumím. No, je to dost střet s realitou, ale zase vím, co mohu zlepšovat.

Poli P. (tercie): Mě se nejvíc líbila střelba, celý ten den mi přišel hrozně krátký.

Petr (5. Ročník): Chtěl bych ještě víc soutěží!

 

Lenka V.

Realizace projektu mi přinesla hodně nových zkušeností. V první řadě bylo pro mě zajímavé zjistit, jak vůbec žáci globální témata vnímají a co považují za důležité či nikoli. Hezky se ukázalo, kteří žáci vnímají přesah jednotlivých témat a kteří naopak ne.

Přínosné bylo i vidět nápady a samostatnou práci dětí, která nebyla bez chyb, ale byla jejich. Osobně to pro mě bylo těžké jim přenechat důvěru, ale dnes již vím, že na mnoho z nich, i když jim je 12-13 let se člověk může opravdu spolehnout. Zároveň jsem se ale přesvědčila, že kdyby byli v projektu i starší žáci, bylo by to ještě o kus lepší, ale beru to jako ponaučení pro další rok.

Jako velmi obohacující vnímám pak i výsledky našich aktivit. Ať už se jedná o dotazníková šetření nebo samotný sběr většinou měkkých dat v průběhu projektového dne.

 

David D.

Učím zeměpis, tudíž předmět, v němž jsou globální témata téměř na denním pořádku. Když totiž člověk vezme jakékoliv téma ze zeměpisu, jen málo z nich se v podstatě netýká alespoň trochu celého světa.

Téma rovnoprávnosti mužů a žen je mnohdy pojímáno jednostranně, pouze v souvislosti s náboženstvím a utlačováním žen. Na tomto projektu mě bavil fakt, že jsem se na téma musel podívat blíže a hlavně z mnoha různých úhlů. Některé žáky aktivity s tématem spojené opravdu bavili, u jiných se ukázalo, že si ani přinejmenším nepřipouštějí, že by nějaká nerovnoprávnost mezi oběma pohlavími existovala a už vůbec ne v ČR. Jsem rád za zapojení do projektu a hlavně se těším, že pro příští rok vymyslíme zase nějaké nové téma, tentokrát třeba více z „přírody“ a budu moci zase přinést do projektu o něco více než např. letos.

 

Hanka K.

Jako přírodovědně orientovanou učitelku mě překvapil výběr tématu, nicméně později jsem si v tom našla i já to své. Snažila jsem se do svého semináře začleňovat aktivity, které nějak s tématem souvisely. Bylo to pro mě obtížné, ale zároveň výzva s takovým tématem žáky zaujmout.

Kladně hodnotím zapálení některých studentů pro věc, i když se jich zprvu projekt vůbec netýkal.

Byla to práce navíc, ale jsem přesvědčena o tom, že i my pedagogové jsme se opravdu mnoho naučili. Jedna věc je nápad žáků, ale ta druhá naše zpracování. Obdobný celoroční projekt pro nás byl nový a věřím, že další roky nám to půjde už lépe.

Více o projektu najdete zde: 

https://phgymnazium.cz/projekt/2/ 

https://phgymnazium.cz/c119-1/jsme-si-rovni.html