Gymnázium ALTIS Praha

Adresa

Dopplerova 351, Praha 10 – Petrovice, 109 00

Koordinátorka světové školy

Jan Koliáš, tel: ,

Vedení školy

Vladimíra Fišerová, tel: ,

Webová stránka

www.altis.cz

Certifikát

Certifikát Světová škola platný od roku 2013, prodloužen v roce 2015

O škole

Gymnázium ALTIS pracuje na poli vzdělávání a výchovy už 21 let; jeho působení je spojeno s regionem Prahy 4 a 10 – dlouhá léta byly sídlem školy Kunratice a Libuš, poslední čtyři roky získalo domovskou adresu v Petrovicích. Jako osmileté gymnázium je ALTIS orientován na všeobecný vzdělávací program, nižší stupeň přednostně sleduje rozvoj kompetencí, vyšší stupeň je zaměřen na rozvoj čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti, ve výstupech se strategie osvědčuje průměrně 95% úspěšností při vstupu na vysoké školy všeho typu.

GRV na školní úrovni zahrnuje látku průřezových témat VDO, MKV, VMEGS a ENVV.  Jde nám o to, aby každé průřezové téma bylo měřitelně a komplexně představeno KAŽDÉMU žákovi G ALTIS a byly tak reálně dosaženy cíle výchovy; systém funguje takto:

  1. integrace do předmětů

    Při speciálních poradách pedagogický sbor týmově vytvořil plán rozdělení PT do jednotlivých předmětů a ročníků; tento „plán“ spravuje nadále koordinátorka PT, která kontroluje realizaci učiva, projektů a všech aktivit.

   Každé průřezové téma má navíc svého zvláštního koordinátora, který průběžně školí pedagogický sbor /tak jak se sám dále vzdělává ve svěřené oblasti – např. po absolvování projektu, školení; kupř. koordinátor pro PT MKV a VMEGS referoval o prázdninovém kurzu GRV pořádaném ČvT na Kokoříně/. Koordinátor dále pomáhá připravovat hodiny obsahující PT a také hospituje.

  Kromě tematických plánů předmětů je učivo PT integrováno do programů třídních profesorů.

  1. projekty

   Každý rok na G ALTIS probíhá ve znamení jednoho průřezového tématu; koordinátor má za úkol připravit celoroční program PT, vč. aktivit. Jde tedy o celoroční, celoškolní a dlouhodobý projekt; letošní téma je MKV, proto se obsah překrývá s přehledem aktivit a cílů v kapitole 3. Projekt zpravidla končí vícedenní zahraniční exkurzí, pro kterou žáci obdrží manuál /je to průvodce po průřezovém tématu, jak je během cesty realizováno v podobě úkolů, terénní práce apod.

Kromě integrace a projektování GRV, které má v této podobě již šestiletou historii, byl v předchozím školním programu zařazen i samostatný předmět – seminář Multikulturní výchovy; jednalo se o dvouhodinový výběrový seminář pro studenty kvinty. Předmět kromě látky MKV zahrnoval také kapitoly: rozvojové cíle tisíciletí, trvale udržitelný rozvoj, globalizace apod.

Dlouhodobě zařazujeme GRV do nabídky ročníkových prací; mezi úspěšné počiny patřila např. reportážně pojatá práce o projektu Divadla ARCHA a azylového střediska Bělá pod Bezdězem.  Studenti si často vybírají témata spojená se sociálním vyloučením menšin v ČR. Na konci školního roku probíhá Veletrh ročníkových prací – dvoudenní program prezentací, besed, aktivit, které si připravují v rámci výstupů sami studenti.

  ALTIS má samostatně vedený projekt charitativních aktivit; žáci již realizovali např. akci Adopce na dálku /včetně filmového klubu, ročníkové práce, popularizace projektu mezi rodiči i širší veřejností – regionální periodika/; Adopce školy na dálku /spolupráce s Charitou Plzeň/; Skutečný dárek apod.

