Zdraví a nemoci ve světě

Žáci se seznámí s trendy v problematice zdraví a nemocí ve světě. Uvědomí si rozdíly
mezi zeměmi globálního severu a zeměmi globálního jihu. Žáci pracují s daty WHO
a interpretují výsledky, které se dozvěděli v hodině. Poté si mezi sebe rozdělí
jednotlivá témata a zpracují krátké prezentace, ke kterým v následující hodině
doplňují informace a diskutují o nich.