Klasické a španělské gymnázium Brno – Bystrc

Koordinátor
Gabriela Těšáková
Vedení školy
Ivana Shorná
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2016 do roku 2023.

Jsme studenti Klasického a španělského gymnázia v Brně-Bystrci a studujeme již šestým rokem na osmileté klasické větvi. Náš studijní obor je výjimečný svým zaměřením na klasické vzdělání, které mimo jiné zahrnuje sedmileté studium latinského jazyka a antické kultury. Tyto vědomosti nám přináší všeobecný rozhled a možnost globálního myšlení. Studenti našeho gymnázia se každý rok účastní mnoha mezinárodních projektů, v nichž často vynikají.

Díky diskusím s pedagogy o současných problémech si utváříme své názory. Častými výjezdy do zahraničí poznáváme cizí kultury, což nám pomáhá lépe pochopit mezinárodní problematiku. Jsme aktivní v oblasti charitativní pomoci (adopce afrických dětí, pomoc v uprchlických táborech, dobročinné bazary pro UNICEF), ekologie (sběr plastových víček a papíru, třídění odpadu atd.) a sociálního vzdělávání (přednášky na téma šikana, lidé bez domova, domácí násilí, drogové závislosti).

Svět nám není lhostejný, a proto bychom rádi přispěli k jeho zlepšení našimi inovativními myšlenkami, které by mohly mnohé změnit. Prostřednictvím tohoto projektu máme možnost zapojit kreativní myšlení a podílet se na řešení závažných problémů, které se týkají nás všech.

Myslíme si, že aktivní přístup mladé generace a snaha o zlepšení okolního světa je v dnešní době velmi žádoucí.

2015/2016

Pomáháme pohybem 

Hlavním cílem akce bylo zviditelnit Nízkoprahové centrum Jonáš v rámci MČ Brno-Bystrc a vyvrátit nepravdivé informace, které se mezi občany šířily, podpořit jeho činnost jednak finančně, jednak zajištěním zájmových aktivit jeho klientů našimi studenty.

Po dohodě s vedením ZŠ Laštůvkova jsme připravili krátkou prezentaci o centru, kterou jsme přednesli pěti třídám druhého stupně školy. Tuto přednášku jsme uskutečnili také v nižších ročnících našeho gymnázia. Rovněž jsme mezi bystrckými obyvateli a žáky pomocí dotazníků zjišťovali, zda centrum znají a případně jaký na něj mají názor.

Dalším cílem bylo pomoci přímo v centru Jonáš, a to formou pravidelných návštěv studentů naší třídy. Ti pomáhali připravovat pro klienty nejrůznější činnosti a třikrát týdně se jim aktivně věnovali.

Vyvrcholením celého projektu, spojením snahy o zviditelnění, zajištění finanční pomoci i zpestření programu klientům centra, bylo uspořádání dobročinné akce s názvem Pomáháme pohybem, na které jsme centrum 14. 5. 2016 nejen propagovali, ale zajistili jsme pro něj i finanční podporu: Výtěžek z dobrovolných příspěvků bude věnován centru Jonáš. Hlavním programem dne bylo organizované cvičení určené primárně pro matky s dětmi vedené kvalifikovanými cvičiteli. Pro děti byl zajištěn dozor i program. Na akci byli samozřejmě pozváni i klienti centra a jeho pracovníci.

2016/2017

Pomáháme pečením 

Cílem akce bylo zvýšit povědomí o Nadačním fondu Krtek, pomáhat dětem onkologicky nemocným prostřednictvím osobní činnosti studenů v nemocnici, např. doučováním dětí, četbou knih, a vybrat finanční prostředky na jeho podporu.

2017/18

Pomáháme pečením IV a projekt Bojovníci 

Cílem akce bylo zvýšit povědomí o Nadačním fondu Krtek, vybrat finanční prostředky na jeho podporu, setkat se s onkologicky nemocnými pacienty, pomoci jim konkrétním darem, věnovat se i dalším civilizačním a vzácným onemocněním a seznámit s nimi studenty naší školy i vedlejší základní školy.

Do projektu byli zapojeni studenti celé třídy 6A8 jako garanti, další studenti se zapojili pečením produktů, jejich prodejem, nákupem. Osvětovou činností se zabývala zejména třída 4A6. V realizačním týmu byly dvě kantorky, ostatní vyučující se zapojili nákupem produktů. Akce byla zaměřena také na Základní školu Vejrostova, prodejnu Albert a její okolí, na rodiče studentů GYBY, kteří se dostavili na hovorové hodiny. Akci sponzorsky podpořila firma Nuovo Caffé, Petrov a Delicomat.

2018/19

Pomáháme pečením V a Pomáháme pečením VI

Cílem akcí bylo již tradičně zvýšit povědomí o Nadačním fondu Krtek a vybrat finanční prostředky na jeho podporu. V prosinci jsme uspořádali besedu s ředitelkou nadačního fondu a pří té příležitosti předali Nadačnímu fondu Krtek částku 99.000,- Kč na zakoupení dvou infuzních pump na JIP. Naši studenti se zúčastnili přednášek pořádaných pod záštitou nadačního fondu. Ve středu 15. 5. 2019 se studenti naší školy nově zapojili do akce Český den proti rakovině. Podařilo se jim vybrat částku 37.951,- Kč

Do projektu byli zapojeni studenti z celé školy. Jednalo se zejména o studenty třídy 6A8, kteří bývají pro daný rok garanty akce, další studenti se zapojili pečením produktů, jejich prodejem, nákupem. Osvětovou činností se zabývaly všechny prodejní stánky. V realizačním týmu byly dvě kantorky, ostatní vyučující se zapojili nákupem produktů. Akce byla zaměřena také na Základní školu Vejrostova, prodejnu Albert a její okolí, na rodiče budoucích studentů (první akce se konala v den, kdy na naší škole probíhal Den otevřených dveří) a rodiče studentů GYBY, kteří se při druhé akci dostavili na hovorové hodiny. Akci sponzorsky podpořila firma Nuovo Caffé, Petrov, Delicomat, Milka.