2014/2015:

Hon za svobodou - multikešková zážitková hra, do které byli formou účasti zapojeni studenti všech lichých ročníků, kterým byla přidělena role uprchlíka před občanskou válkou zuřící v jejich zemi.  Studenti ve věkově smíšených skupinkách absolvovali cestu terénem, na místa určená GPS propozicemi. Zde je čekalo řešení různých úkolů a zároveň získávali různé informace o problému uprchlictví obdržené od partnerských organizací – Multikulturního centra, Evropského domu, organizace Člověk v tísni. Jako odměnu získali fairtradové výrobky.

Téma akce a nápad na její formu vzešly přímo od studentů během debatování nad současnými globálními problémy na seminářích. Informace o projektu se objevily v místním tisku. Studenti sami uvedli, že z následných debat mezi studenty školy mají pocit, že došlo k naplnění cíle, který si vytkli před organizací hry, a to rozproudění debaty o uprchlictví.

2016/2017:

Projektové dny GRV  - 

Hlavními cíli projektových dnů byla reflexe aktuálních událostí v evropském prostoru (migrace, integrace migrantů, příčiny migrace vč. klimatických a ekonomických, integrace a inkluze migrujících, problematika terorismu). Sekundárním cílem byla analýza stereotypů o uvedených tématech v kontextu recepce odborných a publicistických pramenů.

Dalším podstatným cílem (ve vazbě na cíle Světové školy) byla analýza charitativních a podpůrných projektů, do nichž se může běžný občan zapojit.

Projekt Světová škola máme zařazený v celoročním plánu výuky v etapách, kdy ve škole probíhají maturity a školní maturitní generálky; už poněkolikáté se nám osvědčilo využívat tohoto projektu ke smysluplným činnostem, tudenti si na tuto tradici již zvykají (bez projektu byly v těchto programově „volných“ dnech zpravidla aktivity ne úplně koncepční, spíše relaxační – návštěvy kina apod.).

Projekt nám dlouhodobě pomáhá zařazovat do výuky aktuální témata, která zatím nemají v učebnicích prostor a nebyla dostatečně pedagogicky zpracována na centrální úrovni. Reakce na projekt jsme v minulém školním roce registrovali formou workshopů v hodinách OSZ a humanitní výchovy. Zájem GRV jsme monitorovali také úspěšnou nabídkou ročníkových prací.

2017/2018:

Projektové dny GRV  + Adopce na dálku

Stejně jako v minulém školním roce i letos byla projektována a průřezová témata Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Environmentální výchova. Probíhá to vždy během maturit nanečisto tj. od 3. do 6. dubna 2018. Letos jsme se zaměřili na téma islamofobie (VMEGS) a Lidské aktivity a problémy životního prostředí a Vztah člověka k prostředí (EV). Další akcí byla ve spolupráci s Multikulturním centrem Praha a jednalo se o sérii seminářů o stereotypech a stereotypizaci mediálních sdělení  objevující se v sociálním rámci Prahy jako metropole.

Poslední aktivitou roku byla tradiční charitativní kampaň Adopce na dálku a Skutečný dárek – tu realizujeme formou bazaru a sbírky během dubnových třídních schůzek, zapojujeme do ní rodiče a přátele školy. Letos se kromě příspěvku na adopci podařilo vybrat částku na zakoupení školních pomůcek a včelího úlu v rámci projektu Skutečný dárek (tato aktivita nejvíce rozvíjí hlavní cíl Světové školy – vypěstovat u studentů rekrutovaných z podnikatelských a intelektuálních kruhů určitou charitativní gramotnost a poskytnout jim rozhled po produktech tohoto typu).

 

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Kateřina Sobotková
katerina.sobotkova@clovekvtisni.cz
+420 604 204 379
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Adéla Píchová
adela.pichova@arpok.cz
+420 581 111 907
 
MULTIKULTURNÍ CENTRUM
PRAHA

Náplavní 1
120 00 Praha 2
www.mkc.cz

Daniela Bartáková
daniela.bartakova@mkc.cz
+420 737 415 879
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz/opravdovysvet


Vojtěch Marek
vojtech.marek@adra.cz
+420 603 170 018

KONTAKT PRO MÉDIA
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
+420 777 782 061
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha Multikulturní centrum Praha


©2019 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM