GYMNÁZIUM NAD ALEJÍ, PRAHA

Koordinátor
Zuzana Junková
Vedení školy
Jiří Benda
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2016 do roku 2023.

Předností naší školy je všeobecné zaměření, profesionální, individuální i milý přístup ke studentům. V průběhu studia jsme motivováni účastnit se mnohých soutěží, projektů z různých oborů, olympiád, kde dosahujeme výborných výsledků. Kromě znalostí můžeme poměřit své síly také v umělecké oblasti, např. v Alejmusic festu, kde se prezentují začínající hudební kapely, ve školní akademii (zpěv, recitace, divadelní představení atd.) nebo ve školní debatní lize.

Globální tematiku máme v rámci ŠVP v různých vyučovacích předmětech, avšak i díky jiným projektům máme možnost se s globálními tématy seznámit více do hloubky. My sami jsme připravili mnoho dobročinných akcí, jako například zpívání pro seniory, organizace Mikuláše pro mateřskou školu, pořádání divadelního představení pro děti z Klokánku v Hostivicích nebo organizace sběru plastových víček pro nemocného chlapce Nikyho. Projekt Světová škola nám otevřel nová témata v této oblasti.

Naší škole, a tedy ani nám není lhostejné dění ve světě a Světová škola je příležitostí, jak se aktivně zapojit do dění kolem nás. I když jsme jen malí lidé ve velkém světě, rádi bychom alespoň projevili snahu o zlepšení naší země.

2015/2016:

Rodina je základ

Hlavním cílem akce byla podpora zdravých mezilidských vztahů a možnosti spolupráce s neziskovými organizacemi, které podporují oblasti, kde je třeba pomoci (tedy tam, kde rodina dobře nefunguje). Záměrem bylo informovat studenty a veřejnost o možnostech pomoci s cílem inspirovat ke konkrétním (dobrovolnickým a dárcovským) aktivitám, a to nejen v rámci Prahy 6 i celého území Prahy a České republiky, ale také k pomoci do rozvojových zemí.

Výstupem celoročního úsilí byla výstava Rodina je základ, která proběhla ve dnech 8. 4. – 16. 5. 2016 v Galerii Chodník ve Skleněném paláci. Záštitu nad výstavou převzala Městská část Praha 6.

Na jednotlivých výstavních panelech byly prezentovány veškeré aktivity realizované v rámci tohoto projektu i další aktivity, které ve škole probíhají již dlouhodobě a souvisejí s tématem projektu.

Panely byly obsahově rozděleny do tří částí. První část byla prezentací základní aktivity, kdy studenti zjišťovali prostřednictvím ankety názory na funkčnost a nefunkčnost rodiny, na příčiny a důsledky nefunkčnosti a na možné způsoby pomoci tam, kde rodina nefunguje nebo nemůže plnit všechny své funkce. Ve druhé části byly prezentovány aktivity zaměřené na rodinu, do nichž se zapojili i studenti jiných tříd, a třetí část výstavy představila různé způsoby pomoci formou dobrovolnictví a dárcovství.

Účelem výstavy bylo přispět alespoň malým dílem k větší informovanosti občanů o problémech kolem nás, motivovat je k větší osobní odpovědnosti a vlastními příklady inspirovat k pomoci tam, kde je potřeba.

2016/2017:

Rodina je základ

Ve druhém roce zapojení do projektu Světová škola jsme se rozhodli zůstat u stejného tématu, tj. Rodina je základ. Základem realizačního týmu také zůstává stejná třída – letošní kvinta B.

Snažíme se i nadále podporovat a rozvíjet vědomí hodnoty rodiny jako základu společnosti, a proto pokračujeme v aktivitách zaměřených na rodinu, které se v loňském školním roce osvědčily, a rozšiřujeme je do dalších tříd. 

Rovněž pokračujeme v dárcovské a dobrovolnické činnosti v rámci školního projektu Paleta. Kromě mnoha jiných akcí jsme se opětovně připojili k humanitární sbírce Skutečný dárek, která na naší škole proběhla ve dnech 13.3. – 3.4.2017. Těší nás, že se nám podařilo vybrat více peněz a zakoupit více certifikátů než vloni.

V rámci osvěty bude v období 19. 4. – 5. 5. 2017 na naší škole realizována putovní informačně vzdělávací výstava na téma Ukradené dětství: Dětská práce očima čtyř českých fotografek.

Hlavní akcí v letošním školním roce bude benefiční divadelní představení. Studentky a studenti divadelního kroužku pod vedením paní prof. Minárikové nacvičili Shakespearovo drama Hamlet, které uvedou v divadelním sále našeho gymnázia dne 25. 4. 2017. Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován na podporu organizace Dům tří přání, jejímž posláním je pomoc dětem a jejich rodinám v krizové situaci.

2017/18

Setkání generací

Nově zvolené téma zaměřené na soužití generací si studenti sami zvolili jako téma v současné době aktuální. Lidský věk se prodlužuje a oproti předchozím generacím přibývá v naší populaci počet lidí, kteří se dožívají vysokého věku. Proces stárnutí a stáří je však spojen i s mnoha problémy jako je například osamělost, špatné zdraví nebo chudoba. Zajímalo nás, jak naše společnost pečuje o seniory i jak tato péče funguje v zahraničí. Hlavní snahou bylo alespoň malým dílem přispět k obohacení života seniorů ve vybrané instituci v blízkosti místa naší školy, případně i v některé zahraniční instituci.

Základní cíle projektu pro letošní rok:

•   zjistit, jak naše společnost pečuje o občany v seniorském věku a zda problematika péče o seniory a podpora zajištění důstojného stáří je aktuální i v jiných částech světa

•  osobním aktivním přístupem podpořit sounáležitost mezi generacemi a konkrétními akcemi přispět k obohacení kvality života seniorů