Jiří Vymětal a Lucie Horáková: Uspořádali jsme ve škole knižní jarmark na podporu Ukrajiny i životního prostředí (Příběh k Ceně inspirace 2022 – ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11)

Olomoucká ZŠ a MŠ Svatoplukova se inspirovala u jiných škol a připravila projektový den nazvaný Den s knihou. Z výtěžku podpořili žáci sbírku na pomoc lidem z Ukrajiny, věnovali se i tématu odpovědné výroby a spotřeby.

ZŠ a MŠ Svatoplukova, Olomouc vstoupila do projektu Světová škola ve školním roce 2018/2019. Získala titul Světové školy, který následně obhájila, a může se tak jím pyšnit až do roku 2026.

Jedná se o komunitní školu a školku s jasnou vizí otevřenosti světu. Staví na plynulém přechodu z předškolního vzdělávání do školního, využívá záživné vyučovací prvky projektové výuky, klade důraz na dostatek pohybu a času na vzduchu.

Škola se také zapojila do Projektu EKO škola, vysazuje ovocné stromy v městské části, třídí odpad, pořádá akce s charitativním přesahem, podílí se na kulturních akcích při vítání občánků, oslavách jubilantů. Spolupracuje s Olomouckou Charitou, ve spolupráci s komisí městské části Řepčína se pravidelně podílí na úklidu řeky Moravy.

Z pohledu ředitele školy, pana Jiřího Vymětala:

„Domníváme se, že naše žáky provázíme školním životem s co největší možnou úctou a respektem k jejich potřebám. Jsme nastavení k tomu tvořit a posílat dobro do všech koutů republiky, snad i dál. Rádi bychom byli inspirací nejen našemu okolí, ale nejlépe celému Světu“. Globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy, žáci se, pod vedením učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě i získávají informace o globální problematice.“

„Moc se mi líbila návštěva spisovatelů a překladatelů a velice si vážím toho, že jsme do jarmarku mohli dát i knihy, které nám zanechala paní Hana Maciuchová, někdejší patronka naší školy a její pomáhání tak získalo další rozměr.“ 

Koordinátorka projektu, paní Lucie Horáková ke zvolenému tématu Odpovědná výroba a spotřeba: 

„Naším hlavním globálním tématem, kterému jsme se v letošním školním roce věnovali, byla odpovědná výroba a spotřeba s tím, že naše akce, s ohledem na současné dění na Ukrajině, získala další přesah v oblasti humanitární pomoci. Do projektu se zapojilo šest učitelů a sedmnáct žáků, s mimoškolním přesahem blížícím se 200 lidem.“ 

Jak konkrétně jste toto téma pojali?

„V rámci projektové dne nazvaného Den s knihou jsme se rozhodli realizovat po vzoru některých škol Knižní jarmark. Nejprve jsme provedli veřejnou (dobrovolnou) sbírku knih, do které se zapojilo mnoho žáků, rodičů, ale i vyučujících. Celkem se nám podařilo získat více než 500 knižních titulů nejrůznějších žánrů a témat. Chtěli jsme upozornit na plýtvání papírem a nabídnout alternativu, jak si pořídit knihu. Zároveň jsme se rozhodli utržené peníze věnovat na dobrou věc.“

Jaký byl cíl této akce?

„Vytkli jsme si za cíl uspořádat veřejnou sbírku, kdy za jednu knihu mohl kdokoli přispět finančním darem v minimální výši 30 korun. Kromě toho probíhala osvěta o odpovědné výrobě a spotřebě, kdy se hlavními partnery našeho projektu stala Knihovna města Olomouce a malé knihkupectví (lokální) Zlatá velryba podporující kvalitní četbu pro děti a mládež. V rámci školy byli pozváni nejrůznější hosté a v rámci dopolední bloku probíhal cyklus jednotlivých přednášek na různá témata související s naší komunitní akcí, projektovým dnem.“

A jaký jste měli pocit po skončení knižního jarmarku?

„Pocit byl pro všechny úžasný. Akce se zdařila. Podařilo se nám vybrat celkem 16 tisíc korun, které jsme skrze organizaci Člověk v tísni poslali na humanitární účely. Podle našich propočtů se do akce zapojilo na 156 dárců, kteří přispěli celkovou sumou 15 800 korun. Zbylou částku jsme dorovnali. Tento finanční obnos se nám podařilo vybrat za neuvěřitelných 7 hodin.“ 

„Navíc se nám do projektového dne podařilo pozvat 10 velice zajímavých hostů, kteří svými příspěvky celkově obohatili již tak pestrý program. Byli to překladatelé spisovatelé a další tvůrci, kteří se podílejí na vzniku knih. A k tomu všemu jsme ve stejný den slavnostně otevřeli knižní budku před samotným vstupem do budovy školy.“ 

Den s knihou pohledem žáků školy:

Žáci školy natočili na závěr projektu velmi zajímavé video, kde shrnuli celé dění kolem Dne s knihou, jak z pohledu dětí, tak i vyučujících. Zde je několik krátkých postřehů:

Edmunt W. (6. třída): „Realizace projektu je super, baví mě, dozvím se něco nového, naučím se novým dovednostem a přispěji na dobrou věc (např. ochranu životního prostředí).“

Natálie Z. (6. třída): „Projekty realizovanými na naší škole se učíme vnímat svět z perspektivy druhých, těch, kteří jsou na tom lépe / hůře než my, je to velmi poučné a zároveň i zajímavé.“

Honza I. (8. ročník): „Realizace projektu mi přináší hlubší porozumění problematice udržitelného rozvoje a globálním tématům, o kterých se neustále všude možně dozvídáme, ale jen povrchně.“

Materiál byl vytvořen v rámci projektu “Towards an open, fair and sustainable Europe in the world Third Trio EU Presidency Project” financovaného Evropskou unií. Projekt je realizován organizacemi CONCORD Sweden; Coordination SUD; České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS); a CONCORD Europe. Obsah tohoto materiálu nevyjadřuje názory dárců a nezakládá žádnou odpovědnost na jejich straně.