Dětská práva

Žáci se seznámí s Úmluvou o právech dítěte, organizací OSN a
dětskými právy díky prezentaci, výkladu, formou čtení
s porozuměním, diskutují o právech za pomoci návodných otázek
v prezentaci, upevňují si nové znalosti v pracovním listu. Svoje závěry
shrnou metodou Pětilístek, výstupem je výtvarné ztvárnění vybraného
práva a následná prezentace nových informací pro žáky jiné třídy.
Žáci pracují ve skupinkách i samostatně. Projekt vede k respektování
sama sebe i druhých, k empatii, kooperaci, k asertivnímu chování.