Proč se věnujeme GRV?

20/12/2018

Na úvodním setkání zapojených škol do projektu jsme s pedagogy mimo jiné zkoumali, jaké jsou jejich motivace zapojovat do výuky témata globálního rozvojového vzdělávání.

Ze zpětných vazeb, kde bylo třeba uvést 3 důvody, proč se GRV věnují, vznikla zajímavá mozaika nejrůznějších motivací, ze které lze vyčíst, jak se jednotliví učitelé ke GRV staví…

  • GRV je učení pro život, má obrovský přesah a váhu, celospolečenskou i individuální, umožňuje rozvoj kritického myšlení a dovednosti spolupracovat a uvažovat v souvislostech, vede k zodpovědnému chování.
  • Přináší nové poznatky a dokáže měnit postoje.
  • Vychází z mé potřeby sdílení (se studenty, kolegy, rodinnými příslušníky) a potřeby se vzdělávat a vychovávat, považuji GRV za klíčovou oblast pro formování osobnosti mladého člověka.
  • Přináší radost
  • GRV rozvíjí empatii a prosociální myšlení u žáků, učí vidět souvislosti, které vedou jednotlivce k přijetí odpovědnosti
  • Podporuje filantropii u žáků i rodičů
  • GRV zařazujeme kvůli žákům jiných etnik a žákům s lehkou mentální poruchou, také nám pomáhá lépe uchopit cíle díky projektům
  • Žáci mohou pochopit fungování světa a nabýt poznání, že i oni ho mohou ovlivňovat a záleží na jejich rozhodnutí. Zároveň se prostřednictvím žáků tato témata často dostanou do jejich rodin a dalších rodin…
  • V dnešní době se jedná o naprosto nezbytnou součást vzdělávání.  Jen tak mohou žáci v budoucnu něco udělat pro zlepšení nejen svého života, ale i života ostatních.

Ale hlavně nás GRV baví a dává nám smysl! 

A jaké jsou nejčastější aktivity a metody, které pedagogové používají?

Pedagogy zajímají zejména témata jako lidská práva, environmentální výchova, udržitelný způsob života, chudoba, nerovnoprávnost nebo mír. Podle průzkumu je vyučují v polovině případů často, v druhé polovině případů občas. Pedagogové cítí, že žáci jsou do témat zapojeni vždy (4,5%), často (55%) anebo občas (40%). Na základě vybraných témat nejvíce učitelé zapojují projekty nebo projektovou výuku, diskuze, filmové projekce, besedy, exkurze, samostatnou práci a charitativní akce.

Konkrétní příklady využití témat nabízí nápady jako odpadová olympiáda ve třízení odpadu, vysazování stromů, zapojení zahraničních studentů, vydáváni školních časopisů, exkurze na biofarmu nebo založení školního (třídního) parlamentu. Dále zazněla inspirace v podobě návštěv domů pro seniory, využití dramatických prostředků pro vyjádření určitých problémů (scénky a improvizace), zadávání slohových prací a celé projektové dny věnující se například Dni Země nebo Dni lidských práv.