Gymnázium Chotěboř

Koordinátor
Marcela Chalupová
Vedení školy
Vladislav Smejkal
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2015 do roku 2027.

Vedení školy vytváří studentům podmínky pro široké spektrum volnočasových aktivit. Šetrné hospodaření školy s přírodními zdroji a mnohé akce v přírodě nám v roce 2013 vynesly titul Ekoškola. Společenskovědní tématice se věnuje Euroklub, který je na škole činný již patnáct let, a v roce 2010 zde byla zřízena oficiální pobočka Amnesty International, první při škole. Vše vzniklo na základě studentské iniciativy.

Globální témata jsou zapracována do ŠVP jak formou pravidelné výuky v jednotlivých předmětech, tak i projektovým vzděláváním. Konkrétně se jedná např. o Dny lidských práv, Dny židovské kultury, Dny asijské kultury a Týden Evropy. Naši studenti se též každoročně účastní řady projektů a soutěží na národní a mezinárodní úrovni (Pražský studentský summit, EuropaSecura, Olympiáda lidských práv, výměnné pobyty).

Ve Světové škole prezentujeme společenskovědní aktivity našich studentů, získáváme nové kontakty a podněty od dalších škol zapojených do projektu. Titul nám umožnil oslovit nové zájemce z řad studentů a chotěbořské veřejnosti. Ocenění získané od společnosti Člověk v tísni považujeme za velice prestižní a stálo nám za to o něj usilovat.

Školní rok 2022/2023

Školní rok 2016/2017

Fairtradové Vánoce

Cílem místní akce bylo informovat spolužáky a jejich rodinné příslušníky prostřednictvím přednášek o zodpovědné spotřebě potravin, zásadách zdravé výživy a promítnout filmy s tematikou fairtrade.  Dále chtěli žáci podpořit fairtrade prodejem výrobků a kampaň Šíříme Příběh banánů sportovní aktivitou „Cesta za banány“.  Spolužáci společně se svými kamarády nebo rodiči mohli navštívit Amnesty Café, kde ochutnali kávu, čaj nebo čokoládu, všechno fairtrade. Podařilo se dokončit kampaň Maraton psaní dopisů pro Amnesty International, celkově nasbírali 440 dopisů. Prodejem výrobků žáků a výrobků z chráněné dílny získala škola peníze, které využila na podporu projektů neziskových organizací.

Školní rok 2015/2016

Sportuj a pomáhej

Navázali jsme na akci z loňského školního roku. Cílem místní akce bylo podpořit fyzické aktivity spolužáků, získat prostředky pro projekt Most, o.p.s., propagace a prodej výrobků fair trade, informovat spolužáky a chotěbořskou veřejnost a získat další aktivní spolupracovníky.

Školní rok 2014/2015

Sportuj a pomáhej

Cílem naší místní akce bylo podpořit fyzické aktivity rodičů a chotěbořské veřejnosti, získat prostředky pro projekt Most, o. p. s. (zachovat tradici, že akce je spojena s podporou Tibetu, dlouholetá výborná spolupráce s o. p. s. Most, která účelně a efektivně vynakládá vybrané prostředky), informovat o existenci a působení některých občanských sdružení, spolků a hnutí na Chotěbořsku a možnostech, jak je podporovat a spolupracovat s nimi. Dalšími cíli bylo rozšířit spolupráci chotěbořské pobočky Amnesty International s neziskovými organizacemi na Chotěbořsku (vzájemná pomoc při organizování akcí, získávání nových členů) a získat další aktivní spolupracovníky z řad chotěbořské veřejnosti.