Gymnázium Havířov-Město

Koordinátor
Adam Supík
Vedení školy
Petr Šimek
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2013 do roku 2026.

Naše škola je především lidská. Všichni učitelé se snaží vytvářet pozitivní klima školy. Hlavně přístupem k žákům i dobrými vztahy mezi kolegy. Žáci se podílejí na prezentaci naší školy při různých příležitostech, např. dnech otevřených dveří, kdy provádí návštěvníky naší školy nebo se přímo podílejí ve spolupráci se svými učiteli na prezentaci jednotlivých předmětů v rámci města i kraje. Školní i mimoškolní dění mapují ve svém časopise „Komár“, s nímž sklízí úspěchy na nejrůznějších soutěžích.

Otevřená.  Otevřená ve vztahu k městu – ve škole probíhá stále více akcí a aktivit pro širokou veřejnost – jazykové kurzy, výuka autoškoly, sportovní kroužky… Otevřená ve vztahu ke světu – pořádání exkurzí a pobytů pro studenty v řadě evropských zemí. Zapojení do evropských projektů v rámci Comenia i jiných programů.

Šetrná k životnímu prostředí. Klademe důraz na úspory energie – tepelné i elektrické. Snažíme se třídit odpad. Zapojili jsme se do projektu Zelená škola.

Globální rozvojová témata máme zařazena do ŠVP a žáci se s nimi setkávají napříč vyučovacími předměty. Zároveň se zapojujeme do akcí, které mají za cíl prohloubit povědomí mladých lidí o globálních problémech či životech lidí v minulosti nebo v jiných částech světa. Jako příklad může posloužit naše zapojení do adopce na dálku. Pro žáky to nepředstavuje jen zaplacení dobrovolného finančního příspěvku, ale z dopisů, fotografií a diskuzí v hodinách se jim odkrývá problematika života chudých dětí v Africe, resp. i na jiných kontinentech. Dále se naše škola účastní organizací veřejných sbírek. Stále pracujeme s tématem ochrany životního prostředí. Přednedávnem žáci zpracovali poměrně rozsáhlou studii o třídění odpadů ve městě a uspořádali řadu besed na základních školách. Třídění probíhá ve škole i nyní.

Globální a rozvojová témata jsou probírána v rámci několika předmětů během studia na naší škole, ať už se jedná o problémy války a míru, rozvojových zemí, životního prostředí, klimatických změn, potravinových a nerostných zdrojů, globalizace aj.

Získání titulu Světová škola bylo příjemným oceněním naší práce. V souvislosti s tímto projektem jsme zapracovali na formách, kterými GRV cíle naplňujeme kreativněji a snad i efektivněji. Zároveň se domníváme, že titul Světová škola přinesl našemu gymnázium větší prestiž a zároveň i dodal váhu globálním problémům a nutnosti jejich řešení mezi obyvateli města i celého regionu.

 

2012/2013:

Třídíš, třídím, třídíme, ať výsledek vidíme – Cílem akce bylo rozšířit povědomí o nutnosti třídění odpadu, seznámit žáky, učitele a další pracovníky školy s možností využití vytříděného odpadu např. zpracováním plastů, papíru, textilií či starého elektronického zařízení. Současně jsme učili třídit odpad žáky, vyučující a pracovníky škol, popř. veřejnost města a zavedli jsme třídění odpadu na půdě naší školy.

2013/2014:

Mikrosvět – Cílem naší prezentace v rámci celoměstské akce Den Země bylo seznámení účastníků prostřednictvím mikroskopu s vizualizérem a televize. Součástí prezentace a aktivit našich žáků byla opět témata zaměřená na problematiku třídění odpadu a s tím spojenou ochranou životního prostředí. Ve spolupráci s Arnikou se žáci účastnili na organizaci aktivit pro zúčastněné žáky mateřských a základních škol.

Monitoring kvality ovzduší v Havířově – V rámci tohoto projektu, který začal ve spolupráci s Arnikou, ale do následujícího školního roku 2014/2015 se organizace plně ujala pouze naše škola, došlo v rámci Havířova k instalaci dvou pasivních vzorkovačů (jeden na balkon našeho gymnázia v oblasti Havířov – Město, druhý na balkon v havířovské lokalitě Podlesí). Do vzorkovačů se vkládaly sorpční houbičky, které se v měsíčním intervalu měnily a následně analyzovaly ve Zdravotním ústavu v Ostravě. Celé měření přesáhlo do následujícího školního roku a v současné době se připravuje prezentace výsledků. Můžeme prozradit, že díky teplejšímu zimnímu počasí, které se v posledních dvou letech vyskytlo, bylo na území Havířova méně dnů, v nichž došlo k markantnímu nárůstu znečištění ovzduší na území města, přesto stav kvality ovzduší není zdaleka ideální. 

EMISE – Projekt se zrodil na půdě Slezského gymnázia v Opavě a zaměřuje se na kvalitu ovzduší v Opavě a okolí. V rámci podobnosti témat se zrodila spolupráce mezi námi a opavským gymnáziem.  

2014/2015:

GYMKOM ANEB TŘÍKRÁLOVÁ CESTA ZA PŘÍRODNÍMI VĚDAMI – Jedná se o původní soutěž, která se zrodila na základě iniciativy pedagogů našeho gymnázia. Soutěž se zaměřuje na přírodní vědy a ekologická témata a je určena žákům 9. ročníků z Havířova a nejbližšího okolí. Jak již název napovídá, koná se 6. ledna a v prvním roce se rozhodlo do soutěže zapojit také Slezské gymnázium v Opavě, s nímž se zrodila spolupráce v rámci projektu Emise. V dubnu následně opavské gymnázium hostilo meziměstské kolo v rámci vítězů z Opavy a Havířova.

Den Země – cílem akce bylo upozorňovat veřejnost na potřebu a smysl zodpovědného chování k přírodě a nutnosti omezování znečisťování životního prostředí, své znalosti prověřit formou vědomostních her nebo si ověřit, na jaké úrovni je naše schopnost správně třídit odpad a byly také vyzkoušeny naše vyjadřovací dovednosti, a to prostřednictvím slova či kresby.

2015/2016:

GYMKOM ANEB TŘÍKRÁLOVÁ CESTA ZA PŘÍRODNÍMI VĚDAMI – Dne 6. ledna 2016 se uskutečnil druhý ročník soutěže pro žáky 9. tříd. Ve svém druhém ročníku se soutěž rozšířila z Havířova nejen do Opavy, ale také do Hlučína. Meziměstské „finálové“ kolo se uskutečnilo v dubnu 2016 v prostorách našeho gymnázia.

Den Země – Akce se konala 22. dubna 2016 opět na náměstí Republiky v Havířově a byla určena zejména pro žáky základních a mateřských škol. Studenti našeho gymnázia si inovovali svůj program na problematiku třídění odpadu a poznávání přírody. Opět jsme pro prezentaci použili vizualizér, na kterém mohli návštěvníci náhlednou do mikrosvěta. Pro rozšíření znalostí o třídění byl připraven upravený AZ kvíz. Největší posun byl však vidět v přípravě soutěží, kdy si už studenti vše vzali na starost a připravili i různé úrovně obtížnosti.

2016/2017

Projekt Emise

Opět jsme připravili aktivity pro účastníky Dne Země a uspořádali 3. ročník soutěže GYMKOM. Soutěž si získala své místo také v rámci meziměstského projektu Emise a konala se  6. ledna 2017 souběžně na třech gymnáziích zapojených do projektu EMISE. Na našem Gymnáziu Komenského v Havířově, Slezském gymnáziu v Opavě a Gymnáziu v Hlučíně. 

Od listopadu 2016 probíhá průběžné měření meteorologických dat (teplota, srážky, rychlost a směr větru, tlak) na balkóně naší školy. Meteostanice byla poskytnuta z projektu Emise a o její chod a sestavení se starají studenti zapojeni do Ekotýmu. 

Již dva roky se studenti i pedagogové účastní sběru víček pro nemocnou Stelu, která trpí vzácným RET syndromem. V letošním roce byly finanční prostředky, plynoucí z této sbírky využity např. na úhradu speciálních vyšetření, pořízení injekčního séra z UK, na úhradu rehabilitační houpačky, ze které má Stela ohromnou radost nebo na úhradu dalšího rehabilitačního pobytu v Sanatoriích Klimkovice.

2018/19

DEN ZEMĚ

Akce organizovaná městem Havířov je již tradičně zařazována do programu naší školy. Studenti si připravili pokusy z chemie, fyziky a AZ kvíz na téma ohrožená zvířata. Mezi chemickými pokusy návštěvníci mohli vidět vyvolávání ducha a mořské korále, faraónovy hady, rozkvétající papírové květiny, ale i mnoho víc. Z AZ kvízů se dozvěděli zajímavosti o ohrožených zvířatech a měli možnost si mezi sebou i zasoutěžit. Aktivitami jsou různorodé hry, které si pro návštěvníky z řad mateřských a základních škol připravují naši studenti. Dalším cílem je rovněž posílení samostatnosti studentů při přípravě akce. V letošním ročníku musíme s kolegy konstatovat, že jejich samostatnost byla dokonalá. Spolupracovali mezi sebou a dalšími vyučujícími při zajišťování sami si vymýšleli nové hry (např. otázky do her, AZ kvíz, apod.). 

DĚTSKÝ DEN 

Na jaře jsme byli osloveni vedením Hotelu Rudolf v Havířově o pomoc při realizace akce v okolí hotelu. Žáci si připravili atraktivní pokusy z chemie a fyziky. Vzhledem k víkendovému termínu jsme ocenili nasazení žáků, jejich domluvu, kdo kdy na stanovištích bude. Návštěvníci velmi oceňovali samostatnost žáků a pěkný výklad k pokusům. Pokusy se lišily podle věku dětí. Děti si pod dohledem žáků gymnázia zkoušely pomocí chemické reakce nafouknout balónky, určovaly pomocí indikátorů kyselost či zásaditost látek, které mají běžně v domácnostech.

GYMKOM ANEB TŘÍKRÁLOVÁ CESTA ZA PŘÍRODNÍMI VĚDAMI

Pátý ročník této soutěže pro žáky 9. ročníků základních škol z Havířova a okolí vznikl původně na naší škole a je zaměřen na poznávání přírodních věd s přesahem do kvality životního prostředí. Na vzniku akce se podílí několik členů pedagogického sboru, ať již vymýšlením soutěžních úkolů, které mají především praktický charakter, nebo zajištěním chodu soutěže. Velký dík patří také vedení školy, které dalo celé akci zelenou. Do poklidného průběhu soutěže jsou zapojeni také naši studenti, ať již zadáváním úkolů na jednotlivých stanovištích, nebo jako průvodci tříčlenných soutěžních družstev.Soutěž získala záštitu primátora statutárního města Havířov Vladislava Sobola.Ceny do soutěže poskytuje právě Magistrát města Havířov, Krajský úřad Moravskoslezského kraje a Skupina ČEZ, která poskytla hodnotné ceny.Jelikož se akce opakovaně účastnily stejné školy, některé také přibyly, měli jsme od učitelů zpětnou vazbu, v níž byla soutěž hodnocena velmi pozitivně.

MALÍ VĚDCI

Projekt probíhá 4 roky. Je spolufinancován Městem Havířov. V prvních třech letech byl realizován v mateřských školách – MŠ Místní a MŠ Sadová. Od ledna 2018 spolupracujeme se ZŠ Gorkého. Cílem je zařazení jednoduchých přírodovědných experimentů do činností dětí. Žáci ZŠ provádějí experimenty z oblasti přírodních věd. V jejich realizaci jim pomáhají žáci a učitelé našeho gymnázia. Naši žáci při práci rozvíjejí komunikační kompetence, kompetence k vedení týmu. Při přípravě experimentů jsou nuceni pochopit princip předváděných dějů a tím se prohlubují jejich znalosti v oblasti přírodních věd. V neposlední řadě je naším cílem také povzbudit žáky ke studiu na nižším gymnáziuV letošním školním roce se uskutečnilo celkem 10 dvouhodinových setkání (5 v každé třídě). Pracujeme s polovinou třídy, ve druhé polovině probíhá normální výuka. Druhou hodinu se žáci vymění. Žáci ZŠ pracují ve skupinách, vedených žákem SŠ. V prosinci se třídy  zapojené do projektu účastnily akce Vánoce Debrujárů, kterou připravoval kroužek Debrujárů na škole.