Gymnázium Havířov-Město

Adresa

Komenského 2, 736 01

Koordinátorka světové školy

Adam Supík, tel: ,

Vedení školy

Petr Šimek, tel: ,

Webová stránka

www.gkh.cz

Certifikát

Certifikát Světová škola platný od roku 2013, prodloužen v roce 2015

O škole

Naše škola je především lidská. Všichni učitelé se snaží vytvářet pozitivní klima školy. Hlavně přístupem k žákům i dobrými vztahy mezi kolegy. Žáci se podílejí na prezentaci naší školy při různých příležitostech, např. dnech otevřených dveří, kdy provádí návštěvníky naší školy nebo se přímo podílejí ve spolupráci se svými učiteli na prezentaci jednotlivých předmětů v rámci města i kraje. Školní i mimoškolní dění mapují ve svém časopise „Komár“, s nímž sklízí úspěchy na nejrůznějších soutěžích.

Otevřená.  Otevřená ve vztahu k městu - ve škole probíhá stále více akcí a aktivit pro širokou veřejnost – jazykové kurzy, výuka autoškoly, sportovní kroužky… Otevřená ve vztahu ke světu – pořádání exkurzí a pobytů pro studenty v řadě evropských zemí. Zapojení do evropských projektů v rámci Comenia i jiných programů.

Šetrná k životnímu prostředí. Klademe důraz na úspory energie – tepelné i elektrické. Snažíme se třídit odpad. Zapojili jsme se do projektu Zelená škola.

Globální rozvojová témata máme zařazena do ŠVP a žáci se s nimi setkávají napříč vyučovacími předměty. Zároveň se zapojujeme do akcí, které mají za cíl prohloubit povědomí mladých lidí o globálních problémech či životech lidí v minulosti nebo v jiných částech světa. Jako příklad může posloužit naše zapojení do adopce na dálku. Pro žáky to nepředstavuje jen zaplacení dobrovolného finančního příspěvku, ale z dopisů, fotografií a diskuzí v hodinách se jim odkrývá problematika života chudých dětí v Africe, resp. i na jiných kontinentech. Dále se naše škola účastní organizací veřejných sbírek. Stále pracujeme s tématem ochrany životního prostředí. Přednedávnem žáci zpracovali poměrně rozsáhlou studii o třídění odpadů ve městě a uspořádali řadu besed na základních školách. Třídění probíhá ve škole i nyní.

Globální a rozvojová témata jsou probírána v rámci několika předmětů během studia na naší škole, ať už se jedná o problémy války a míru, rozvojových zemí, životního prostředí, klimatických změn, potravinových a nerostných zdrojů, globalizace aj.

Získání titulu Světová škola bylo příjemným oceněním naší práce. V souvislosti s tímto projektem jsme zapracovali na formách, kterými GRV cíle naplňujeme kreativněji a snad i efektivněji. Zároveň se domníváme, že titul Světová škola přinesl našemu gymnázium větší prestiž a zároveň i dodal váhu globálním problémům a nutnosti jejich řešení mezi obyvateli města i celého regionu.

 

2012/2013:

Třídíš, třídím, třídíme, ať výsledek vidíme – Cílem akce bylo rozšířit povědomí o nutnosti třídění odpadu, seznámit žáky, učitele a další pracovníky školy s možností využití vytříděného odpadu např. zpracováním plastů, papíru, textilií či starého elektronického zařízení. Současně jsme učili třídit odpad žáky, vyučující a pracovníky škol, popř. veřejnost města a zavedli jsme třídění odpadu na půdě naší školy.

2013/2014:

Mikrosvět - Cílem naší prezentace v rámci celoměstské akce Den Země bylo seznámení účastníků prostřednictvím mikroskopu s vizualizérem a televize. Součástí prezentace a aktivit našich žáků byla opět témata zaměřená na problematiku třídění odpadu a s tím spojenou ochranou životního prostředí. Ve spolupráci s Arnikou se žáci účastnili na organizaci aktivit pro zúčastněné žáky mateřských a základních škol.

Monitoring kvality ovzduší v Havířově - V rámci tohoto projektu, který začal ve spolupráci s Arnikou, ale do následujícího školního roku 2014/2015 se organizace plně ujala pouze naše škola, došlo v rámci Havířova k instalaci dvou pasivních vzorkovačů (jeden na balkon našeho gymnázia v oblasti Havířov - Město, druhý na balkon v havířovské lokalitě Podlesí). Do vzorkovačů se vkládaly sorpční houbičky, které se v měsíčním intervalu měnily a následně analyzovaly ve Zdravotním ústavu v Ostravě. Celé měření přesáhlo do následujícího školního roku a v současné době se připravuje prezentace výsledků. Můžeme prozradit, že díky teplejšímu zimnímu počasí, které se v posledních dvou letech vyskytlo, bylo na území Havířova méně dnů, v nichž došlo k markantnímu nárůstu znečištění ovzduší na území města, přesto stav kvality ovzduší není zdaleka ideální. 

EMISE - Projekt se zrodil na půdě Slezského gymnázia v Opavě a zaměřuje se na kvalitu ovzduší v Opavě a okolí. V rámci podobnosti témat se zrodila spolupráce mezi námi a opavským gymnáziem.  

2014/2015:

GYMKOM ANEB TŘÍKRÁLOVÁ CESTA ZA PŘÍRODNÍMI VĚDAMI - Jedná se o původní soutěž, která se zrodila na základě iniciativy pedagogů našeho gymnázia. Soutěž se zaměřuje na přírodní vědy a ekologická témata a je určena žákům 9. ročníků z Havířova a nejbližšího okolí. Jak již název napovídá, koná se 6. ledna a v prvním roce se rozhodlo do soutěže zapojit také Slezské gymnázium v Opavě, s nímž se zrodila spolupráce v rámci projektu Emise. V dubnu následně opavské gymnázium hostilo meziměstské kolo v rámci vítězů z Opavy a Havířova.

Den Země – cílem akce bylo upozorňovat veřejnost na potřebu a smysl zodpovědného chování k přírodě a nutnosti omezování znečisťování životního prostředí, své znalosti prověřit formou vědomostních her nebo si ověřit, na jaké úrovni je naše schopnost správně třídit odpad a byly také vyzkoušeny naše vyjadřovací dovednosti, a to prostřednictvím slova či kresby.

2015/2016:

GYMKOM ANEB TŘÍKRÁLOVÁ CESTA ZA PŘÍRODNÍMI VĚDAMI - Dne 6. ledna 2016 se uskutečnil druhý ročník soutěže pro žáky 9. tříd. Ve svém druhém ročníku se soutěž rozšířila z Havířova nejen do Opavy, ale také do Hlučína. Meziměstské „finálové“ kolo se uskutečnilo v dubnu 2016 v prostorách našeho gymnázia.

Den Země – Akce se konala 22. dubna 2016 opět na náměstí Republiky v Havířově a byla určena zejména pro žáky základních a mateřských škol. Studenti našeho gymnázia si inovovali svůj program na problematiku třídění odpadu a poznávání přírody. Opět jsme pro prezentaci použili vizualizér, na kterém mohli návštěvníci náhlednou do mikrosvěta. Pro rozšíření znalostí o třídění byl připraven upravený AZ kvíz. Největší posun byl však vidět v přípravě soutěží, kdy si už studenti vše vzali na starost a připravili i různé úrovně obtížnosti.

2016/2017

Projekt Emise

Opět jsme připravili aktivity pro účastníky Dne Země a uspořádali 3. ročník soutěže GYMKOM. Soutěž si získala své místo také v rámci meziměstského projektu Emise a konala se  6. ledna 2017 souběžně na třech gymnáziích zapojených do projektu EMISE. Na našem Gymnáziu Komenského v Havířově, Slezském gymnáziu v Opavě a Gymnáziu v Hlučíně. 

Od listopadu 2016 probíhá průběžné měření meteorologických dat (teplota, srážky, rychlost a směr větru, tlak) na balkóně naší školy. Meteostanice byla poskytnuta z projektu Emise a o její chod a sestavení se starají studenti zapojeni do Ekotýmu. 

Již dva roky se studenti i pedagogové účastní sběru víček pro nemocnou Stelu, která trpí vzácným RET syndromem. V letošním roce byly finanční prostředky, plynoucí z této sbírky využity např. na úhradu speciálních vyšetření, pořízení injekčního séra z UK, na úhradu rehabilitační houpačky, ze které má Stela ohromnou radost nebo na úhradu dalšího rehabilitačního pobytu v Sanatoriích Klimkovice.

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Kateřina Sobotková
katerina.sobotkova@clovekvtisni.cz
+420 604 204 379
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Adéla Píchová
adela.pichova@arpok.cz
+420 581 111 907
 
MULTIKULTURNÍ CENTRUM
PRAHA

Náplavní 1
120 00 Praha 2
www.mkc.cz

Daniela Bartáková
daniela.bartakova@mkc.cz
+420 737 415 879
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz/opravdovysvet


Vojtěch Marek
vojtech.marek@adra.cz
+420 603 170 018

KONTAKT PRO MÉDIA
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
+420 777 782 061
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha Multikulturní centrum Praha


©2019 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM