MŠ Vlkava

Koordinátor
Jitka Čadilová
Vedení školy
dtto
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2016

Naše mateřská škola je výjimečná tím, že máme partnerskou školu v Keni, se kterou spolupracujeme již třetí rok. Za velmi důležitou považujeme zpětnou vazbu, protože obrázky, které dětem posíláme, mají opravdu svého adresáta. Děti také vidí na fotografiích nebo videu skutečnou podobu světa.

Globální témata jsou součástí vzdělávání dětí ve škole. Děti se zajímají o život svých kamarádů v Keni, ale i jinde ve světě. Zároveň seznamují i rodiče, sourozence i kamarády s tím, o čem si ve škole povídáme, s obrázky a fotografiemi, které jim do školy přišly atp.

Domnívám se, že globální vzdělávání je součástí životy v naší škole, ale rádi bychom tuto oblast rozšířili o další projekt. Děti mají znát realitu a problémy světa, a pokud je poznají, tak je mohou i svým chováním v budoucnu ovlivnit. Získání titulu Světová škola je dobrou prezentací školy.

 

2015/2016

Bazárek spojený s módní přehlídkou

Dlouhodobý záměr projektu je přispět k řešení problému sběru, třídění a likvidace odpadů v obci, neboť jejich objem se neustále zvětšuje a je třeba sbírat, třídit a recyklovat převážně s ohledem na ochranu životního prostředí. Děti pravidelně třídí odpad a denně zakreslují a sledují množství vyprodukovaného odpadu ve škole. Učitelky a děti z MŠ se rozhodly umožnit rodičům dětí, občanům Vlkavy i přilehlých obcí přinést do MŠ k ekologické likvidaci a dalšímu využití drobná elektrozařízení, textil, obuv, hračky, olej z domácností a plastová víčka.  Děti se také účastní celorepublikové akce Ukliďme Česko – ukliďme svět.

Škola je zapojena a aktivně se již třetím rokem účastní projektu Partnerství, kde si vyměňuje výkresy, výrobky, fotografie a materiály se školou v Uyembě v Keni.  Během místní akce děti představí život svých kamarádů v Keni. Sami rodiče přišli s myšlenkou uspořádat bazárek nepotřebného oblečení a hraček. Tato akce by měla startovat realizaci myšlenky pro řešení zmiňované problematiky sběru, třídění, likvidace či recyklace a znovu využití odpadu a již nepotřebného oblečení, obuvi a hraček.

2016/2017

Rozsvícení vánočního stromu u MŠ

Cílem akce bylo obnovit tradice v obci a připomenout dětem, rodičům, občanům Vlkavy i přilehlých obcí podobu tradičních českých Vánoc. Protože oslava vánočních svátků je důležitou součástí života každé rodiny, neboť Vánoce jsou obdobím, kdy jsou si lidé blíž a mají příležitost trávit více času společně.

Slavnost zahájily děti recitací vánočně laděných básní a zpěvem známých koled. Nechyběl zde ani dřevěný Betlém, živé ovečky, svíčky, hračky, sýry a mléčné výrobky, ochutnávka uzenin, vánočky i cukroví, svařené víno. Předvánoční atmosféru podtrhl svým vystoupením ženský pěvecký sbor a koledami i vánočními písněmi doladil DJ Anděl. Celá akce byla zakončena stánkovým prodejem vánočních výrobků a ohňostrojem.

Před Vánocemi probíhal v MŠ tematický vánoční týden. Byl zaměřen na průběh vánočních svátků v Čechách, jak v současnosti, tak i v dobách minulých, kdy jsme děti seznámili se symboly Vánoc, jejich významem a původem i s tradicemi a zvyky patřícími k nim. Dodržování staročeských zvyků a tradic není již mezi lidmi samozřejmostí, proto se snažíme je dětem připomenout a oživit, aby nebyly zcela zapomenuty. Děti si některé zvyky mohly i samy vyzkoušet.

Dalším cílem našeho vánočního projektu bylo přiblížit dětem tradice a zvyky s nimi souvisejícími také jinde ve světě. V rámci multikulturní výchovy jsme tedy seznámili děti s podobou Vánoc nejen v okolních, ale i v jiných státech a částech světa. Děti v dnešní době s rodiči často cestují a tak je vedeme k toleranci k odlišným kulturám, zvykům a tradicím. Našim záměrem bylo také, aby děti mohly porovnat časové zařazení svátků i odlišný průběh v různých náboženstvích. 

2017/18

Svátek mají všechny děti na světě, ne všechny ale slaví

Hlavní oblasti, které máme v ŠVP a plníme v průběhu celého roku jsou: aktuální globální a environmentální témata, aktivní občanství. Letošním cílem bylo založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu, vytvořit základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí. 

Dílčí cíle: uvědomování si, že i když nevypadáme všichni stejně, máme stejná práva, seznamování s pojmem rovnost, poznávání života v cizích zemích, vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, prohlubování poznatků o životě kolem nás, o jiných kulturách a národnostech, zvycích, vytvořit u dětí povědomí o základních globálních rozvojových problémech světa, podporovat sociální cítění a vnímání významu mezilidské solidarity, uvědomování si rozdílů a podobností života v České republice a v rozvojové zemi, seznamování dětí s cizími jazyky.

Místní veřejná akce proběhla 8. června a hodnotíme ji velmi kladně, rodiče byli velice štědří a povedlo se nám vybrat 1500,-Kč na Skutečný dárek „Dvacet kuřat“. Každý si našel zábavu a seznámil se s naší Partnerskou školou v Keni. I přes změnu termínu konání akce, přišlo hodně lidí a dětí i z okolí. Podařilo se nám všem účastníkům přiblížit život v Africe, její kulturu a zvyky i písně a bubnování roztančilo nejen děti, ale i rodiče. Akcí se účastní nejen rodiče a děti z mateřské školy, ale přichází i noví lidé, které neznáme. Byli příjemně překvapeni, co vše v mateřské škole probíhá. Hlavním přínosem bylo zapojení rodičů do života ve školce i v obci.