Gymnázium ALTIS Praha

Koordinátor
Jan Koliáš
Vedení školy
Vladimíra Fišerová
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2013 do roku 2020.

Gymnázium ALTIS pracuje na poli vzdělávání a výchovy už 21 let; jeho působení je spojeno s regionem Prahy 4 a 10 – dlouhá léta byly sídlem školy Kunratice a Libuš, poslední čtyři roky získalo domovskou adresu v Petrovicích. Jako osmileté gymnázium je ALTIS orientován na všeobecný vzdělávací program, nižší stupeň přednostně sleduje rozvoj kompetencí, vyšší stupeň je zaměřen na rozvoj čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti, ve výstupech se strategie osvědčuje průměrně 95% úspěšností při vstupu na vysoké školy všeho typu.

GRV na školní úrovni zahrnuje látku průřezových témat VDO, MKV, VMEGS a ENVV.  Jde nám o to, aby každé průřezové téma bylo měřitelně a komplexně představeno KAŽDÉMU žákovi G ALTIS a byly tak reálně dosaženy cíle výchovy; systém funguje takto:

  1. integrace do předmětů

    Při speciálních poradách pedagogický sbor týmově vytvořil plán rozdělení PT do jednotlivých předmětů a ročníků; tento „plán“ spravuje nadále koordinátorka PT, která kontroluje realizaci učiva, projektů a všech aktivit.

   Každé průřezové téma má navíc svého zvláštního koordinátora, který průběžně školí pedagogický sbor /tak jak se sám dále vzdělává ve svěřené oblasti – např. po absolvování projektu, školení; kupř. koordinátor pro PT MKV a VMEGS referoval o prázdninovém kurzu GRV pořádaném ČvT na Kokoříně/. Koordinátor dále pomáhá připravovat hodiny obsahující PT a také hospituje.

  Kromě tematických plánů předmětů je učivo PT integrováno do programů třídních profesorů.

  1. projekty

   Každý rok na G ALTIS probíhá ve znamení jednoho průřezového tématu; koordinátor má za úkol připravit celoroční program PT, vč. aktivit. Jde tedy o celoroční, celoškolní a dlouhodobý projekt; letošní téma je MKV, proto se obsah překrývá s přehledem aktivit a cílů v kapitole 3. Projekt zpravidla končí vícedenní zahraniční exkurzí, pro kterou žáci obdrží manuál /je to průvodce po průřezovém tématu, jak je během cesty realizováno v podobě úkolů, terénní práce apod.

Kromě integrace a projektování GRV, které má v této podobě již šestiletou historii, byl v předchozím školním programu zařazen i samostatný předmět – seminář Multikulturní výchovy; jednalo se o dvouhodinový výběrový seminář pro studenty kvinty. Předmět kromě látky MKV zahrnoval také kapitoly: rozvojové cíle tisíciletí, trvale udržitelný rozvoj, globalizace apod.

Dlouhodobě zařazujeme GRV do nabídky ročníkových prací; mezi úspěšné počiny patřila např. reportážně pojatá práce o projektu Divadla ARCHA a azylového střediska Bělá pod Bezdězem.  Studenti si často vybírají témata spojená se sociálním vyloučením menšin v ČR. Na konci školního roku probíhá Veletrh ročníkových prací – dvoudenní program prezentací, besed, aktivit, které si připravují v rámci výstupů sami studenti.

  ALTIS má samostatně vedený projekt charitativních aktivit; žáci již realizovali např. akci Adopce na dálku /včetně filmového klubu, ročníkové práce, popularizace projektu mezi rodiči i širší veřejností – regionální periodika/; Adopce školy na dálku /spolupráce s Charitou Plzeň/; Skutečný dárek apod.

2014/2015:

Hon za svobodou

multikešková zážitková hra, do které byli formou účasti zapojeni studenti všech lichých ročníků, kterým byla přidělena role uprchlíka před občanskou válkou zuřící v jejich zemi.  Studenti ve věkově smíšených skupinkách absolvovali cestu terénem, na místa určená GPS propozicemi. Zde je čekalo řešení různých úkolů a zároveň získávali různé informace o problému uprchlictví obdržené od partnerských organizací – Multikulturního centra, Evropského domu, organizace Člověk v tísni. Jako odměnu získali fairtradové výrobky.

Téma akce a nápad na její formu vzešly přímo od studentů během debatování nad současnými globálními problémy na seminářích. Informace o projektu se objevily v místním tisku. Studenti sami uvedli, že z následných debat mezi studenty školy mají pocit, že došlo k naplnění cíle, který si vytkli před organizací hry, a to rozproudění debaty o uprchlictví.

2016/2017:

Projektové dny GRV  

Hlavními cíli projektových dnů byla reflexe aktuálních událostí v evropském prostoru (migrace, integrace migrantů, příčiny migrace vč. klimatických a ekonomických, integrace a inkluze migrujících, problematika terorismu). Sekundárním cílem byla analýza stereotypů o uvedených tématech v kontextu recepce odborných a publicistických pramenů.

Dalším podstatným cílem (ve vazbě na cíle Světové školy) byla analýza charitativních a podpůrných projektů, do nichž se může běžný občan zapojit.

Projekt Světová škola máme zařazený v celoročním plánu výuky v etapách, kdy ve škole probíhají maturity a školní maturitní generálky; už poněkolikáté se nám osvědčilo využívat tohoto projektu ke smysluplným činnostem, tudenti si na tuto tradici již zvykají (bez projektu byly v těchto programově „volných“ dnech zpravidla aktivity ne úplně koncepční, spíše relaxační – návštěvy kina apod.).

Projekt nám dlouhodobě pomáhá zařazovat do výuky aktuální témata, která zatím nemají v učebnicích prostor a nebyla dostatečně pedagogicky zpracována na centrální úrovni. Reakce na projekt jsme v minulém školním roce registrovali formou workshopů v hodinách OSZ a humanitní výchovy. Zájem GRV jsme monitorovali také úspěšnou nabídkou ročníkových prací.

2017/2018:

Projektové dny GRV  + Adopce na dálku

Stejně jako v minulém školním roce i letos byla projektována a průřezová témata Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Environmentální výchova. Probíhá to vždy během maturit nanečisto tj. od 3. do 6. dubna 2018. Letos jsme se zaměřili na téma islamofobie (VMEGS) a Lidské aktivity a problémy životního prostředí a Vztah člověka k prostředí (EV). Další akcí byla ve spolupráci s Multikulturním centrem Praha a jednalo se o sérii seminářů o stereotypech a stereotypizaci mediálních sdělení  objevující se v sociálním rámci Prahy jako metropole.

Poslední aktivitou roku byla tradiční charitativní kampaň Adopce na dálku a Skutečný dárek – tu realizujeme formou bazaru a sbírky během dubnových třídních schůzek, zapojujeme do ní rodiče a přátele školy. Letos se kromě příspěvku na adopci podařilo vybrat částku na zakoupení školních pomůcek a včelího úlu v rámci projektu Skutečný dárek (tato aktivita nejvíce rozvíjí hlavní cíl Světové školy – vypěstovat u studentů rekrutovaných z podnikatelských a intelektuálních kruhů určitou charitativní gramotnost a poskytnout jim rozhled po produktech tohoto typu).

2018/19

Projektové dny GRV na G ALTIS

    Cílem akce v letošním roce bylo představit různé metody výuky globálních témat (reakce na listopadové fórum Svět se mění – a co my?, kde byla tematika realizace GRV diskutována a různými workshopy také prakticky demonstrována jako inspirace). Navázali jsme proto spolupráci s novými institucemi (Multikulturní centrum Praha, Glopolis) a oslovili i dlouhodobě zapojené organizace (Arcidiecézní charita, Člověk v tísni) a společně připravili projektové dny, během kterých se vybraná témata (migrace, spotřeba v globálním pohledu, charitativní spolupráce…) realizovala. Mezi formami práce převažovala beseda, řízený rozhovor, výklad s prezentací, ale i skupinová práce, dramatizace, vzájemné učení.

   Pro ilustraci připojuji program na projektový den 28.3. 2019:

SKUPINA 1

9,00     Člověk v tísni – humanitární a rozvojová spolupráce /1h + 15 min přestávka/

10,15   Adopce na dálku – naše adopce v Indii /1h + 15 minut přestávka/

11,30  GLOPOLIS – projekt Menu pro změnu /1 hodina, konec 12,30/

SKUPINA 2

9,00    Adopce na dálku – naše adopce v Indii /1h + 15 minut přestávka/

10,15  GLOPOLIS – projekt Menu pro změnu /1 hodina + 15 minut přestávka/

11,30  Člověk v tísni – humanitární a rozvojová spolupráce /1 hodina, konec 12,30/.

  Cíl se podařilo naplnit, výukové postupy byly inspirativní a  prezentace, materiály zůstaly škole k dispozici pro další použití. S Multikulturním centrem jsme navázali další spolupráci a v následujícím školním roce s ním budeme realizovat projekt týkající se emigrace, resp. emigrantů, kteří museli v nedávné minulosti z různých důvodů odejít z Prahy.