1st International School Of Ostrava

Koordinátor
Ing. Robert Michalík
Vedení školy
Mgr. Ivo Helebrant
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2009 do roku 2028.

Naše gymnázium spojuje to nejlepší z českého vzdělávacího systému s mezinárodním smýšlením a multikulturním přístupem. To znamená, že žáci jsou vedeni k získání znalostí, jejich aplikaci do souvislostí a použití v reálném životě. Rozvíjíme jejich měkké dovednosti a připravujeme na život ve 21. století. A práce s GRV a aktivita žáků, učitelů i rodičů je v tomto ohledu důležitým prvkem filozofie a koncepce školy.

 V hodinách různých předmětů a propojeně pracujeme s tématy rozvíjejícími základní myšlenky GRV a podporujícími aktivní práci žáků – lidská práva, životní prostředí, multikulturní výchova, globální svět a lokální možnosti, komunitně prospěšné projekty na podporu aktivního občanství. Spolupracujeme s neziskovými organizacemi Člověk v tísni, Na Zemi, Arpok, Amnesty International, s lokálními institucemi, jsme zapojeni do mezinárodních i národních aktivit a projektů podporující tuto tématiku (Erasmus+, Aces, Emise). Vedeme žáky k aktivnímu zapojení také nabídkou školních klubů jako jsou Active Citizens nebo ISOMUN (Model United Nations Club). Žákům nabízíme zapojení do programu Mezinárodí cena vévody z Edinburghu, jehož jedna část je věnována dobrovolnictví a žáci se i takto mohou vyjádit a pracovat na sobě v oblastech podpory druhých. Již několik let také pracujeme s metodikou a projektem La Ngonpo, který je kpmplexním souborem a možností zapojení školy do GRV.

Na základě tohoto výčtu vidíme získání titulu Světová škola jako logickým vyústěním intenzivní práce školy v oblasti GRV, které se samozřejmě ve stejně kvalitní míře hodláme věnovat i dále.

2014/2015:

téma:

Projekt globálního rozvojového vzdělávání La Ngonpo – absolvování a práce s projektem La Ngonpo v jeho plné míře. Všechny moduly, online propojení s partnerskými školami v ČR, Nepálu i Indii.  V projektu pracovala celá jedna třída v počtu 12 žáků.

Jedinečnost tohoto programu tkví v originální metodice, která zahrnuje podrobné plány 24 vyučovacích hodin pokrývajících 6 témat (např. krása, voda, migrace) použitelných v různých předmětech (např. v angličtině, občanské výchově, zeměpise, výtvarné výchově i v matematice), a v možnosti internetového partnerství se školami v zahraničí. 

 

2015/2016:

téma: problematika ovzduší v Ostravě

Na základě dlouhodobých problémů se stavem ovzduší v Ostravě se žáci rozhodli připravit preventivní a osvětový program zaměřující se především na špatnou situaci lokálních topenišť. Připravili si interaktivní program pro žáky základních škol, ve které zábavnou a zároveň poučnou formou poukazují na příčiny špatného stavu ovzduší ve vybraných lokalitách města a na možnosti osvěty na veřejnosti.

Shodou okolností tento koncept přesně zapadal do již probíhajícího krajského environmentální projektu EMISE, který vznikl na Slezském gymnáziu v Opavě a tak se naše skupinka svým záměrem a projektovým obsahem zfúzovala do větší skupiny účastníků emisního projektu.

 

2016/2017:

téma: projekt EMISE

V tomto školním roce jsme již naplno plnili cíle projektu EMISE – osvěta žáků základních škol a pochůzky emisarů ve vybraných lokalitách Ostravy a přímá komunikace s vlastníky problémových obydlí.

Žáci byli díky zapojení do Emise proškoleni, jak mají v těchto situacích vystupovat, jaká mají práva, jak upozornit na danou problematiku. Zároveň zorganozovali workshop pro žáky partnerské základní školy v Klimkovicích, kteří jsou v projektu také zapojeni. Dále se zúčastnili několika tematických exkurzí zaměřených na danou problematiku, pracují ve škole s meteostanicí a sdílejí výsledky měření se všemi partnerskými školami v projektu.

http://emise.slezgymopava.cz/web/