Křesťanská střední škola, základní škola a mateřská škola Elijáš, Praha 4 – Michle

Koordinátor
Lenka Vurstová
Vedení školy
Ing. Hana Loderová
Webové stránky
Certifikát
Po auditu prodloužena platnost certifikátu do 2027.

Naše škola je jako strom, jehož kořeny stojí na pevných morálních principech. A i když je koruna tohoto stromu hodně rozvětvená, protože školu navštěvují žáci různých národností či  náboženství, vždy nás spojuje pevný kmen tolerance a respektu.  Z koruny stromu lze dohlédnout daleko do kraje i dívat se vzhůru k nebi, stejně jako v naší škole „Elijáš“. Globální témata jsou přirozenou součástí výuky,  především v ZSV, Biologii, Křesťanské výchově, Ekonomice, Dějepisu či v jazycích. Vyskytují se ale i v předmětech, kde by je nikdo nečekal, například v Matematice či v hodinách Tělesné výchovy.  O tématech diskutujeme, účastníme se nejrůznějších přednášek, píšeme seminární práce a vytváříme prezentace. O titul Světová škola jsme se ucházeli, protože se nechceme zajímat jen o sebe. Není nám lhostejný svět ani prostředí, ve kterém žijeme. Všichni jsme součástí jednoho celku, za který neseme svůj díl odpovědnosti.

2022/2023

Škola se zaměřila na téma „Odpovědné výroby a spotřeby“. Žákyně a žáci se věnovali projektu výstavy EcoHelp na Brumlovce, kde prezentovali komiksy a plakáty týkající se úspory energií, hospodaření s vodou a plýtvání jídlem. Navrhli konkrétní opatření k omezení plýtvání ve škole, jako jsou menší porce jídla, úsporná opatření využívající energie, vodu a pohonné hmoty. Akce byla dokumentována pomocí plakátů, e-mailových sdělení, webové stránky školy a fotografií z akce. Elijáš usiluje o to, aby se environmentální témata dostala do povědomí žákyň a žáků a také aby o nich byla informována veřejnost. I v letošním roce se škola zapojila do Komiksové soutěže ADRA.

2020/2021

Tématem pro školní rok 2021/22  byla Odpovědná výroba a spotřeba (cíl č. 12) = omezení spotřeby, pečlivý výběr nakupovaných výrobků s ohledem na životní prostředí, nutnost třídění odpadu, ještě větší nutnost omezení produkce odpadu. Na tématu se studenti na začátku školního roku jednoznačně shodli. Vnímali ho jako velký problém. Došli k závěru, že máme značné rezervy u sebe samých, v rodinách, ve škole, i v rámci oblasti Brumlovky.Hlavním cílem bylo zapojit do akce celou školu a rozšířit povědomí o Cílech udržitelného rozvoje, konkrétně pak o odpovědné výrobě a spotřebě. 1. ročník lycea se zamýšlel nad otázkami jako je nadměrná produkce, plýtvání, ohromné množství vyprodukovaného odpadu, recyklace atd.

V průběhu školního roku cíl č. 12 tematicky přesně zapadal do učebních plánů kolegyně Terezy Muladi. Studenti 1. ročníku lycea v hodinách probírali dané téma, diskutovali o něm, v období říjen/listopad 2021 kreslili komiksy a zúčastnili se ADRA Komiksové soutěže, tvořili výukové (projektové) plakáty (bannery). Samotná vernisáž (11. 5. 2022) byla během dne rozdělena do tří bloků – program pro žáky prvního stupně, druhého stupně a lycea spolu s širokou veřejností. Žáci připravili naučná stanoviště, která měla zábavnou formou předat ostatním žákům informace z oblasti ekologie a toho, jak můžeme být šetrnější ke světu.

A jak akci vnímali samotní žáci?

„Pěkné zážitky a krásný den až na to, že na konci už jsem na to neměl nervy.“ (Egor)

„Zkušenosti s organizací, stres, zkušenosti s prací s malými dětmi, samostudium o ekologii, možnost poučit ostatní o životním prostředí, dobrý pocit z odvedené práce, zábava, naděje, že můžeme něco změnit, zmrzlina za odměnu.“ (Johanka, Honza, Marie, Simona, Tereza a Denis)

2020/2021

Demokracie očima šesťáků aneb když virtuálně volím (on-line kampaň, V.-VI. 2021)

Kvůli omezení výuky v tomto školním roce jsme většinu aktivit Světové škol přesunuli do online výuky. Tentokrát jsme si zvolili námět z 16.globálního cíle – Mír, spravedlnost a silné instituce, který jsme si do výuky hlavně Křesťanské výchovy zúžili na téma demokracie.

Ve výuce v 6.třídě jsme si s žáky nejprve vysvětlili, co vlastně demokracie je, její podoby nebo i jak to vypadá, když nefunguje. Často jsme k tomu využívali skupinové práce, její následné prezentace nebo dokumentární filmy ze vzdělávacího programu Varianty-Jeden svět na školách (proklik: https://www.jsns.cz/ ).

V prezenční výuce si pak žáci demokratické principy vyzkoušeli v praxi. Od společné přímé volby konkrétní podtémat do výuky  až po tvorbu a provedení celoškolního průzkumu. V něm jsme se ptali jak na prostory školy, tak na služby školy a její fungování. Jen pro příklad ukázka otázek, na které odpovídali žáci celé školy, rodiče i učitelé:

– Potřebujeme školní knihovnu? – Odpovědi: 82,3 % – je zapotřebí, využíval(a) bych ji; 17,7 % – není tak důležitá

– Mohl by být princip tzv. mentorství (vzájemná individuální podpora žáků napříč ročníky) zajímavý jak pro mladší, tak starší žáky? – Odpovědi: 70,1 % – výborný nápad, rád(a) bych se zapojil(a); 29,9 % – tato myšlenka mě příliš neoslovila

– Kdyby se upravili školní chodby tak, aby na nich vznikl prostor pro relaxaci, drobné sportovní aktivity ap., byli byste pro? – Odpovědi: 92,1 % – určitě; 7,9 % – ne, to bych asi nevyužíval(a)

„Při práci na tomto tématu z pohledu učitele oceňuji hlavně to, že si žáci demokratický přístup sami „vyzkoušeli“ – např. vyrovnat se a přijmout výsledky demokratické volby, když pro ně sami nehlasovali. Zjistili, že neexistuje jenom jeden pohled na věc a je třeba přijmout a tolerovat jak odlišný názor, tak i postoj většiny. 

2019/20, podzim 2020

Brumlovka proti nerovnostem

Jako první téma v programu jsme si vybrali chudobu a nerovnost, které se váží k 10.globálnímu cíli. Chtěli jsme poukázat na to, že se tato témata dotýkají lidí i v našem bezprostředním okolí a naším cílem bylo zmapovat obecné povědomí o chudobě. Také jsme chtěli porovnat, jak se naše názory liší od názorů druhých a posléze je porovnat se samotnou skutečností. Vše jsme chtěli spojit i s finanční podporou Nadační fondu Elijáš, který pomáhá žákům a studentům školy.

Tématu jsme se věnovali v několika předmětech. V němčině jsme se naučili odborné pojmy. Zjišťovali jsme a srovnávali poměry v ČR, Německu a USA (procento lidí žijících pod hranicí chudoby, hranice chudoby v těchto zemích ap.). V hodinách Komunikační a mediální činnosti jsme řešili tvorbu dotazníku k našemu průzkumu. V rámci Ekonomiky jsme se seznámili s pojmy minimální mzda, životní minimum, kurzarbeit a další. Nejvíce nás zasáhlo téma matek samoživitelek, kdy pro nás bylo nepředstavitelné, že není samozřejmé mít pro děti k dispozici každý den ovoce a zeleninu. V hodině Slohu jsme vytvořili novinovou zprávu k Nadačního fondu Elijáš a připravili plakáty. Nakonec jsme se vypravili „mezi lidi“. V rámci farmářských trhů jsme na náměstí Brumlovka udělali průzkum mezi kolemjdoucími, kde jsme využili náš připravený dotazník. Na trhu jsme měli také informační stánek s vytvořenými plakáty. Povedenou akci jsme nakonec zakončili v místní cukrárně.

Pedagogové  v rámci projektu na studentech v průběhu zkoumání tématu viděli posun  v jejich přemýšlení – od názoru “nás se to netýká”, “proč bychom to řešili na soukromé škole”, k zjištění  “ano, ono se nás to týká.” To pro ně byla největší odměna.