Střední škola diplomacie a veřejné správy s. r. o., Most

Adresa

Aloise Jiráska 1887/3, 434 01 Most

Koordinátorka světové školy

Marcela Rudolfová

Vedení školy

Vladimíra Ilievová

Webová stránka

www.ssdvs.cz

Certifikát

Certifikát Světová škola platný od roku 2014 do roku 2021.

O škole

Naše škola je výjimečná způsobem provádění výuky, kdy učitelé a žáci intenzivně spolupracují. Neučíme se jen holá fakta, ale využíváme je prakticky v rámci nejrůznějších projektů. Naučené informace ověřujeme mimo školu prostřednictvím odborných exkurzí, poznávacích zájezdů a výletů.

Zapojujeme se do sportovních i vědomostních soutěží a obsazujeme pěkná místa. Škola podporuje náš talent a aktivity všeho druhu – akce pro seniory a děti ohrožené sociálním vyloučením, jazykové a umělecké kurzy apod.

S globálními tématy se setkáváme v rámci výuky různých předmětů (zeměpis, dějepis, ekonomika, ZSV, environmentální etika a další), seznamujeme se s nimi různými metodami. S tématy pracujeme také prakticky – účast na projektech, zvláště pak Active Citizens a nyní také Světová škola; v rámci pravidelných projektových týdnů. Pravidelně absolvujeme environmentální dny, kdy se setkáváme v rámci exkurzí a výletů s globálními problémy – ve smyslu životního prostředí. Sledujeme situaci a navrhujeme vhodná řešení.

Rádi zkoušíme nové věci a zapojujeme se do různých akcí, chceme využít další šanci, kterou nám Světová škola dává – ukázat lidem, s jakými problémy se potýká dnešní svět a společnost. Máme příležitost si jeden z nich vybrat, podrobně o něm informovat a ukázat lidem v blízkém i širokém okolí, kudy by mohla vést cesta a ukázat tak, že se dá žít i lépe. Můžeme naučit sebe i spolužáky i obyvatele našeho města pracovat s globálními tématy a získávat o nich správné informace.

2013/2014:

Novodobé otroctví 

Cílem místní akce bylo upozornit na to, že vedle každodenních problémů naší obce existují ve světě i další palčivé problémy, k jejichž řešení jsme schopni smysluplně přispět, aniž bychom museli vynakládat velké finanční prostředky. Stačí přece jen zájem a snaha pochopit navrhnutá řešení a jejich následná realizace v rámci osobních možností každého jedince.

2014/2015:

Pride festival – pochod proti HOMOFOBIIcílem letošního projektu bylo komplexně zmapovat téma homofobie - nejen jako seznámení s pojmem samotným, ale také jako s problémem dodržování základních lidských práv a problematikou života homosexuálů v jednotlivých státech světa. Každá třída dostala konkrétní úkoly související s tvorbou materiálů pro závěrečnou akci pro veřejnost, transparenty, informační letáčky, pozvánky na Pride festival apod. Místní akce měla podobu průvodu po vzoru pražského Pride festivalu spojeného s osvětovou činností na území města. V průběhu celé trasy i na náměstí a v jeho okolí účastníci informovali o problematice homofobie obyvatele města a předávali letáčky s nejdůležitějšími údaji k tématu.

2015/2016:

I zvířata mají svá práva - Cílem bylo seznámit s právy zvířat, ohroženými druhy a zneužívání zvířat pro bohatnutí člověka. Kromě toho bylo záměrem studentů zjistit o ochraně práv zvířat, co možná nejvíce informace a dojít k hlavnímu cíli přesvědčit žáky základních škol a širokou veřejnost, aby o problému přemýšleli. Sběr informací studentů školy vyvrcholil v projektovém týdnu školy, kdy studenti za pomoci svých informací, v jednotlivých týmech a za pomoci pedagogů převážně odborných předmětů, vytvořili vlastní Listinu základních práv a svobod zvířat (listiny byly vytvářeny po vzoru LZPS pro jednotlivé světadíly nebo oceány), mapu výskytu ohrožených druhů zvířat apod. V neposlední řadě vytvořili také cyklus přednášek a doprovodných aktivit pro spřátelené základní školy, které jejich žáky nejen informovaly, ale měly za cíl také přivést žáky k přemýšlení o problému. Že se žáci nad problémem opravdu zamýšleli, se prokázalo ve výtvarné soutěži s tématem „I zvířata mají svá práva“, ve které vznikla řada zajímavých tematických dílek, které by mohly sloužit také jako varovné letáky pro širokou veřejnost. Ta se s pracemi mohla seznámit v průběhu happeningu, na němž byla rovněž vyhlášena tři nejlepší dílka. Happeningu se nezúčastnili jen žáci spolupracujících základních škol, ale také široká veřejnost.

2016/2017

Vzdělání je důležité – podpora dětí v africké Zimbabwe

V letošním školním roce jsme si vybrali téma, které reflektuje problematiku vzdělávání. Z globálního hlediska problému se zaměříme na Afriku – konkrétně Zimbabwe a oblast Tengenenge – písemný styk s tamními studenty a dětmi, podpora vzdělávání v této vesnici. Regionální přesah vidíme ve vzdělávání dětí v sociálně vyloučených lokalitách – spolupráce se ZŠ Chánov.

Projekt Světové školy volně prolínáme s dalšími projekty zaměřenými na sociální problematiku a prevenci kriminality. Mimoškolní aktivity tohoto druhu podporujeme v rámci spolupráce s mosteckými základními školami, Dětským domovem Most, zařízeními typu domovů a penzionů pro seniory a kluby seniorů. Své znalosti studenti využívají také v rámci spolupráce s Oblastním muzeem v Mostě.

 

 

2017/18

„Vodní zdroje a jejich ekosystémy“ – ochrana a obnova vodních zdrojů a jejich ekosystémů   

Letos pokračujeme v naší podpoře Nicol Phiri z Tengenenge. Proto jsme uskutečnili dvě tematicky odlišné akce – vánoční bazárek a „Měsíc vody na základních školách“. Prostředky, které se podařilo získat během vánočního bazárku jsou využívány pro další studium výše jmenované dívky.

Hlavním cílem naší stěžejní letošní akce bylo informovat o stále větším nebezpečí sucha a nutnosti ochrany vody, vodních zdrojů a jejich ekostystémů a to nejen v globálním, ale také regionálním měřítku. Žáci základních škol si tak měli uvědomit, jak je život v Evropě a v ČR ovlivňován celkovou situací v mořích a oceánech. Dále měli dostat informace o problematice znečišťování vodních zdrojů v souvislosti se zemědělstvím a průmyslem, k tomu byly použity jak poznatky z vyspělých, tak rozvojových států světa. Následně měli získat informace o vodním hospodářství a využívání vodních zdrojů v Evropě a ČR. Nedílnou součástí problematiky vodních zdrojů jsou i jejich ekosystémy, proto měli být žáci seznámeni i s touto problematikou.

K tomu, aby si žáci základních škol uvědomili, že je nutné se danou problematikou zabývat, byly voleny metody prezentace tématu spojené se vzájemnou interakcí za použití vlastních zkušeností a znalostí. Součástí těchto setkání bylo například i sestavení a vyhodnocení ankety spotřeby vody u jednotlivců a jejich rodin a její následné vyhodnocení a srovnání se zveřejněnými výzkumy, které byly realizovány v ostatních vyspělých i rozvojových státech světa.

Podle závěrečného evaluačního dotazníku, lze konstatovat, že především žáci osmých a devátých tříd, začali o problematice uvažovat a většina z nich by chtěla začít snižovat svou spotřebu vody a chránit vodní zdroje ve svém okolí.

 

2018/19

„I senioři si zaslouží pocit bezpečí“ – mezigenerační spolupráce a odstranění stereotypů

Mezigenerační olympiáda – v listopadu 2018 proběhla mezigenerační olympiáda, kdy se ve speciálních disciplínách utkaly týmy seniorů jednotlivých zařízení ve správě Městské správy sociálních služeb v Mostě doplněné o studenty SŠDVS a vzájemnou spoluprací se snažily dosáhnout, co nejlepších výsledků. Disciplíny připravili a hodnotili samotní studenti a byly zaměřeny na ergoterapii, první pomoc, postřeh či vědomosti.

Vánoční bazárek – 20. prosince 2018 – v návaznosti na předešlé školní, kdy jsme se v projektu věnovali problematice vzdělávání v africké Zimbabwe a převzali patronát nad jednou z tamějších dívek. Pokračoval projekt Světové škole i tímto směrem. Prostředky z tohoto bazárku byly určeny pro úhradu školného této dívky.

Výstava společných prací seniorů a studentů školy – v rámci plnění a dosahování vytčeného cíle se studenti věnovali také dalším aktivitám, zejména pak práci v jednotlivých zařízeních pro seniory. Při této činnosti se zúčastnili tzv. tvořivých dílniček, kdy se seniory smysluplně vyplňovali jejich volný čas. Kromě tvoření z papíru, přírodnin a dalších materiálů se tato odpoledne nesla také ve smyslu vzájemné komunikace a vyprávění. Ve druhém pololetí školního roku pak byla ve vstupních prostorách školy veřejnosti přístupná výstava výrobků z těchto aktivit.

 

 

 

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Zuzana Daubnerová
zuzana.daubnerova@clovekvtisni.cz
+420 731 551 348
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Lenka Pánková
lenka.pankova@arpok.cz
+420 737 354 499
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz


Petra Svatková
petra.svatkova@adra.cz
+420 734 350 031

KONTAKT PRO MÉDIA
Václav Zeman
vaclav.zeman@clovekvtisni.cz
+420 778 411 275
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

Cookies

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2022 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM