Křesťanská střední škola, základní škola a mateřská škola Elijáš, Praha 4 - Michle

Adresa

Baarova 360, 140 00 Praha 4 – Michle

Koordinátorka světové školy

Lenka Vurstová, lenka.vurstova@elijas.cz

Vedení školy

Ing. Hana Loderová, tel: +420 734 527 074, reditel@elijas.cz

Webová stránka

www.elijas.cz

Certifikát

Po auditu prodloužena platnost certifikátu do 2027.

O škole

Naše škola je jako strom, jehož kořeny stojí na pevných morálních principech. A i když je koruna tohoto stromu hodně rozvětvená, protože školu navštěvují žáci různých národností či  náboženství, vždy nás spojuje pevný kmen tolerance a respektu.  Z koruny stromu lze dohlédnout daleko do kraje i dívat se vzhůru k nebi, stejně jako v naší škole „Elijáš“. Globální témata jsou přirozenou součástí výuky,  především v ZSV, Biologii, Křesťanské výchově, Ekonomice, Dějepisu či v jazycích. Vyskytují se ale i v předmětech, kde by je nikdo nečekal, například v Matematice či v hodinách Tělesné výchovy.  O tématech diskutujeme, účastníme se nejrůznějších přednášek, píšeme seminární práce a vytváříme prezentace. O titul Světová škola jsme se ucházeli, protože se nechceme zajímat jen o sebe. Není nám lhostejný svět ani prostředí, ve kterém žijeme. Všichni jsme součástí jednoho celku, za který neseme svůj díl odpovědnosti.

2019/20, podzim 2020

Brumlovka proti nerovnostem

Jako první téma v programu jsme si vybrali chudobu a nerovnost, které se váží k 10.globálnímu cíli. Chtěli jsme poukázat na to, že se tato témata dotýkají lidí i v našem bezprostředním okolí a naším cílem bylo zmapovat obecné povědomí o chudobě. Také jsme chtěli porovnat, jak se naše názory liší od názorů druhých a posléze je porovnat se samotnou skutečností. Vše jsme chtěli spojit i s finanční podporou Nadační fondu Elijáš, který pomáhá žákům a studentům školy.

Tématu jsme se věnovali v několika předmětech. V němčině jsme se naučili odborné pojmy. Zjišťovali jsme a srovnávali poměry v ČR, Německu a USA (procento lidí žijících pod hranicí chudoby, hranice chudoby v těchto zemích ap.). V hodinách Komunikační a mediální činnosti jsme řešili tvorbu dotazníku k našemu průzkumu. V rámci Ekonomiky jsme se seznámili s pojmy minimální mzda, životní minimum, kurzarbeit a další. Nejvíce nás zasáhlo téma matek samoživitelek, kdy pro nás bylo nepředstavitelné, že není samozřejmé mít pro děti k dispozici každý den ovoce a zeleninu. V hodině Slohu jsme vytvořili novinovou zprávu k Nadačního fondu Elijáš a připravili plakáty. Nakonec jsme se vypravili „mezi lidi“. V rámci farmářských trhů jsme na náměstí Brumlovka udělali průzkum mezi kolemjdoucími, kde jsme využili náš připravený dotazník. Na trhu jsme měli také informační stánek s vytvořenými plakáty. Povedenou akci jsme nakonec zakončili v místní cukrárně.

Pedagogové  v rámci projektu na studentech v průběhu zkoumání tématu viděli posun  v jejich přemýšlení – od názoru “nás se to netýká”, “proč bychom to řešili na soukromé škole”, k zjištění  “ano, ono se nás to týká.” To pro ně byla největší odměna.

2020/2021

Demokracie očima šesťáků aneb když virtuálně volím (on-line kampaň, V.-VI. 2021)

Kvůli omezení výuky v tomto školním roce jsme většinu aktivit Světové škol přesunuli do online výuky. Tentokrát jsme si zvolili námět z 16.globálního cíle - Mír, spravedlnost a silné instituce, který jsme si do výuky hlavně Křesťanské výchovy zúžili na téma demokracie.

Ve výuce v 6.třídě jsme si s žáky nejprve vysvětlili, co vlastně demokracie je, její podoby nebo i jak to vypadá, když nefunguje. Často jsme k tomu využívali skupinové práce, její následné prezentace nebo dokumentární filmy ze vzdělávacího programu Varianty-Jeden svět na školách (proklik: https://www.jsns.cz/ ).

V prezenční výuce si pak žáci demokratické principy vyzkoušeli v praxi. Od společné přímé volby konkrétní podtémat do výuky  až po tvorbu a provedení celoškolního průzkumu. V něm jsme se ptali jak na prostory školy, tak na služby školy a její fungování. Jen pro příklad ukázka otázek, na které odpovídali žáci celé školy, rodiče i učitelé:

- Potřebujeme školní knihovnu? – Odpovědi: 82,3 % - je zapotřebí, využíval(a) bych ji; 17,7 % - není tak důležitá

- Mohl by být princip tzv. mentorství (vzájemná individuální podpora žáků napříč ročníky) zajímavý jak pro mladší, tak starší žáky? - Odpovědi: 70,1 % - výborný nápad, rád(a) bych se zapojil(a); 29,9 % - tato myšlenka mě příliš neoslovila

- Kdyby se upravili školní chodby tak, aby na nich vznikl prostor pro relaxaci, drobné sportovní aktivity ap., byli byste pro? - Odpovědi: 92,1 % - určitě; 7,9 % - ne, to bych asi nevyužíval(a)

„Při práci na tomto tématu z pohledu učitele oceňuji hlavně to, že si žáci demokratický přístup sami „vyzkoušeli“ – např. vyrovnat se a přijmout výsledky demokratické volby, když pro ně sami nehlasovali. Zjistili, že neexistuje jenom jeden pohled na věc a je třeba přijmout a tolerovat jak odlišný názor, tak i postoj většiny. Věřím, že v životě i při fungování ve velké skupině jakou je třída i škola,  je to pro ně velmi cenná zkušenost. 

 Lenka Vurstová (učitelka a školní koordinátorka programu)

2020/2021

Tématem pro školní rok 2021/22  byla Odpovědná výroba a spotřeba (cíl č. 12) = omezení spotřeby, pečlivý výběr nakupovaných výrobků s ohledem na životní prostředí, nutnost třídění odpadu, ještě větší nutnost omezení produkce odpadu. Na tématu se studenti na začátku školního roku jednoznačně shodli. Vnímali ho jako velký problém. Došli k závěru, že máme značné rezervy u sebe samých, v rodinách, ve škole, i v rámci oblasti Brumlovky.Hlavním cílem bylo zapojit do akce celou školu a rozšířit povědomí o Cílech udržitelného rozvoje, konkrétně pak o odpovědné výrobě a spotřebě. 1. ročník lycea se zamýšlel nad otázkami jako je nadměrná produkce, plýtvání, ohromné množství vyprodukovaného odpadu, recyklace atd.

V průběhu školního roku cíl č. 12 tematicky přesně zapadal do učebních plánů kolegyně Terezy Muladi. Studenti 1. ročníku lycea v hodinách probírali dané téma, diskutovali o něm, v období říjen/listopad 2021 kreslili komiksy a zúčastnili se ADRA Komiksové soutěže, tvořili výukové (projektové) plakáty (bannery). Samotná vernisáž (11. 5. 2022) byla během dne rozdělena do tří bloků – program pro žáky prvního stupně, druhého stupně a lycea spolu s širokou veřejností. Žáci připravili naučná stanoviště, která měla zábavnou formou předat ostatním žákům informace z oblasti ekologie a toho, jak můžeme být šetrnější ke světu.

A jak akci vnímali samotní žáci? 

„Pěkné zážitky a krásný den až na to, že na konci už jsem na to neměl nervy.“ (Egor)

„Zkušenosti s organizací, stres, zkušenosti s prací s malými dětmi, samostudium o ekologii, možnost poučit ostatní o životním prostředí, dobrý pocit z odvedené práce, zábava, naděje, že můžeme něco změnit, zmrzlina za odměnu.“ (Johanka, Honza, Marie, Simona, Tereza a Denis)

 

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Zuzana Daubnerová
zuzana.daubnerova@clovekvtisni.cz
+420 731 551 348
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Lenka Pánková
lenka.pankova@arpok.cz
+420 737 354 499
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz


Petra Svatková
petra.svatkova@adra.cz
+420 734 350 031

KONTAKT PRO MÉDIA
Václav Zeman
vaclav.zeman@clovekvtisni.cz
+420 778 411 275
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

Cookies

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2022 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM