Střední škola – Waldorfské lyceum, Praha

Adresa

Křejpského 1501/12, 149 00 Praha

Koordinátorka světové školy

Milan Horák, tel: ,

Vedení školy

Ivan Smolka, tel: ,

Webová stránka

www.wlyceum.cz

Certifikát

Certifikát Světová škola platný od roku 2014, prodloužen v roce 2016

O škole

Snažíme se být školou, která chce podporovat každého studenta na jeho vlastní cestě, vytvářet prostředí pro tvořivost, iniciativu a spolupráci. Základem poznání má byt vlastní zkušenost a vlastní úsudek, základem přístupu ke světu odpovědnost za sebe i za věci okolo. Snažíme se neplnit vědra, ale zapalovat ohně.

Globální témata jsou jednak obsahovou součástí našeho vzdělávacího programu, jednak jsou východiskem řady doprovodných akcí od besed s účastníky rozvojových projektů přes sociální praktika studentů a zapojení do kampaní a festivalů až po výměnné pobyty v zahraničí. Hodláme se více zapojit do podpory Fair Trade.

V projektu Světová škola vidíme především možnost, abychom svou činnost poměřili pohledem zvenčí, ale případně také doplnili a rozšířili svou práci na globálních tématech, inspirováni průvodci projektu i ostatními účastníky.

2013/2014:

„Férový kafe“ večer se spravedlivou kávou – cílem akce bylo oslovit především obyvatele okolí školy a prostřednictvím přednášky, besedy, promítání, ochutnávky kávy a doprovodného uměleckého programu bylo seznámit s tím, jak jako spotřebitelé můžeme pomáhat producentům kávy a dalších surovin a výrobků v rozvojových zemích.

2014/2015:

?

2015/2016:

Den poezie, Férová Letná, Fair trade kavárnička - původně zamýšleným cílem všech zmíněných akcí bylo pokračovat v podpoře a propagaci fair trade, což je v současnosti naše hlavní téma.

Na festivalu Férová Letná naši žáci nabízeli návštěvníkům cukrářské výrobky, které sami zhotovili za použití surovin ze spravedlivého obchodu nebo z místní zemědělské produkce, a zájemcům vysvětlovali, odkud tyto suroviny pocházejí a jaký je smysl takové snahy. Obdobně probíhala fairtradová kavárnička, kde žáci nabízeli o něco méně vlastních výrobků, ale navíc fairtradovou kávu ze sociální pražírny Fair&Bio. Den poezie měl být původně začleněn do probíhající kampaně Make Chocolate Fair, ovšem během příprav jsme se od partnerské organizace dozvěděli, že nám nebude moci dodat původně plánované ochutnávkové tabulky čokolády na rozdávání, protože změnou požadavků na vyúčtování projektu už nebude možno je zaplatit. Při krizové poradě s žáky po prověření ještě několika možností financování jsme se nakonec rozhodli, že místo užšího zaměření na férovou čokoládu věnujeme Den poezie všem problémům světa, které mají žáci na srdci. Cílem této první akce se tak stalo podněcovat veřejnost k přemýšlení o problémech dnešního světa a k uvědomění, že dnešní mladí lidé se o tyto problémy skutečně zajímají. Takto přeformulovaný cíl Dne poezie i od začátku vytyčený cíl Férové Letné a fairtradové kavárničky se – soudě podle ohlasů obecenstva i z reflexe zúčastněných studentů – podařilo naplnit. Druhotným cílem všech akcí bylo zvyšovat povědomí veřejnosti o naší škole a zajistit pokračování našeho žákovského fairtradového týmu, protože jádro dosavadního týmu tvořili studenti letošního maturitního ročníku. Oba tyto cíle se podařilo naplnit, při všech akcích se prostřednictvím žáků prezentovala veřejnosti též naše škola, k níž se žáci s hrdostí hlásí, a ze žáků letošního prvního ročníku se během roku vytvořilo nové jádro fairtradového týmu.

2016/2017

Den Poezie

Letos hlavní veřejná akce, tradičně nesená 1. ročníkem. Den poezie jsme po loňských zkušenostech chtěli ještě více zaměřit na kontakt s obyvateli okolí školy s výhledem na případné budoucí zapojení do oživování místní komunity, což je jedno z témat, jimiž se chceme v rámci možností zabývat. Souznělo to rovněž s letos zvoleným mottem „žádný člověk není ostrov“. Tento cíl se, stejně jako u minulých akcí, jejichž cílovou skupinou byli obyvatelé okolí školy, podařilo naplnit jen málo. Letos jsme se však rozhodli pro spolupráci s místním komunitním centrem Mezi domy, pročež i těch málo místních, které jsme oslovili, jsou právě ti, kteří už beztak vyhledávají komunitní život, tedy jsou pro naše budoucí plány skupinou perspektivnější než prostě „průměrný obyvatel sídliště“.

2017/18

Den poezie, Sociální podnikání a Ekologické myšlení

Den poezie je akce už tradiční, jejíž podoba se ovšem mění podle zkušeností (a to vždy hlavně čerstvých loňských, tedy občas se vracejí starší realizační problémy) a podle aktuálních nápadů realizačního týmu. Základní ideou je, že studenti oslovují veřejnost (shromážděné, kolemjdoucí, čekající) svými poetickými výtvory, jimiž se snaží vyjádřit problémy současného světa, a následně s nimi o tom hovoří. Cílem je jednak ukázat osloveným, jak vidí svět dnešní mladí lidé („že ta mládež není úplně zkažená“), jednak v rozhovorech umožnit studentům, aby pochopili otázky, pochybnosti, naděje atd. lidí, které by jinak sami asi nikdy neoslovili.

Sociální podnikání je nové téma, kterému jsme se začali věnovat loni. Již dlouho je součástí našeho vzdělávacího programu podnikatelský projekt ve 4. ročníku, od loňska jsme zařadili do 3. ročníku úvodní blok sociálního podnikání.
Na letošních prezentacích podnikatelského projektu se ukázalo, že loňský blok byl pro studenty skutečně přínosem a změnil jejich přístup – při formulaci cílů i při závěrečné prezentaci jednotlivých projektů výrazně převažovalo hledisko, co dobrého potřebuje svět, zatímco v minulých letech bylo nejsilněji uplatňované hledisko, co autory projektu baví.
Samotný blok sociálního podnikání jsme posunuli o krůček směrem k veřejné prezentaci tím, že na jeho závěru družstva studentů pracující na jednotlivých podnikatelských nápadech prezentovala svou práci na meziškolní akci na Karlínské obchodní akademii.

Ekologické myšlení je rovněž téma, jímž jsme se začali zabývat loni (sami si ještě nejsme jisti, jak tomu nejlépe říkat), a to také v návaznosti na dosavadní kurikulární ekologickou výchovu. K nově pojaté výuce se letos připojily tři praktické víkendové výjezdy na ekologicky hospodařící statek v I. ročníku a tři jednodenní hospitace na různé statky hospodařící odlišnými metodami ve II. ročníku. Závěrečné ekologické praktikum II. ročníku  je pak zaměřeno na konkrétně zvolený výsek lidského hospodaření s přírodou – letošní II. ročník si vybral ekologii včelařství.
V reakci na tento projekt přišla skupina aktivních studentů (napříč ročníky, těžiště ve III. ročníku) s nápadem, aby se škola věnovala cityfarmingu. Založení záhonů se zatím odsunulo, protože správce vytipovaného pozemku ve dvoře panelového bloku se rozhodl jej využít pro pastvu ovcí. Díky nasazení některých zaměstnanců školy se však podařilo zrealizovat souvisící nápad, a to instalaci včelstva na školní zahradu.

 

 

 

 

 

 

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Kateřina Sobotková
katerina.sobotkova@clovekvtisni.cz
+420 604 204 379
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Adéla Píchová
adela.pichova@arpok.cz
+420 581 111 907
 
MULTIKULTURNÍ CENTRUM
PRAHA

Náplavní 1
120 00 Praha 2
www.mkc.cz

Daniela Bartáková
daniela.bartakova@mkc.cz
+420 737 415 879
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz/opravdovysvet


Vojtěch Marek
vojtech.marek@adra.cz
+420 603 170 018

KONTAKT PRO MÉDIA
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
+420 777 782 061
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha Multikulturní centrum Praha


©2019 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM