Gymnázium Františka Křižíka

Koordinátor
Antonín Kolář
Vedení školy
Šárka Chvalová
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2017 do roku 2019.

Idea školy je založena na respektu k síle vědění a toleranci k názorům druhých. Posílením individuality studentů vychováváme osobnosti, které si uvědomují sílu vlastního názoru, jsou tvořiví a schopni prosadit se i v netypických životních situacích. Výsledkem celého osmiletého procesu výchovy a vzdělávání na GFK je samostatně myslící a jednající mladý člověk, který si uvědomuje svou vlastní hodnotu a své postavení ve společnosti.

Projekty se stávají nedílnou součástí našeho vzdělávacího procesu, plánujeme vždy několik projektových dnů, některé úzce tematické, např. Den vědy, Den poezie, Den Země, Ekologický projekt, jiné nám dají příležitost k uskutečnění řady exkurzí a dílčích mini projektů. Výstavu „Palmový olej", jež mapuje problematiku pěstování a následného zpracování palmy olejné, realizovali studenti  v zájmových věkově průřezových skupinách. Projekt „Návrat bobra evropského do přírody Plzeňska" byl prezentován, podobně jako výstava, v Zoo Plzeň. Do školy jsou pravidelně zvány zajímavé osobnosti, s nimiž mají studenti možnost diskutovat – J. Šiklová, Š. Hilgertová, J. Grygar, M. Corbi aj. Ve škole funguje školní filmový klub, studenti spolupracují na projektu Jeden svět na školách a spolupracují i na projektu Paměť národa.

Škola dlouhodobě považuje zapojení globálních témat do výuky za potřebné a důležité pro vzdělávání svých studentů, kteří jsou v rozličných projektech svými vyučujícími vedeni k aktivnímu sledování a hodnocení změn v současném světě. Zapojením do projektu Světová škola je v podstatě přirozenou možností, jak zúročit aktivity, kterým se škola dlouhodobě věnuje, jak školu obohatit o nová témata a metodické přístupy, které by škola dále chtěla podporovat a rozvíjet.

 

2016/2017

Křižíkova světová (š)kola

Cílem akce bylo přispět k vytvoření inkluzivních, bezpečných a trvale udržitelných měst a obcí. Tým připravil celoškolní kampaň, která měla všechny studenty školy seznámit s alternativními způsoby dopravy, které vytváří z města příjemnější prostor pro život. Do školy během „cyklodne“ přijelo 162 studentů, kteří využili pro svoji cestu alternativní způsob dopravy, studenti využili kol, koloběžek, longboardů. Dopoledne vedli žáci ze školního týmu kreativní program pro své spolužáky –  seznamovali s povinnou výbavou kola a s jeho údržbou, se základy první pomoci, procvičili si základní znalosti pravidel silničního provozu, připravili závody jízdy zručnosti. Promítaly se filmy Kola vers. automobily a  Lidský rozměr, které se zabývají problematikou mobility ve městech. Po projekci žáci debatovali o dopravní udržitelnosti v Plzni a vytvářeli ideové mapy, které odpovídaly například na otázky, podle čeho se pozná zdravé město, je Plzeň zdravé, nebo nemocné město apod.