Gymnázium Mnichovo Hradiště

Adresa

Studentská 895, 295 01 Mnichovo Hradiště

Koordinátorka světové školy

Iva Štrojsová (Dobiášová)

Vedení školy

Lenka Sosnovcová

Webová stránka

www.gmh.cz

Certifikát

Certifikát Světová škola platný od roku 2013 do roku 2020.

O škole

GMH je výjimečné v pořádání projektového týdne, který umožňuje žákům vyzkoušet si různé aktivity odlišné od klasické výuky. Žáci točí filmy, tvoří animace či skládají zkoušky mladého záchranáře – objevují svět jinak a často jinde než je při vyučování běžné, a to celý týden napříč ročníky. Jsme otevření také těm, kteří potřebují specifické podmínky pro studium. Naši žáci jsou podporováni v tom, aby sledovali aktuální dění a sami se snažili na problémy nejen upozornit, ale též je i dále posunout. Pravidelně se na naší škole pracuje na komunitních projektech, žáky je též organizován dokumentární filmový klub.

Když se zeptáte, jak pracujeme s globálními tématy, jako první se nám vybaví nejrůznější přednášky, besedy, dokumentární filmy a komponované pořady. Díky těmto akcím se dozvídáme o aktuálních problémech a kauzách. Máme možnost rozšířit si povědomí o světě kolem nás, vytvářet si svůj vlastní názor a debatovat o něm s ostatními. Dále se zapojujeme do projektů spojených s GRV, podporujeme adopci na dálku, sledujeme aktuality z oblasti lidských práv, to vše ve spolupráci s renomovanými organizacemi (Člověk v tísni, Amnesty International, ...)

O problémech mluvíme, zjišťujeme, jak se nás dotýkají, snažíme se hledat řešení, nepřecházíme je pouze s povzdechem. Vždyť již Svatopluk Čech říkal: Jsme malí, slabí. - Dosti těchto řečí. Sláb jenom ten, kdo ztratil v sebe víru, a malý ten, kdo zná jen malý cíl.

A abychom nepracovali jen na projektech, máme témata GRV zakomponována i do běžné výuky.

Světová škola je pro nás další výzvou. Skrze aktivity spojené se Světovou školou se dozvídáme něco nejen o světě kolem nás, ale i sami o sobě – o svých názorech a postojích, o ochotě pomoci druhému, účastnit se akcí, které se mi nabízí, sám s nápady přicházet.

2012/2013

Multikulti okolo nás

Cílem projektu bylo upozornit žáky škol i veřejnost na multikulturalitu v našem městě prostřednictvím několika – lekce pro žáky ZŠ, nový jídelníček pro školní jídelnu se zařazením jídel z jiných kulturních prostředí, filmový festival pro veřejnost a pestrý den s pochodem.

 

2013/2014

Dej zeleni zelenou 

Cílem projektu bylo uspořádat min. 4 veřejné akce, které reagují na aktuální stav zeleně ve městě a na neexistující dlouhodobou strategii rozvoje v rámci dané problematiky. Dále uspořádat veřejnou debatu o stavu zeleně ve městě a o jejím budoucím směřování, čímž vyprovokovat změny týkající se péče a dlouhodobé koncepce v otázce veřejné zeleně. Akce pro veřejnost nenásilnou (často hravou) formou poukazovaly na ne zcela fungující starání se o zeleň ve veřejném prostoru, těchto akcí se zúčastnilo cca 300 osob. Žáci s koordinátorkou projektu připravili veřejné debaty s politiky a skrze tvořivé dílny se sami podíleli na zvýšení kvality prostředí.

 

2014/2015

Jídlo není odpad

Cílem projektu bylo připravení dotazníku na téma plýtvání potravinami a na základě zjištěných informací připravení posterů do veřejné galerie umístěné v našem městě na náměstí TGM. Galerie s postery (tedy zalaminované texty formátu A4) byla umístěna na místo, které je v centru měst a denně kolem něj prochází velké množství lidí. V rámci filmového klubu byla připravena projekci filmu Z popelnice do lednice. Akce se uskutečnila na naší škole, byla otevřená veřejnosti, organizátorky na projekci připravily domácí občerstvení za zbytků – aktivně zapojí téma – jak zužitkovat zbývající potraviny. Po dokumentu následovala diskuse navazující na informace obsažené ve filmu. Pro rodiče s dětmi byla určena komunitní akce v místním Volnočasovém centru. Dospělí si zahráli hru Riskuj. Otázky jsou pochopitelně zaměřeny na témata, jako je potravinová banka, plýtvání jídlem, nakládání s potravinami, vyvážený jídelníček, zdravá strava apod. Pro děti od sedmi let byla připravena hra Člověče, neplýtvej – hraje se podobně jako Člověče, nezlob se – jen jsou na některých políčkách umístěny otázky týkající se potravin, nakládání s nimi, fair tradu apod. Druhou aktivitou pro děti i dospělé je poznávání potravin, ovoce či zeleniny a dalších poživatelných pochutin naslepo. Pro děti i dospělé dívky upekly jako ceny domácí sušenky či dort s fair trade kakaem.

 

2015/2016

Kam dát chleba? aneb Ušijeme si vak na pečivo

Do konce listopadu 2015 se podařilo žákům ze třídy sekunda zrealizovat následující:

Každý žák si ušil vlastní vak na pečivo. (Umírněný aktivismus proti neustálému používání nových a nových sáčků na pečivo, zbytečně tím zatěžujeme životní prostředí).

Třída absolvovala exkurzi do Dvora Seletice. (Žáci seznámili s tím, jak vypadají hospodářské budovy, poznali konkrétní plemena, která se na farmě chovají a dále zužitkovávají. Seznámili se s principem rozumného hospodaření se základními surovinami a jejich koloběhem.)

Žáci pracovali s články a publikacemi. (Skrze práci s články a publikacemi si žáci uvědomili spojitost mezi globálním oteplováním a chováním jednotlivců v rozvinutých zemích a změnami života lidí v rozvojových státech.) 

Žáci vymysleli min. 5 konkrétních aktivit lokálních charakteru působících globálně. (Jednalo se o aktivity, které napomáhají minimalizovat dopady globálního oteplování alespoň v lokálním měřítku a v míře, kterou mohou realizovat i žáci.)

Žáci uspořádali výstavy vytvořených posterů. (Jednalo se o více než deset plakátů velikosti A4, které obsahovaly nápady na konkrétní činnosti. Postery s myšlenkami byly umístěny na chodbu gymnázia.)

 

2016/2017

Za špaldou a pohankou

Cílem projektu bylo seznámení s místní tradiční – regionální kuchyní Pojizeří, což se dělo skrze populárně naučné knihy i časopisy, projektový tým si povídal se svými rodiči, prarodiči a praprarodiči o tradiční kuchyni v jejich regionu. V průběhu října se uskutečnila setkání věnované danému tématu – tedy tradičním plodinám a pokrmům, které jsou typické pro naši oblast a které jsou v podstatě běžně k dostání. V místním Volnočasovém centru se ve spolupráci s městem Mnichovo Hradiště setkali především starší spoluobčané, s nimiž jsme nad domácí jablkovou buchtou hovořili nad jídelníčkem jejich babiček a dědečků. Další setkání proběhlo na místním gymnáziu – o tradičních pokrmech si žákyně povídaly s žáky primy, kteří si v rámci domácí přípravy pohovořili se svými prarodiči a zapsali do pracovního listu jeden recept, který se v rodině používá po několik generací. Výrazným počinem celého projektu byla tvorba kuchařky tradičních pojizerských jídel. Inspiraci jsme sbíraly doma, ale i ve starších kuchařkách našeho regionu. Do kuchařky přispělo nakonec pět studentek a koordinátorka projektu. Kuchařku se podařilo vydat v tištěné podobě a byl o ni projeven velký zájem. Vedoucí školní jídelny nadšeně souhlasil s myšlenkou uspořádat jeden týden v říjnu jídelníček z tradičních jídel. Pro potřeby přípravy jídelníčku mu byly zapůjčeny vybrané kuchařky. Velkým úspěchem též skončil minikurz vaření, který se uskutečnil jednoho říjnového odpoledne (připravili jsme například jahelnou či pohankovou kaši s medem či přírodním cukrem a sirobem či vánoční hrachovou polévku).

 

2017/18

Od oběda ke krajině

Žáci skrze praktickou činnost (příprava denního menu a jeho realizaci) a program ekocentra přemýšleli nad vztahem k půdě a potravinám, ke krajině a jejím změnám, k tomu, jak ji člověk svou hospodářskou činností mění a jak tyto lokální změny souvisí s globálními.

Žáci přemýšleli při tvorbě denního menu, které následně ve skupinách připravili, nad souvislostí nad dovozem potravin, jejich balením a jejich kvalitou. Jídlo mělo splňovat co nejvíce téma lokálnosti a minimálních negativních dopadů na životní prostředí. Následně denní menu uvařili ze surovin donesených z domova či od místních zelinářů. Ochutnávku s výkladem nabídli v rámci školní komunity (jiní žáci, učitelé). Recepty a hlavní myšlenka vaření byly vyvěšené na chodbě školy za účelem edukace ostatních

Na jaře jsme pokračovali a dali si za cíl uvědomit si, jak ovlivňujeme krajinu, jaké stopy v ní zanecháváme, jak souvisí lokální změny se změnami regionálními a globálními a co můžeme dělat pro to, aby lidské stopy v krajině byly ku prospěchu životního prostředí. Realizováno formou práce ve školním prostředí, v místě bydliště, výjezdní část v Krkonoších (využití programu Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory).

 

 

2018/19

Háčkovaná síťovka proti plastům

Cílem akce bylo, aby si žáci uvědomili nutnost řešení problému používání velkého množství plastů. Při kurzech háčkování si osvojili nové praktické dovednosti, které vzhledem k zaměření školy ve výuce zcela chybí.

Připojili jsme se aktivně k boji proto plastům tvorbou síťovek, kterými nahradíme jednorázové používání igelitových tašek. Výtěžek z prodeje jsme využili k nákupu truhlíků na květiny a bylinky na balkón školy.

Nápad vzešel od žáků kvarty, kteří hledali v rámci environmentální výchovy možnost zapojení žáků do aktuálně značně medializovaného tématu boje proti plastům.

Příležitostí zapojení co největšího počtu žáků se jevily dva lyžařské kurzy. Kurz háčkování probíhal v lednu na lyžařském kurzu v Janských Lázních se zájemkyněmi z 1. A a KVINTA. Druhý pak na lyžařském kurzu v Bedřichově na začátku března s třídami SEKUNDA a TERCIE. Zde získala základy háčkování nejenom děvčata, ale také pár zájemců z řad chlapců. Přes počáteční obavy se nakonec podařilo uháčkovat řadu síťovek pro běžný nákup, ale také krásné trendy tašky. Dalším zájemkyním byly nabídnuty i další konzultační hodiny v obědové pauze. O ty však takový zájem již nebyl. Hotové výrobky byly prodány rodičům na třídních schůzkách v dubnu. Výtěžek (cca 2000.- Kč) byl použit na nákup truhlíků a sadby pro výzdobu balkónu školy. O projektu jsme informovali prostřednictvím článků na webových stránkách školy v různých fázích projektu.

 

 

 

 

 

 

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Zuzana Daubnerová
zuzana.daubnerova@clovekvtisni.cz
+420 731 551 348
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Lenka Pánková
lenka.pankova@arpok.cz
+420 737 354 499
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz


Petra Svatková
petra.svatkova@adra.cz
+420 734 350 031

KONTAKT PRO MÉDIA
Václav Zeman
vaclav.zeman@clovekvtisni.cz
+420 778 411 275
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

Cookies

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2022 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM