Mapujeme GRV v naší škole

20/11/2020

V listopadu školy mapují, jakým způsobem globální rozvojovou problematiku zařazují do výuky. O tom, jaká témata, v jakých předmětech či seminářích a s jakou přibližnou časovou dotací jsou vyučována, je informována organizace, u které se škola přihlásí.  

Vysvětlení, co je to GRV najdete v dokumentu GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ: PROČ A JAK V ČESKU LÉPE VZDĚLÁVAT O SVĚTĚ https://www.svetovaskola.cz/download/docs/1181_fors-grv-aidwatch-final-1.pdf 

Okruhy témat dle Národní strategie GRV 

http://www.svetovaskola.cz/download/docs/1150_hlavni-temata-grv.pdf

 • Propojenost světa a vzájemná závislost
 • Rozmanitost světa
 • Životní prostředí
 • Chudoba a nerovnost
 • Lidská práva
 • Mír a řešení konfliktů

Uvedené vzdělávací oblasti přispívají k plnění cílů GRV a různou měrou usilují o:

 • výchovu k hodnotám – respekt k sobě samému a k druhým, smysl pro společenskou zodpovědnost, smysl pro sounáležitost a aktivní přístup k učení sebe sama a druhých;
 • rozvoj myšlenek a znalostí týkajících se technologických změn, nerovností v životních podmínkách obyvatel světa, demokracie, vlády a občanství atd.;
 • rozvoj klíčových schopností a znalostí – komunikační, sociální, občanské, pracovní, kompetence k řešení problémů a kompetence učit se;
 • zajištění tvůrčích příležitostí a aktivity v průběhu vzdělávacího procesu – individuální a společné práce, sdílení odpovědnosti za výsledky učení, spoluúčast na vzdělávacím procesu.

Jedním z indikátorů splnění 1. kritéria: Témata globálního rozvojového vzdělávání jsou součástí života školy je Zpráva o začlenění GRV cílů a témat do ŠVP včetně seznamu aktivit na daný školní rok, kde budou témata zahrnuta. Zpráva nemá závaznou podobu, ale její forma je popsána http://www.svetovaskola.cz/formulare v dokumentu Zpráva o škole.

Příkladem toho, jak může být Zpráva zpracována je např. Zpráva Gymnázia Mnichovo Hradiště a najdete ji zde http://www.svetovaskola.cz/download/docs/88_priklad-zpravy-o-grv-v-svp-gymnazium-mnichovo-hradiste.pdf

Cílem této Zprávy je zamyslet se nad činností vaší školy s ohledem na témata a cíle GRV, která ve škole reálně probíhají, a definovat kroky, které by mohly jejich začlenění podpořit. Smyslem není vybírat obecné definice z ŠVP, ale pracovat s reálným děním a navrhovat praktické kroky. 

 1. Zamyslete se nad činností vaší školy a popište, jaké konkrétní aktivity a celoškolní akce běžně realizované ve vaší škole naplňují cíle a témata GRV bez ohledu na prostředky nebo formu. (viz Doporučené očekávané výstupy – DOVy http://www.svetovaskola.cz/download/docs/337_dov-zv.pdf(1 normostrana)
 2. Ke zprávě přiložte časový plán dle jednotlivých měsíců ve školním roce, kde výše zmíněné akce a aktivity pojmenujete a definujete jejich cíle(zvolte si formu, jaká vám vyhovuje)
 3. Co byste se v rámci projektu/projektové výuky chtěli naučit? V čem byste se chtěli posunout?